Veddesta,etapp I

Detaljplan för Veddesta etapp 1, fastigheten Veddesta 2:27 m fl

En ny detaljplan har tagits fram för Södra Veddesta etapp 1, fastigheten Veddesta 2:27 m fl. Planens syfte är att möjliggöra en centrumnod för kollektivtrafik och nya bostäder, kontor, handel och hotell i ett kollektivtrafiknära läge samt skapa goda förskolemiljöer. Planen ger förutsättningar att utveckla området kring Veddestabäcken till ett grönt stråk med plats för möten.

Planförslaget har varit utsänt på plansamråd under tiden 10 augusti – 25 september 2016.  Vi har under samrådet fått in många synpunkter som vi nu går igenom och sammanställer. Synpunkterna kommer att redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse som tillsammans med övriga planhandlingar utgör underlag för beslut om granskning i kommunstyrelsens planutskott.

Upplysningar lämnas av:

Planfrågor: Jenny Reuterswärd, telefon 08-580 286 49, e-post:  jenny.reutersward@jarfalla.se
Exploateringsfrågor: Josefine Idbrant, e-post: josefine.idbrant.k@jarfalla.se

 

 Rapport

 Aktuella planhandlingar

Plansamråd

Utredningar plansamråd

  

Tidigare planskeden

Utökat planuppdrag

Planuppdrag detaljplan

Godkänt planprogram

Programsamråd

Uppdrag program

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar