Vägarbeten och trafik­störningar

Barkarby, Skälby och Veddesta

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan här

 

Jakobsberg

Brorenoveringar på Viksjöleden

Var? Viksjöleden, två stycken broar mellan Mälarvägen och Plogvägen/Lantmäterivägen

Vad? Broarna är cirka 50 år gamla och i behov av renovering. Bland annat byts tätskikt, betongskador åtgärdas och trasiga räcken lagas.

När? Renovering utförs vår/sommar 2018.

Varför? Broarna underhålls för att få en längre livslängd.

Konsekvenser för trafik? Mindre störningar och nedsatt hastighet.

Byte av belysning och ny gång- och cykelväg

Var? Mälarvägen sträcka Viksjöleden Görvälnsvägen.

Vad? Utbyte av belysning och lyktstolparna till LED-armaturer samt ny gång- och cykelväg inklusive ny asfaltsläggning på samma sträcka. Bygge av 4 meter bred gång- och cykelväg på södra sidan av Mälarvägen. Befintliga övergångsställen byggs om.

När? Byggstart hösten 2017. Klart sommaren 2018.

Varför? Skapa en säkrare miljö för cyklande och fotgängare.

Konsekvenser för trafik? Begränsad framkomlighet då arbete pågår

Planerade arbeten i Hammarparken

Var? Hammarparken.

Vad? Underjordiskt dagvattenmagasin ska anläggas. Magasinet utgör en av flera renande och fördröjande dagvattenåtgärder som kommunen planerar att utföra under de kommande åren. Vi rustar också upp hundrastgården och anlägger en ny bollplan för fotboll, basket och bandy samt en mindre lekyta. 

När? Byggstart augusti 2018. Arbetet beräknas vara klart oktober 2019.

Varför? För att förbättra vattenkvaliteten.

Konsekvenser för trafik? Under tiden arbetet pågår kommer en omfattande del av parken att vara avstängd och gående och cyklister hänvisas till andra vägar. För boende i området kommer anläggningsarbetet att innebära en del störningar i form av transporter, buller och damm samt begränsad tillgång till parken.

Åtgärder i Görvälns naturreservat

Var? Slammertorp, Görvälns norra naturreservat.

Vad? Det utförs skogsvårdsarbeten i norra delen av Görvälns naturreservat. Åtgärden är fokuserad utmed befintliga grusvägar, motionsspåret och även vissa delar av upplandsleden.

När? Återupptas januari 2018

Varför? Värnande av naturvärden och friluftsvärden.

Konsekvenser för trafik? Allmänheten som rör sig på grusvägar och motionsspår i området behöver vara extra uppmärksamma.

Ombyggnad Jakobsbergs centrum

Var? Bostads- och parkområdet utanför Jakobsbergs centrum.

Vad? Nya bostäder byggs. Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

När? Start hösten 2017.

Varför? Komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och förskola.

Konsekvenser för trafik? Temporärt avstängda cykel- gång- och bilvägar. Vissa parkeringsplatser försvinner under byggperioden.

Detaljplan för Jakobsbergs centrala delar

Avfartsramp Viksjöleden

Var? Avfartsrampen från Viksjöleden till korsningen Slöjd­vägen/Ynglinga­vägen.

Vad? Avsmalning av avfarts­rampen från två till ett kör­fält. Förlängning av befintlig mittrefug på rampen mot korsningen Slöjd­vägen/Yng­linga­vägen för ökad sikt. Nya upphöjda övergångsställen med ny belysning. Ny belys­ning på övergångs­ställena.

När? Höst 2017 - sommar 2018

Varför? Säkrare, tryggare och mer tydlig trafikmiljö för samtliga trafikslag. Rampen är över­dimensionerad i dags­läget och upplevs som svår att tyda vid placering av fordonet. Refugen är för långt från korsningen idag vilket medför skymd sikt.

Konsekvenser för trafik? Temporärt mindre yta för samtliga trafikslag under byggnationen.

Brorenoveringar på Söderhöjden

Var? Dackevägen och Snappehanevägen

Vad? Broarna är cirka 50 år gamla och i behov av renovering. Bland annat byts tätskikt, betong skador åtgärdas och trasiga räcken lagas.

När? Renovering utförs hösten 2017. Arbetet blir helt klart våren 2018 då sista asfalten läggs på broarna.

Varför? Broarna underhålls för att få en längre livslängd.

Konsekvenser för trafik? Vägområdet smalnas av vid broarna och några parkeringar försvinner under renoveringen.

