Infarter

Om det inte finns någon infart till din villa eller ditt radhus, eller om du vill flytta din infart kan du ansöka om detta hos Järfälla kommun.

Hur du ansöker

Ansökan om ny eller flyttad infart görs via Järfälla kommuns elektroniska tjänst Skriv till oss. En skiss eller en bild med mått var infarten önskas bifogar du i din anmälan.

Byggnationen av den del av infarten som hamnar på gatumark, parkmark eller gatuplanteringsmark ska utföras av Järfälla kommun.

Vad kostar det?

Efter syn på plats görs en budget och du får veta kostnaden för nybyggnad av infart, eventuell sänkning av kantsten och eventuell flytt av belysningsstolpe samt vid flytt av infart, kostnad för eventuell rivning av den gamla infarten som inte kan kvarstå. Cirkapriser för ny eller flyttad infart är 10 000 – 35 000 kronor eller mer beroende på förut­sätt­ningarna på platsen.

Läs mer om avgifter för infarter härPDF

Ritning vid beslut om infart

Om Järfälla kommun anser att en infart kan byggas kan du som fastighets­ägare be­höva komma in med en mer detaljerad ritning på pla­cering av infarten samt hur infarten ska byggas.

Individuell bedömning

En individuell bedömning behöver alltid göras från fall till fall, men följande punkter utgår vi från i vår bedömning:

 • Du får ha max en in- och utfart per fastighet
 • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,7 meter intill in- och ut­farten för att uppfylla kravet om god sikt
 • Avståndet till över­gångs­ställe och korsning ska inte understiga 10 meter 
 • Det ska finnas sikt­trianglar om minst 2,5 x 2,5 meter
 • Backning över gång- och cykelbana kan i vissa fall tillåtas
 • Backning ut på huvud­gata och huvud­cykel­väg tillåts inte
 • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet

Om infarten uppfyller ovan­stående grundprinciper för trafik­säkerhet görs en be­dömning av infartens på­verkan på den allmänna marken, påverkan på gatans karaktär samt vilka konse­kvenser infarten får för stadens drift- och skötsel.

 • Infarter måste anpassas till de befintliga förut­sättningarna utanför fastigheten
 • Infarten måste fungera väl ur kommunens skötsel- och drift­synpunkt
 • Infarter måste vara väl anpassade till gatans och områdets karaktär

Det är dessutom många faktorer som är unika utmed varje gata och på varje plats. Det finns olika bredd på gång­banor, bredare gång­banor beräknas fler personer röra sig på och då särskilt känsliga trafikmiljöer.

Det kan vara ledningar, belysnings­stolpar, höjd­förhållanden, kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, närhet till förskola med mera. Järfälla kommun behöver därför ibland ställa ytterligare krav på infarten. 

På den del av infarten som går över allmän mark ställs följande krav:

 • Infartens bredd får vara max 3,0 meter
 • Infarten måste anpassas till befintliga marknivåer 
 • Ytskikt ska vara av asfalt eller stenmjöl. Vilket alternativ som väljs beror på platsens förut­sätt­ningar
 • Trumma ska placeras under infart med en minsta innerdiameter om 200-300 mm beroende på plats.

Observera att parkering inte är tillåten på den yta av infarten som ligger på offentlig plats.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?