På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Pågående arbeten och trafik­stör­ningar

Barkarby / Skälby / Veddesta

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra. En ny station kommer att byggas.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan här

Säby ridanläggning

Var? Säby gård, mittemot Bauhaus. Det gamla stallet byggs om och ett nytt stall byggs norr om gamla stallet.

Vad? Gamla stallet, som är ett kulturminne, verksamhets­anpassas.

Varför? Gamla stallet reno­veras på grund av dess dåliga skick. Ett nytt stall norr om gamla stallet byggs så att verk­samheten kan expandera.

När? Pågår just nu. Gamla stallet beräknas vara färdigt januari 2017. Nya stallet ska påbörjas januari 2017 och beräknas vara färdigt 2018.

Konsekvenser för trafik? Små konsekvenser för parkerade bilar.

Ny gång- och cykelbana på Lunda­vägen

2017-04-03

Var? Längs hela Lundavägen, endast på den västra sidan av vägen. För kartbild klicka här.PDF

Vad? Ny gång- och cykelbana.

Varför? För att separera gående och cyklister från varandra samt att separera dem från biltrafiken.

När? Start den 3 april 2017. Arbetet fick avbrytas på grund av en tillkommande teknisk utredning. Arbetet återupptas efter det att utredningen är klar.

Konsekvenser för trafik? Tillfälligt mindre yta för all trafik i och med de arbeten som kommer att pågå på vägen.

Jakobsberg

Ombyggnad Jakobsbergs centrum

2017-06-29

Var? Bostads- och parkområdet utanför Jakobsbergs centrum.

Vad? 600 bostäder byggs. Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

När? Hösten 2017.

Varför? Komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och förskola.

Konsekvenser för trafik? Temporärt avstängda cykel- gång- och bilvägar. Vissa parkeringsplatser försvinner under byggperioden.

Avfartsramp Viksjöleden

2017-06-02

Var? Avfartsrampen från Viksjöleden till korsningen Slöjd­vägen/Ynglinga­vägen.

Vad? Avsmalning av avfarts­rampen från två till ett kör­fält. Förlängning av befintlig mittrefug på rampen mot korsningen Slöjd­vägen/Yng­linga­vägen för ökad sikt. Nya upphöjda övergångsställen med ny belysning. Ny belys­ning på övergångs­ställena.

När? Hösten 2017.

Varför? Säkrare, tryggare och mer tydlig trafikmiljö för samtliga trafikslag. Rampen är över­dimensionerad i dags­läget och upplevs som svår att tyda vid placering av fordonet. Refugen är för långt från korsningen idag vilket medför skymd sikt.

Konsekvenser för trafik? Temporärt mindre yta för samtliga trafikslag under byggnationen.

Avstängning Frihets­vägen

2017-06-02

Var? Frihetsvägen under Mälarbanan.

Vad? Trafikverket utför arbete på järnvägsbron. Frihets­vägen stängs av för fordons­trafik. Gång- och cykelbana hålls öppen.

När? 26 juni - 21 augusti.

Konsekvenser för trafik? Omledning av trafik enligt skyltning.

Breddning av Unions­vägen

2017-06-02

Var? Unionsvägen.

Vad? Breddning av Unions­vägen till två körfält i varje riktning, nya säkrare gång- och cykelbanor, upphöjda övergångsställen över Unions­vägen, egen höger­sväng för trafiken från E18/Barkarby handels­plats mot Unions­vägen norrut. Ny och bättre belysning på övergångs­ställena.

När? Hösten 2017.

Varför? För att ge mer plats och säkrare trafikmiljö för samtliga trafikslag.

Konsekvenser för trafik? Temporärt mindre yta för samtliga trafikslag under byggnationen.

Kallhäll och Stäket

Trafiksignal ur funktion i korsningen Enköpingsvägen och Kallhällsleden

2017-07-17
Signalbelysningen är helt släckt, följ vägskyltning. Ersättningsdelar är beställda. Beräknas återställt i mitten av september.

Diknings­arbete i Kallhälls villastad

2016-03-06
För att minska problem med inträngande vatten på fastighets­­­mark och över­svämningar som drabbar bostad och garage­­byggnader vid stora regn­­mängder kommer Järfälla kommun under 2016 gräva nya väg­diken och renovera de som blivit igensatta. Arbetet i Kallhälls villastad har planerad start den 6 april. Fastighets­ägare har fått information om att åtgärda häckar och grenar som hindrar dikes­­arbeten.

Mälarbanan - utbyggnad av järnvägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra. En ny station kommer att byggas.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan här

Stäkets verksamhets­område

Var? Rotebroleden, både norra och södra sidan.

Vad? Ett nytt verksamhets­område.

När? Påbörjar arbetet sen höst 2016. Färdigt slutet 2018.

Konsekvenser för trafik? Liten. Allmännings­­vägen kommer vara avstängd i perioder och ledas om genom det nya verksamhets­­området.

Viksjö

Ny gång- och cykelbana Fastebols­vägen

2017-06-02

Var? Fastebolsvägen, Strå­vägen

Vad? Nya gång- och cykel­banor, nya upphöjda över­gångs­ställen, ny belysning på befintliga gång- och cykel­vägar kring Fastebol­skolan. Förbättrad belysning på över­gångs­­ställena.

Varför? För att ge elever, lärare och föräldrar bättre möjlighet att på ett säkert och smidigt sätt gå och cykla till och från skolan.

När? Start 14 juni. Klart till hösten 2017.

Konsekvenser för trafik? Små konsekvenser för biltrafik, stora positiva konsekvenser för oskyddade trafikanter. Under byggtiden kommer det att bli mindre yta för bilar på Fastebolvägen och Stråvägen.

Ny gång- och cykelbana på Andeboda­­vägen

2017-04-10

Var? Längs Andeboda­­vägen mellan Viksjöleden och Viksjö Centrum

Vad? Bygger ny gång- och cykel­bana. Målar linje mellan gående och cyklister och förstärker belysningen.

Varför? För att undvika att cyklister behöver cykla med motortrafiken på Andeboda­vägen.

När? Start april 2017, klar slutet av 2017.

Konsekvenser för trafik? Mindre yta för biltrafiken under byggtiden.

Senast uppdaterad: 2017-07-17