Gå direkt till sidans innehåll

Mark­anvisnings­tävling
Barkarby­staden etapp IIIA, kvarter 17 och 19 

Markanvisningstävlingen är nu avslutad och avgjord.

Samtliga deltagare har kontaktas via e-post eller telefon för besked. Vi tackar för stort visat intresse.

Om tävlingen

Markanvisningstävlingen pågick under perioden 2018-06-07 till 2018-08-31 och avsåg två blivande fastigheter i Barkarbystaden etapp IIIA, kvarter 17 och 19. Markanvisnings­tävlingen avsåg byggande av bostäder med lokaler för verksamheter i botten­­våningarna. Det största kvarteret, kvarter 17, ska inrymma en integrerad förskola.

Kommunens mål är att få en attraktiv bostadsbebyggelse som tillför dynamik och
stadsliv till den nya staden som växer fram. Deltagande exploatör kunde lämna ett tävlingsförslag per fastighet men kan endast få mark­anvisning för en av fastigheterna eftersom Järfälla kommun vill ha olika byggherrar i kvarteren.

Etapp IIIA är den första etappen som anvisas inom denna detaljplaneetapp av Barkarbystaden. För fastigheterna har detaljplan för Barkarbystaden III antagits 2018-03-19.

Frågor och svar

Frågor om markanvisnings­tävlingen för Barkarbystaden, etapp IIIA, kvarter 17 och 19 kan ställas till och med 2018-08-17. 

Har du en fråga går det bra att ställa den till 

Frågor och svar visar vi här nedan. Klicka på frågan så visas svaret.

2018-08-15: Fråga om antal sidor i konceptbeskrivningen

Fråga: Beträffande konceptbeskrivningen - med tre sidor förstår jag att det är enkelsidig text som avses - stämmer det? Om man önskar ha ett försättsblad till konceptbeskrivningen - räknas detta då som en sida?

Vad gäller för anbudsbrev, innehållande innehållsförteckning över tävlingsbidraget, övriga krav på exploatören i form av referensobjekt, ekonomisk stabilitet etc - detta förutsätter jag att vi kan redovisa utanför de ovan nämnda tre sidorna samt i form av bilagor?

Svar: Ja, det är enkelsidig text som avses. Eventuellt försättsblad räknas inte in.

Ja, dessa dokument ingår inte i konceptbeskrivningen utan redovisas som separata bilagor.

2018-08-09: Fråga om skalor och redovisning

Fråga: I inbjudan under kapitel 8 sista stycket specificerar ni vad redovisning ska innehålla jämte önskade skalor.

I kapitel 9, inledningen, framgår att ni vill ha redovisning på 3 st papper i A3-format.

Om önskad redovisning görs komplett med dessa skalor på A3 får redovisningen nätt och jämnt plats för kvarter 17.

Svar: Det är den kortfattade beskrivningen som ska inlämnas, innehållande beskrivning av koncept, kvantifierad information med kvadratmeteruppgifter och antal lägenheter, material, färgsättning, byggnads­teknik och hållbarhets­aspekter, som ska redovisas på max 3 sidor i A4-format.

Till beskrivningen ska ritningar bifogas i A3 enligt angivna skalor och innehåll. Någon begränsning av antalet sidor för de bifogade ritningarna finns inte.

2018-08-03: Fråga om när köpeskilling ska betalas

Fråga: När ska köpeskilling för marken betalas? Är det i samband med att marköverlåtelseavtal tecknas?

Svar: Köpeskillingen erläggs i samband med tillträdet. I utkastet till markanvisningsavtalet framgår att vi avser att teckna köpeavtal (marköverlåtelseavtal) inom tolv månader från det att vi har tecknat markanvisningsavtalet, vilket vi gör efter avslutad tävling. Enligt vår kvalitetssäkringsprocess, se bilaga 4g, skriver vi köpeavtal i samband med att bygglov meddelas. Tillträde, erläggande av köpeskilling och byggstart förväntas ske i direkt anslutning till detta.

2018-06-26: Fråga om vård- och omsorgsboende

Fråga: Finns några hinder för Vård- och omsorgsboende, eventuellt i kombination med trygghetsbostäder, inom kvarter 19? Får i sådant fall verksamheten på bottenplan utgöras av äldreboendet?

Svar: Nej, det finns inget hinder så länge boendeformerna ryms inom planbestämmelsen bostäder. I detaljplanen finns dock krav på att bottenvåningen mot Barkarbyvägen ska rymma lokaler för centrumverksamhet. Vård- och omsorgsboenden eller trygghetsbostäder inryms inte i begreppet centrumverksamhet.

2018-06-21: Fråga om fördelning av upplåtelseformer per area

Fråga: Angående fördelning av upplåtelseformer. Max 50 procent ska vara hyresrätt i varje kvarter och minst 50 procent ska vara bostadsrätter. Är det ok att mäta fördelningen per area? Alltså till exempel 49 procent av arean hyresrätter och 51 procent av arean bostadsrätter.

