Pågående arbeten och trafikstörningar

Barkarby/Skälby/Veddesta

Växthusvägens förlängning

2016-01-15
Växthusvägens förlängning som ska koppla ihop den befintliga Växthusvägen i Hässelby med Vinlandsvägen i Järfälla. Vägen planeras stå klar i början av 2017. Läs mer här.

Mälarbanan – utbyggnad av järnvägen

Trafikverket bygger ut järnvägen med två spår till totalt fyra. En ny station kommer att byggas. Arbetet beräknas pågå fram till 2016. Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan här.

Säby ridanläggning

Var? Säby gård, mittemot Bauhaus. Det gamla stallet byggs om och ett nytt stall byggs norr om gamla stallet.

Vad? Gamla stallet, som är ett kulturminne, verksamhetsanpassas.

Varför? Gamla stallet renoveras på grund av dess dåliga skick. Ett nytt stall norr om gamla stallet byggs så att verksamheten kan expandera.

När? Pågår just nu. Gamla stallet beräknas vara färdigt januari 2017. Nya stallet ska påbörjas januari 2017 och beräknas vara färdigt 2018.

Konsekvenser för trafik? Små konsekvenser för parkerade bilar.

Barkarbybron

Var? Bro mellan Norrviksvägen och Skälbyvägen.

Vad? Förlängning av kömagasin för trafiksignalen över Barkarbybron.

Varför? Den enkelriktade trafiken över bron blir kortare vilket gör att väntetiderna vid rött kan kortas ned. För att få till kömagasinet så bygger vi en bank och en anslutande bro där vi leder om gång- och cykeltrafiken parallellt med kömagasinet. Detta rivs när Veddestabron blir färdigställd om några år då Barkarbybron helt och hållet blir en gång- och cykelbro.

När? Pågår just nu och arbetet beräknas vara klart i början av 2017.

Konsekvenser för trafik? Kortare väntetid för motortrafik vid trafiksignalerna.

Ny gång- och cykelbana på Lundavägen

2017-04-03

Var? Längs hela Lundavägen, endast på den västra sidan av vägen. För kartbild klicka här.PDF

Vad? Ny gång- och cykelbana samtidigt som vi förstärker belysningen.

Varför? För att separera gående och cyklister från varandra samt att separera dem från biltrafiken.

När? Start den 3 april 2017, klar slutet av 2017.

Konsekvenser för trafik? Tillfälligt mindre yta för all trafik i och med de arbeten som kommer att pågå på vägen.

Jakobsberg

Omläggning av vattenledningar på Seldonsvägen

2017-02-15

Var? Seldonsvägen.

Vad? Omläggning av vattenledningar i egen regi.

Varför? För att långsiktigt säkerställa en god vattenförsörjning.

När? Från februari till slutet av maj 2017.

Konsekvenser för trafik? Lokala störningar.

Konsekvenser för dricksvattenförsörjningen? Det kan förekomma störningar i dricksvattenleveransen både på Seldonsvägen och i omkringliggande områden.

Nya belysningsstolpar Bruttovägen och Datavägen

2017-01-09

Var? Bruttovägen och Datavägen

Vad? Nya belysningsstolpar.

Varför? När? De gamla stolparna är i dåligt skick, så de ersätts med nya stolpar. Preliminärt februari-april.

Konsekvenser för trafik? Mindre yta för bilar under byggtiden.

Ny belysning Veckovägen och Månadsvägen

2016-12-06

Var? Veckovägen/Månadsvägen.

Vad? Armaturerna, belysning.

Varför? När? De gamla armaturerna går inte längre att reparera på ett ekonomiskt och ur miljösynpunkt bra sätt, så de ersätts med nya LED armaturer. Preliminärt januari/februari.

Konsekvenser för trafik? Mindre yta för bilar vid arbete med armaturbyte.

Ny belysning Järfällavägen vid bussterminalen

2016-12-06

Var? Järfällavägen, i höjd med busstationen Jakobsberg.

Vad? Armaturerna, belysning.

Varför? När? De gamla armaturerna går inte längre att reparera på ett ekonomiskt och ur miljösynpunkt bra sätt, så de ersätts med nya LED armaturer. Preliminärt januari/februari.

Konsekvenser för trafik? Mindre yta för bilar vid arbete med armaturbyte.

 

Gång- och cykelbana mellan Jakobsberg och Skälby

2016-06-16

Var? Längs Järfällavägen mellan Vinlandsvägen i Skälby och Vibblabyvägen i Jakobsberg.

Vad? Breddar gång- och cykelbanan. Målar linje mellan gående och cyklister och förstärker belysningen.

Varför? För att separera gående och cyklister och minska konflikterna dem emellan.

När? Start maj 2016, klar juni 2017.

Konsekvenser för trafik? Mindre yta för biltrafiken i och med att gående och cyklister leds ut på Järfällavägen.

