Växthus­vägens för­läng­ning

Järfälla kommun och Stockholms stad bygger en ny för­bindelse för bilar, cyklister och gående. Den nya vägsträckan ska avlasta den idag hårt belastade Skälby­vägen. Vägen planeras att öppnas i slutet av maj 2017.

Illustration över den nya vägsträckanPDF

Frågor och svar om projektet

Vilka åtgärder mot buller görs längs den nya vägen?

Buller­dämpningar kommer att utföras längs med hela väg­området där så krävs med hänsyn till de bullernivåer som lagstiftningen kräver. På Stockholmssidan kommer också åtgärder utföras i form av bullervallar eller buller­skydds­skärmar på motsvande vis. Intill Hedebyslingan har nu arbeten med att uppföra buller­skyddsskärmar på­börjats, det blir en 260 m lång och 2,5 m hög skärmvägg mellan cykelbanan och kör­fältet.

Tre villor på Backlurahöjden på Blåsklöver­backen ovanför Tippen-området får bullerskyddsskärmar på sina fastigheter under hösten. En mindre bullervall har anlagts på Tippen för att dämpa ljud från södergående trafik.

Längre söderut byggs buller­skyddsskärmar på kommunal mark vid två gång- och cykelvägar vid Dvärglins­gränd 25-29 och Grantopps­gränd 7-9, 21-29. Detta planeras ske under oktober månad.

Även Blomsterkungsvägen 4-8A kommer att få buller­skydds­skärmar, men dessa placeras direkt intill dikes­kanten av Växthus­vägen, då nivå­skillnaden mellan väg och hus här är lika liten som vid Hedebyslingan. Med större nivåskillnader, det vill säga när fastigheterna befinner sig högre upp på kullar ovanför vägen, är det inte möjligt att bygga buller­skyddsskärmar som klarar gränsvärdena för godkända bullernivåer. Vid nya cirk­ulationsplatsen vid Blomster­kungsvägen fanns en öppen yta efter den avverkning som tidigare har gjorts, vilket öppnade möjligheter att anlägga en bullervall till buller­skydd av de närmast belägna bostäderna på Stenbockens väg 27-31.

Hur byggs vägen samt gång- och cykelbanan?

Vägen kommer att bli 8 meter bred med fartdämpande trafiklösningar där hastig­hets­begränsningen blir 60 km/h. Gång- och cykelbanan kommer att bli 4 meter bred, vara separerad och gå intill vägbanan.

När kommer det att vara klart?

Gång – och cykelvägen längs Österdals­vägen har fått en förlängning i form av ett fyra meter brett så kallat huvud­cykelstråk. Detta leds via Astronomi­vägen ut på nya Växt­husvägen precis vid kommun­gränsen. Den sträckan som går vidare på nya vägen kommer att öppnas inför sista helgen i oktober och gång- och cykeltrafik kan då ta sig från Skälby via Österdalsvägen hela vägen ned Skälbyvägens utfart på Växthusvägen.

Växthusvägen kommer att öppnas för fordonstrafik under vintern men troligen först i slutet av maj 2017. För närvarande bygger entre­prenören JVAB en cirk­ulations­plats på Järfälla­vägen, där Växthusvägen slutar.

Övriga delar av vägen var klara vid årsskiftet, men trafiken kan inte släppas på förrän hela sträckan norrut är färdig.

Vad arbetar man med just nu?

Plantering av buskar och växtlighet sker nu vid Vega­dammens bullervall, vid golfbanan och vid södra kullen ovanför Hedeby­slingan. Dessutan ska alla slänter längs vägen förses med grässådd och Vilt­passagen under vägen vid golfbanan ska kompletteras med anslutande stigar på den västra sidan.

Hur bred blir vägen respektive gång- och cykel­banan?

Vägen kommer att bli 8 meter bred med fart­dämpande trafik­lösningar där hastig­hets­begränsningen blir 60 km/h. Gång- och cykelbanan kommer att bli 4 meter bred och vara separerad och gå intill vägbanan.

Kommer det att bli anslutnings­vägar?

Ja, gång- och cykelvägs­anslutningen kallad Flox­vägen, mellan Stenbockens väg och Blomsterkungsvägen är snart klar, det återstår bara att driftsätta belysningen. När den är klar kommer den att öppnas senast samma helg som den övriga gång- och cykelvägen som går via Astronomi­vägen.

Vem bygger?

Det är byggföretaget NCC som har utsetts till total­entre­prenör för byggnationen. På den norra delen av Växt­hus­vägen, nuvarande Vinlands­vägen mellan Vikingavägen och Järfällavägen ligger exploaterings­projektet Ormbacka A, som JVAB är total­entreprenörer för.

Hur skyddas natur­marker som finns i området?

NCC, som bygger vägen, har fått i uppdrag att skydda natur­marken utanför väg­området.

Ett exempel på detta är byggandet av två komp­ensations­dammar för grod­djur som anlagts vid Viksjö golfbanas sydspets samt östra kant nära Viltpassagen (bron). Där finns även en renings­damm som samlar upp allt dagvatten från väg­banan längs den största delen av vägområdet i söder och kullen norr om golfbanan. Längre norrut kommer i höst ett reningssystem i forma av specialbyggda svackdiken samt fördröjningsbäddar att anläggas på den nuvarande etableringsytan. Detta för att fördröja och rena dagvattnet innan det når Veddesta­bäcken.

Längs stora delar av vägen inom skogsmarken har ledarmar byggts, en slags barriär som groddjur har svårt att kunna passera. Även grodtunnlar har anlagts på utvalda platser där grodorna tidigare har haft sina rörelse­stråk. Detta görs för att de ska kunna fortsätta sina naturliga vandringar från över­vintrings­platserna på höjderna i området ned till Vegadammen, Stora Alkärret och södra dammen vid golf­banan med mera under sommar­halvåret.

Detaljplanen för Växthusvägen

Läs detaljplanen för Växt­husvägens förlängning här

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?