Svar: I denna tävling är det antalet bostäder fördelningen ska räknas på.

2018-06-20: Fråga om byggnadsstomme - betong kontra trä

Fråga: Om vi tävlar med ett betongalternativ som är klimatneutralt i enlighet med utveckling https://www.svenskbetong.se/klimatrapport kommer vi i markanvisningstävlingen bedömas utifrån kriteriet byggnadstomme lika som trästomme av Järfälla kommun när vi bygger hyreshus för eget långsiktigt ägande?

Svar: Nej, i denna tävling är det ett frivilligt åtagande att bygga med trähuskonstruktion som premieras. Klimatneutrala lösningar ligger dock väl i linje med våra ambitioner vad gäller miljö och klimat i Barkarbystaden-projektet.

2018-06-18: Fråga om socialt koncept

Fråga: Ni referera till att vi ska inkludera ett ”socialt koncept” i kvarteret - vad avser ni med detta?

Svar: Att inkludera ett socialt koncept är ett frivilligt bidrag som kommer vara meriterande vid utvärderingen. Uppgiften är ganska fri. Vi har inte velat avgränsa den mer än till att den långsiktigt ska bidra till att Barkarbystaden upplevs som en trygg och integrerande stadsdel.

2018-06-18: Fråga om två arkitekter för kvarter 17

Fråga: I utkastet till markanvisningsavtal för kvarter 17 nämns att det ska vara två arkitekter - gäller detta även tävlingen?

Svar: Nej, det gäller inte under tävlingsmomentet, men kommer att var ett krav vid kommande projektering för utsedd vinnare inom kvarteret.

2018-06-18: Fråga om markanvisningsavtal för kvarter 18

Fråga: Vilket bolag har blivit anvisade kvarter 18? Gäller fördelningen 50/50 för hyresrätter/bostadsrätter även det kvarteret?

Svar: För kvarter 18 har markanvisningsavtal tecknats med Byggvesta AB. Samma krav på fördelningen om max 50 procent hyresrätter, minst 50 procent bostadsrätter gäller för dem.

2018-06-18: Fråga om tidplan för tillträde till fastigheten

Fråga: Finns det någon preliminär tidplan? När kan vi räkna med att få tillträde till fastigheten?

Svar: I utkastet till markanvisningsavtalet framgår att vi avser att teckna köpeavtal inom tolv månader från det att vi har tecknat markanvisningsavtalet, vilket vi gör efter avslutad tävling. Enligt vår kvalitetssäkringsprocess, se bilaga 4g, skriver vi köpeavtal i samband med att bygglov meddelas. Tillträde och byggstart förväntas ske i direkt anslutning till detta. Med andra ord cirka ett år efter att markanvisningsavtalet tecknats.

2018-06-11: Fråga om fördelning av hyresrätter och bostadsrätter

Fråga: I tävlingsunderlaget står att minst 50 procent ska vara bostadsrätter och max 50 procent hyresrätter. Menar ni då att respektive kvarter ska vara enligt denna fördelning eller att det är totalen i dessa två kvarter som fördelningen avser? Vi har för avsikt att lämna in ett förslag för hyresrätter men ej för bostadsrätter. Är det görbart? Eller ser ni då att vi behöver gå ihop om ett samarbete med någon?”

Svar: I tävlingen ska respektive kvarter rymma minst 50 procent bostadsrätt (max 50 procent hyresrätt). Har ni för avsikt att endast bygga hyresrätt så krävs ett samarbete, där ni lämnar ett gemensamt tävlingsförslag, med någon annan part. Järfälla kommun utvärderar då det gemensamma tävlingsförslaget.

Inlämning av tävlingsförslag

Tävlingsförslag ska ha inkommit i ett förseglat kuvert till Järfälla kommun senast klockan 15, fredagen den 31 augusti 2018.

Tävlingsförslag skickas till
Järfälla kommun
Kommunstyrelsens kansli
Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

eller lämnas i receptionen på
Järfälla kommun Servicecenter
Riddarplatsen 5
Jakobsbergs centrum

Tävlingsförslag ska märkas "Markanvisningstävling Barkarbystaden IIIA, kvarter X", där x är namnet på aktuellt kvarter.  


Tävlingsförslag ska innehålla följande handlingar:

  • Ifylld blankett, Bilaga 2.
  • Undertecknade personers fullmakt att företräda exploatören vid
    markanvisningstävling.
  • Registreringsbevis för exploatören.
  • Dokument som visar att exploatören uppfyller grundkriterierna i punkt 8 i denna inbjudan.
  • Koncept redovisat i pappersformat på A4 och ritningar i pappersformat på A3, samt i digitalt format (pdf) på usb-minne.
  • Tidplan för genomförande.

Senast uppdaterad: 2018-08-10

Upp