Gångtunnel Viksjöleden vid Veckovägen

2016-06-16

Var? Viksjöleden bro/tunnel väster om Veckovägen

Vad? Broreparation

Varför? Vissa delar av konstruktionen börjar bli ålderstigna

När? Klart hösten 2016

Konsekvenser för trafik? Liten

Luftledningar ersätts med markkablar

2016-03-03
Från Kallhäll genom Järfälla och Viksjö går Svenska kraftnäts 220 kV ledning och Vattenfalls 70 kV ledning parallellt i nord-sydlig riktning. Denna dubbelledning rivs när Vattenfall har ersatt sin luftledning med markkabel i Järfälla. Markförläggning planeras mellan stationerna Kallhäll, Jakobsberg och Viksjö samt Lövstafjärden. Har du frågor och funderingar kring nedgrävningen av kraftledningen kan du läsa mer på deras webbplats Stockholms ström.länk till annan webbplats

Mälarbanan - utbyggnad av järnvägen

Trafikverket bygger ut järnvägen med två spår till totalt fyra. Arbetet beräknas pågå fram till 2016. Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan här.

Kallhäll och Stäket

 

Dikningsarbete i Kallhälls villastad

2016-03-06
För att minska problem med inträngande vatten på fastighetsmark och översvämningar som drabbar bostad och garagebyggnader vid stora regnmängder kommer Järfälla kommun under 2016 gräva nya vägdiken och renovera de som blivit igensatta. Arbetet i Kallhälls villastad har planerad start den 6 april. Fastighetsägare har fått information om att åtgärda häckar och grenar som hindrar dikes­arbeten.

Mälarbanan - utbyggnad av järnvägen

Trafikverket bygger ut järnvägen med två spår till totalt fyra. En ny station kommer att byggas. Arbetet beräknas pågå fram till 2016. Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan här.

Stäkets verksamhetsområde

Var? Rotebroleden, både norra och södra sidan.

Vad? Ett nytt verksamhetsområde.

När? Påbörjar arbetet sen höst 2016. Färdigt slutet 2018.

Konsekvenser för trafik? Liten. Allmänningsvägen kommer vara avstängt i perioder och ledas om genom det nya verksamhetsområdet.

Viksjö

Ny Gång- och cykelbana på Andebodavägen

2017-04-10

Var? Längs Andebodavägen mellan Viksjöleden och Viksjö Centrum, för karta klicka här.

Vad? Bygger ny gång- och cykelbana. Målar linje mellan gående och cyklister och förstärker belysningen.

Varför? För att undvika att cyklister behöver cykla med motortrafiken på Andebodavägen.

När? Start april 2017, klar slutet av 2017.

Konsekvenser för trafik? Mindre yta för biltrafiken under byggtiden.

Renovering av vattenledningar på Såningsvägen, etapp A

2017-02-15

Var? Nordvästra delen av Såningsvägen bostadsområde.

Vad? Renovering av vattenledningsnätet med hjälp av infodring med nya rör. Arbetet utförs av Scandinavia VA-teknik.

Varför? För att långsiktigt säkerställa en god vattenförsörjning.

När? Etapp A pågår från slutet av februari till slutet av april 2017.

Konsekvenser för trafik? Liten.

Konsekvenser för dricksvattenförsörjningen? Det kan förekomma störningar i dricksvattenleveransen.

Ny belysning fastebolsparken

2017-01-09

Var? GC-väg mellan Fastebolvägen och Fastebolparken, samt fastebolparken.

Vad? Ny belysning.

Varför? När? De gamla stolparna och armaturerna är i dåligt skick, så de ersätts med nya stolpar och LED armaturer. Samtidigt får lekparken belysning. Preliminärt januari/februari.

Konsekvenser för trafik? Mindre yta för gående och cyklister under byggtiden.

Ny belysning Axvägen/Stråvägen/Fastebolvägen

2017-01-09

Var? Axvägen, Stråvägen och Fastebolvägen från Axvägen fram till Fastebolskolan.

Vad? Ny belysning.

Varför? När? De gamla stolparna och armaturerna är i dåligt skick, så de ersätts med nya stolpar och LED armaturer. Preliminärt januari/februari.

Konsekvenser för trafik? Mindre yta för bilar under byggtiden.

Luftledningar för el ersätts med markkablar

2016-03-03
Från Kallhäll genom Järfälla och Viksjö går Svenska kraftnäts 220 kV ledning och Vattenfalls 70 kV ledning parallellt i nord-sydlig riktning. Denna dubbelledning rivs när Vattenfall har ersatt sin luftledning med markkabel i Järfälla. Markförläggning planeras mellan stationerna Kallhäll, Jakobsberg och Viksjö samt Lövsta­fjärden.

Har du frågor och funderingar kring nedgrävningen av kraft­ledningen kan du läsa mer på deras webbplats Stockholms ström.länk till annan webbplats