Pågående arbeten och trafik­stör­ningar

Barkarby/Skälby/Veddesta

 

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra. En ny station kommer att byggas.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan här

Säby ridanläggning

Var? Säby gård, mittemot Bauhaus. Det gamla stallet byggs om och ett nytt stall byggs norr om gamla stallet.

Vad? Gamla stallet, som är ett kulturminne, verksamhets­anpassas.

Varför? Gamla stallet reno­veras på grund av dess dåliga skick. Ett nytt stall norr om gamla stallet byggs så att verk­samheten kan expandera.

När? Pågår just nu. Gamla stallet beräknas vara färdigt januari 2017. Nya stallet ska påbörjas januari 2017 och beräknas vara färdigt 2018.

Konsekvenser för trafik? Små konsekvenser för parkerade bilar.

 

Ny gång- och cykelbana på Lunda­vägen

2017-04-03

Var? Längs hela Lundavägen, endast på den västra sidan av vägen. För kartbild klicka här.PDF

Vad? Ny gång- och cykelbana.

Varför? För att separera gående och cyklister från varandra samt att separera dem från biltrafiken.

När? Start den 3 april 2017. Arbetet fick avbrytas på grund av en tillkommande teknisk utredning. Arbetet återupptas efter det att utredningen är klar.

Konsekvenser för trafik? Tillfälligt mindre yta för all trafik i och med de arbeten som kommer att pågå på vägen.

Jakobsberg

Avfartsramp Viksjöleden

2017-06-02

Var? Avfartsrampen från Viksjöleden till korsningen Slöjdvägen/Ynglingavägen

Vad? Avsmalning av avfartsrampen från två till ett körfält. Förlängning av befintlig mittrefug på rampen mot korsningen Slöjdvägen/Ynglingavägen för ökad sikt. Nya upphöjda övergångsställen med ny belysning. Ny belysning på övergångsställena.

När? Hösten 2017.

Varför? Säkrare, tryggare och mer tydlig trafikmiljö för samtliga trafikslag. Rampen är överdimensionerad i dagsläget och upplevs som svår att tyda vid placering av fordonet. Refugen är för långt från korsningen idag vilket medför skymd sikt.

Konsekvenser för trafik? Temporärt mindre yta för samtliga trafikslag under byggnationen.

Avstängning Frihetsvägen

2017-06-02

Var? Frihetsvägen under Mälarbanan.

Vad? Trafikverket utför arbete på järnvägsbron. Frihetsvägen stängs av för fordonstrafik. Gång- och cykelbana hålls öppen

När? 26 juni - 21 augusti

Konsekvenser för trafik? Omledning av trafik enligt skyltning

Breddning av Unionsvägen

2017-06-02

Var? Unionsvägen

Vad? Breddning av Unionsvägen till två körfält i varje riktning, nya säkrare gång- och cykelbanor, upphöjda övergångsställen över Unionsvägen, egen högersväng för trafiken från E18/Barkarby handelsplats mot Unionsvägen norrut. Ny och bättre belysning på övergångsställena.

När? Hösten 2017.

Varför? För att ge mer plats och säkrare trafikmiljö för samtliga trafikslag.

Konsekvenser för trafik? Temporärt mindre yta för samtliga trafikslag under byggnationen.

Kallhäll och Stäket

Dikningsarbete i Kallhälls villastad

2016-03-06
För att minska problem med inträngande vatten på fastighets­­mark och över­svämningar som drabbar bostad och garage­byggnader vid stora regn­mängder kommer Järfälla kommun under 2016 gräva nya väg­diken och renovera de som blivit igensatta. Arbetet i Kallhälls villastad har planerad start den 6 april. Fastighets­ägare har fått information om att åtgärda häckar och grenar som hindrar dikes­arbeten.

Mälarbanan - utbyggnad av järnvägen

Trafik­verket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra. En ny station kommer att byggas.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan här

Stäkets verksamhets­område

Var? Rotebroleden, både norra och södra sidan.

Vad? Ett nytt verksamhets­område.

När? Påbörjar arbetet sen höst 2016. Färdigt slutet 2018.

Konsekvenser för trafik? Liten. Allmännings­vägen kommer vara avstängd i perioder och ledas om genom det nya verksamhets­området.

Viksjö

 

Nya gång- och cykelbana Fastelbovägen

2017-06-02

Var? Fastebolsvägen, Ståvägen

Vad? Nya gång- och cykelbanor, nya upphöjda övergångsställen, ny belysning på befintliga gång- och cykelvägar kring Fastebolskolan. Förbättrad belysning på övergångsställena.

Varför? För att ge elever, lärare och föräldrar bättre möjlighet att på ett säkert och smidigt sätt gå och cykla till och från skolan.

När? Start 14 juni. Klart till hösten 2017.

Konsekvenser för trafik? Små konsekvenser för biltrafik, stora positiva konsekvenser för oskyddade trafikanter. Under byggtiden kommer det att bli mindre yta för bilar på Fastebolvägen och Stråvägen.

Ny gång- och cykelbana på Andeboda­vägen

2017-04-10

Var? Längs Andeboda­vägen mellan Viksjöleden och Viksjö Centrum

Vad? Bygger ny gång- och cykel­bana. Målar linje mellan gående och cyklister och förstärker belysningen.

Varför? För att undvika att cyklister behöver cykla med motortrafiken på Andebodavägen.

När? Start april 2017, klar slutet av 2017.

Konsekvenser för trafik? Mindre yta för biltrafiken under byggtiden.