Fjärrvärmearbete på Folkungavägen

Var? Folkungavägen mellan Vasavägen och Tornervägen

Vad? EON lägger ned fjärrvärme under gatan

När? April till juni

Konsekvenser för trafik? Södra körbanan avstängd mellan Vasavägen och Tornervägen. Omledning av trafik via Vasavägen, Frihetsvägen, Dackevägen. Gående hänvisas till andra sidan

Kallhäll och Stäket

Framkomlighetsproblem på Rotebroleden och Enköpingsvägen

Rotebroleden kommer under en längre period ha framkomlighetsproblem. Samtidigt sker även byggarbeten av fjärrvärmeledningar utmed Enköpingsvägen av Eon under 2018 - 2019. Kommunen arbetar tillsammans med Eon att göra trafiksituationen så bra som möjligt efter rådande förhållanden.

Enköpingsvägen mellan Almarevägen och Wilhelm Boys väg avstängd

När? Juni till slutet av augusti

Varför? EON fjärrvärmearbete

Konsekvenser för trafik? Omledning via Rotebroleden - Allmänningsvägen - Almarevägen

Omläggning av vattenledningar på Bodaängsvägen

Var? Bodaängsvägen

Vad? Omläggning av vattenledningar i egen regi.

Varför? För att långsiktigt säkerställa en god vattenförsörjning.

När? Från december 2017 till sommaren 2018.

Konsekvenser för trafik? Lokala störningar.

Konsekvenser för dricksvattenförsörjningen? Det kan förekomma störningar i dricksvattenleveransen både på Bodaängsvägen och i omkringliggande områden.

Renovering av spillvattenledningar vid Molnsätra, Kallhälls villastad

Var? Över jordbruksmarken vid Molnsätra, mellan Syrenvägen och E18

Vad? Renovering av spillvattenledningar. Entreprenör Aarsleff Rörteknik AB

När? Augusti 2018

Konsekvenser för trafik? Ingen

Omläggning av vattenledningar på Näckrosvägen, Kallhälls villastad

Var? Näckrosvägen, Kallhälls villastad

Vad? Omläggning av vattenledningar i egen regi.

När? Hösten 2018. Arbetet startar i augusti.

Konsekvenser för trafik? Begränsad framkomlighet.

Konsekvenser för dricksvattenförsörjningen? Det kan förekomma störningar i dricksvattenleveransen på Näckrosvägen och i omkringliggande områden.

Kallhäll centrum

Var? Torgytorna i centrum, Gjutarplan.

Vad? Ett nytt torg som är tillgänglighetsanpassat och tilltalande att vara på. Ny plattsättning, konstverk, en liten fontän, träd, ny belysning, två torgplatser och en ny julgransfot.

När? Pågår från oktober 2017 och beräknas vara färdigt i juni 2018.

Konsekvenser för gående och trafik? Delar av torgytorna kommer att vara avstängda under byggtiden, men framkomlighet för gående ska vara säkrad under hela perioden. Liten påverkan för biltrafik.

Läs mer om ombyggnationen av Kallhäll Centrum

Cykelparkering Kallhäll centrum

Var? Bakom Coop

Vad? Tvåvåningsparkering med sedumtak

När? Maj - augusti

Konsekvenser för gående och cyklister: Mindre yta där arbetet pågår. Flytt av befintliga cykelställ

Stäkets verksamhets­område

Var? Rotebroleden, både norra och södra sidan.

Vad? Ett nytt verksamhets­område.

När? Påbörjar arbetet sen höst 2016. Färdigt slutet 2018.

Konsekvenser för trafik? Liten. Allmännings­­vägen kommer vara avstängd i perioder och ledas om genom det nya verksamhets­­området.

Viksjö

Renovering och ombyggnad av Viksjö Centrum

Vad? Gångstråk med planteringeringar utefter kanten mot centrumbyggnaden. Torgyta med plats för torghandel. Ett nytt torg som är tillgänglighetsanpassat och tilltalande att vara på. Ny plattsättning, träd, ny belysning, och en ny julgransfot

Konstverk med vatten på torgytan, stadsparken mellan kyrka och skola rustas, förbättring av dagvattenhantering

Busshållplatsen flyttas från kyrkan till Plogvägen. avloppsledning framför kyrkan byts ut vilket ger ett djupt schakt.

Varför? För att få ett nytt och trevligare torg, tryggare trafikmiljö samt bättre dagvattenhantering.

När? Påbörjas slutet av 2017 och färdigställs slutet av 2018

Konsekvenser för trafik? Förändringar med parkering på grund av arbetet, en del av parkeringsplatserna kommer vara korttidsparkering på den stora parkeringen vid Plogvägen

Andra störningar? Återvinningsstionen vid Plogvägen flyttas under renoveringen till södra parkeringen vid Viksjöplan

Läs mer om ombyggnaden av Viksjö Centrum

 

Senast uppdaterad: 2018-01-03

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?