Växthusvägens förlängning

Järfälla kommun och Stockholms stad bygger en ny förbindelse för bilar, cyklister och gående. Den nya vägsträckan ska avlasta den idag hårt belastade Skälbyvägen. Vägen planeras att öppnas i slutet av maj 2017.

Illustration över den nya vägsträckanPDF

Frågor och svar om projektet

Vilka åtgärder mot buller görs längs den nya vägen?

Bullerdämpningar kommer att utföras längs med hela vägområdet där så krävs med hänsyn till de bullernivåer som lagstiftningen kräver. På Stockholmssidan kommer också åtgärder utföras i form av bullervallar eller bullerskyddsskärmar på motsvande vis. Intill Hedebyslingan har nu arbeten med att uppföra bullerskyddsskärmar påbörjats, det blir en 260 m lång och 2,5 m hög skärmvägg mellan cykelbanan och körfältet.

Tre villor på Backlurahöjden på Blåsklöverbacken ovanför Tippen-området får bullerskyddsskärmar på sina fastigheter under hösten. En mindre bullervall har anlagts på Tippen för att dämpa ljud från södergående trafik.

Längre söderut byggs bullerskyddsskärmar på kommunal mark vid två gång- och cykelvägar vid Dvärglinsgränd 25-29 och Grantoppsgränd 7-9, 21-29. Detta planeras ske under oktober månad.

Även Blomsterkungsvägen 4-8A kommer att få bullerskyddsskärmar, men dessa placeras direkt intill dikeskanten av Växthusvägen, då nivåskillnaden mellan väg och hus här är lika liten som vid Hedebyslingan. Med större nivåskillnader, d v s när fastigheterna befinner sig högre upp på kullar ovanför vägen, är det inte möjligt att bygga bullerskyddsskärmar som klarar gränsvärdena för godkända bullernivåer. Vid nya cirkulationsplatsen vid Blomsterkungsvägen fanns en öppen yta efter den avverkning som tidigare har gjorts, vilket öppnade möjligheter att anlägga en bullervall till bullerskydd av de närmast belägna bostäderna på Stenbockens väg 27-31.

Hur byggs vägen samt gång- och cykelbanan?

Vägen kommer att bli 8 meter bred med fartdämpande trafiklösningar där hastighetsbegränsningen blir 60 km/h. Gång- och cykelbanan kommer att bli 4 meter bred, vara separerad och gå intill vägbanan.

När kommer det att vara klart?

Gång – och cykelvägen längs Österdalsvägen har fått en förlängning i form av ett fyra meter brett så kallat huvudcykelstråk. Detta leds via Astronomivägen ut på nya Växthusvägen precis vid kommungränsen. Den sträckan som går vidare på nya vägen kommer att öppnas inför sista helgen i oktober och gång- och cykeltrafik kan då ta sig från Skälby via Österdalsvägen hela vägen ned Skälbyvägens utfart på Växthusvägen.

Växthusvägen kommer att öppnas för fordonstrafik under vintern men troligen först i slutet av maj 2017. För närvarande bygger entreprenören JVAB’s en cirkulationsplats på Järfällavägen, där Växthusvägen slutar.

Övriga delar av vägen var klara vid årsskiftet, men trafiken kan inte släppas på förrän hela sträckan norrut är färdig.

Vad arbetar man med just nu?

Plantering av buskar och växtlighet sker nu vid Vegadammens bullervall, vid golfbanan och vid södra kullen ovanför Hedebyslingan. Dessutan ska alla slänter längs vägen förses med grässådd och Viltpassagen under vägen vid golfbanan ska kompletteras med anslutande stigar på den västra sidan.

Hur bred blir vägen respektive gång- och cykelbanan?

Vägen kommer att bli 8 meter bred med fartdämpande trafiklösningar där hastighetsbegränsningen blir 60 km/h. Gång- och cykelbanan kommer att bli 4 meter bred och vara separerad och gå intill vägbanan.

Kommer det att bli anslutningsvägar?

Ja, gång- och cykelvägsanslutningen kallad Floxvägen, mellan Stenbockens väg och Blomsterkungsvägen är snart klar, det återstår bara att driftsätta belysningen. När den är klar kommer den att öppnas senast samma helg som den övriga gång- och cykelvägen som går via Astronomivägen.

Vem bygger?

Det är byggföretaget NCC som har utsetts till totalentreprenör för byggnationen. På den norra delen av Växthusvägen, nuvarande Vinlandsvägen mellan Vikingavägen och Järfällavägen ligger exploateringsprojektet Ormbacka A, som JVAB är totalentreprenörer för.

Hur skyddas naturmarker som finns i området?

NCC, som bygger vägen, har fått i uppdrag att skydda naturmarken utanför vägområdet.

Ett exempel på detta är byggandet av två kompensationsdammar för groddjur som anlagts vid Viksjö golfbanas sydspets samt östra kant nära Viltpassagen (bron). Där finns även en reningsdamm som samlar upp allt dagvatten från vägbanan längs den största delen av vägområdet i söder och kullen norr om golfbanan. Längre norrut kommer i höst ett reningssystem i forma av specialbyggda svackdiken samt fördröjningsbäddar att anläggas på den nuvarande etableringsytan. Detta för att fördröja och rena dagvattnet innan det når Veddestabäcken.

Längs stora delar av vägen inom skogsmarken har ledarmar byggts, en slags barriär som groddjur har svårt att kunna passera. Även grodtunnlar har anlagts på utvalda platser där grodorna tidigare har haft sina rörelsestråk. Detta görs för att de ska kunna fortsätta sina naturliga vandringar från övervintringsplatserna på höjderna i området ned till Vegadammen, Stora Alkärret och södra dammen vid golfbanan mm under sommarhalvåret.

Detaljplanen för Växthusvägen

Läs detaljplanen för Växthusvägens förlängning här