På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Pågående arbeten och trafik­stör­ningar

Barkarby, Skälby och Veddesta

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra. En ny station kommer att byggas.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan här

Säby ridanläggning

Var? Säby gård, mittemot Bauhaus. Ett nytt stall byggs norr om gamla stallet.

Varför? Ett nytt stall norr om gamla stallet byggs så att verk­samheten kan expandera.

När? Pågår just nu. Det nya stallet ska påbörjas januari 2017 och beräknas vara färdigt 2018.

Konsekvenser för trafik? Små konsekvenser för parkerade bilar.

Läs mer om projektet med Säby ridanläggning här

Ny gång- och cykelbana på Lunda­vägen

Var? Längs hela Lundavägen, på den södra sidan av vägen. För kartbild klicka här.PDF

Vad? Ny gång- och cykelbana på södra sidan av gatan. Nya fartgupp.

Varför? För att separera gående och cyklister från varandra samt att separera dem från biltrafiken.

När? Återupptas i september, klart slutet av 2017,

Konsekvenser för trafik? Tillfälligt mindre yta för all trafik i och med de arbeten som kommer att pågå på vägen.

Jakobsberg

Byte av belysning och ny cykelväg

Var? Mälarvägen sträcka Viksjöleden Görvälnsvägen.

Vad? Utbyte av belysning och lyktstolparna till LED-armaturer samt nycykel- och gångväg inklusive ny asfaltsläggning på samma sträcka. Bygget av cykel- och gångväg påbörjas senare under året.

När? Byggstart hösten 2017. Klart våren 2018.

Varför? Skapa en säkrare miljö för cyklande och fotgängare.

Konsekvenser för trafik? Vägrenen på denna sträcka är avstängd.

Planerade arbeten i Hammarparken

Var? Hammarparken.

Vad? Underjordiskt dagvattenmagasin ska anläggas. Magasinet utgör en av flera renande och fördröjande dagvattenåtgärder som kommunen planerar att utföra under de kommande åren. Vi rustar också upp hundrastgården och anlägger en ny bollplan för fotboll, basket och bandy samt en mindre lekyta. 

När? Byggstart senhöst 2017.

Varför? För att förbättra vattenkvaliteten.

Konsekvenser för trafik? Under tiden arbetet pågår kommer en omfattande del av parken att vara avstängd och gående och cyklister hänvisas till andra vägar. För boende i området kommer anläggningsarbetet att innebära en del störningar i form av transporter, buller och damm samt begränsad tillgång till parken.

Åtgärder i Görvälns naturreservat

Var? Slammertorp, Görvälns norra naturreservat.

Vad? Det utförs skogsvårdsarbeten i norra delen av Görvälns naturreservat. Åtgärden är fokuserad utmed befintliga grusvägar, motionsspåret och även vissa delar av upplandsleden.

När? Fram till årsskiftet.

Varför? Värnande av naturvärden och friluftsvärden.

Konsekvenser för trafik? Allmänheten som rör sig på grusvägar och motionsspår i området behöver vara extra uppmärksamma.

Ombyggnad Jakobsbergs centrum

Var? Bostads- och parkområdet utanför Jakobsbergs centrum.

Vad? Nya bostäder byggs. Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

När? Planeras dra igång hösten 2017.

Varför? Komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och förskola.

Konsekvenser för trafik? Temporärt avstängda cykel- gång- och bilvägar. Vissa parkeringsplatser försvinner under byggperioden.

Avfartsramp Viksjöleden

Var? Avfartsrampen från Viksjöleden till korsningen Slöjd­vägen/Ynglinga­vägen.

Vad? Avsmalning av avfarts­rampen från två till ett kör­fält. Förlängning av befintlig mittrefug på rampen mot korsningen Slöjd­vägen/Yng­linga­vägen för ökad sikt. Nya upphöjda övergångsställen med ny belysning. Ny belys­ning på övergångs­ställena.

När? Hösten 2017

Varför? Säkrare, tryggare och mer tydlig trafikmiljö för samtliga trafikslag. Rampen är över­dimensionerad i dags­läget och upplevs som svår att tyda vid placering av fordonet. Refugen är för långt från korsningen idag vilket medför skymd sikt.

Konsekvenser för trafik? Temporärt mindre yta för samtliga trafikslag under byggnationen.

Breddning av Unions­vägen

Var? Unionsvägen

Vad? Breddning av Unions­vägen till två körfält i varje riktning, nya säkrare gång- och cykelbanor, upphöjda övergångsställen över Unions­vägen, egen höger­sväng för trafiken från E18/Barkarby handels­plats mot Unions­vägen norrut. Ny och bättre belysning på övergångs­ställena.

När? Hösten 2017

Varför? För att ge mer plats och säkrare trafikmiljö för samtliga trafikslag.

Konsekvenser för trafik? Temporärt mindre yta för samtliga trafikslag under byggnationen.

 

Broerenoveringar på Söderhöjden

Var? Dackevägen och Snappahanevägen

Vad? Broarna är cirka 50 år gamla och i behov av renovering. Bland annat byts tätskikt, betong skador åtgärdas och trasiga räcken lagas.

När? Renovering utförs hösten 2017. Arbetet blir helt klart våren 2018 då sista asfalten läggs på broarna.

Varför? Broarna underhålls för att få en längre livslängd.

Konsekvenser för trafik? Vägområdet smalnas av vid broarna och några parkeringar försvinner under renoveringen.

 

Kallhäll och Stäket

Kallhäll centrum

Var: Torgytorna i centrum, Gjutarplan.

Vad: Ett nytt torg som är tillgänglighetsanpassat och tilltalande att vara på. Ny plattsättning, konstverk, en liten fontän, träd, ny belysning, två torgplatser och en ny julgransfot.

När: Pågår från oktober 2017 och beräkans vara färdigt i juni 2018.

Konsekvenser för gående och trafik: Delar av torgytorna kommer att vara avstängda under byggtiden, men framkomlighet för gående ska vara säkrad under hela perioden. Liten påverkan för biltrafik.

Trafiksignal ur funktion i korsningen Enköpingsvägen och Kallhällsleden

2017-07-17
Signalbelysningen är helt släckt, följ vägskyltning. Ersättningsdelar är beställda. Beräknas återställt i mitten av september.

Diknings­arbete i Kallhälls villastad

2016-03-06
För att minska problem med inträngande vatten på fastighets­­­mark och över­svämningar som drabbar bostad och garage­­byggnader vid stora regn­­mängder kommer Järfälla kommun under 2016 gräva nya väg­diken och renovera de som blivit igensatta. Arbetet i Kallhälls villastad har planerad start den 6 april. Fastighets­ägare har fått information om att åtgärda häckar och grenar som hindrar dikes­­arbeten.

Mälarbanan - utbyggnad av järnvägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra. En ny station kommer att byggas.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan här

Stäkets verksamhets­område

Var? Rotebroleden, både norra och södra sidan.

Vad? Ett nytt verksamhets­område.

När? Påbörjar arbetet sen höst 2016. Färdigt slutet 2018.

Konsekvenser för trafik? Liten. Allmännings­­vägen kommer vara avstängd i perioder och ledas om genom det nya verksamhets­­området.

Viksjö

Ny gång- och cykelbana Fastebols­vägen

Var? Fastebolsvägen, Strå­vägen

Vad? Nya gång- och cykel­banor, nya upphöjda över­gångs­ställen, ny belysning på befintliga gång- och cykel­vägar kring Fastebol­skolan. Förbättrad belysning på över­gångs­­ställena.

Varför? För att ge elever, lärare och föräldrar bättre möjlighet att på ett säkert och smidigt sätt gå och cykla till och från skolan.

När? Start 14 juni. Klart till hösten 2017.

Konsekvenser för trafik? Små konsekvenser för biltrafik, stora positiva konsekvenser för oskyddade trafikanter. Under byggtiden kommer det att bli mindre yta för bilar på Fastebolvägen och Stråvägen.

Ny gång- och cykelbana på Andeboda­­vägen

Var? Längs Andeboda­­vägen mellan Viksjöleden och Viksjö Centrum

Vad? Bygger ny gång- och cykel­bana. Målar linje mellan gående och cyklister och förstärker belysningen.

Varför? För att undvika att cyklister behöver cykla med motortrafiken på Andeboda­vägen.

När? Start april 2017, klart slutet av 2017. Avbruten i väntan på markutredning.

Konsekvenser för trafik? Mindre yta för biltrafiken under byggtiden.

Senast uppdaterad: 2017-07-17