Innehåll

Avfallsplanering vid ny- eller ombyggnation

Här kan du hitta nyttig information om hur du kan planera för avfallshantering när du bygger om eller bygger nytt.

Kommunens Tekniska Handbok

Kommunens Tekniska handbok beskriver bland annat utformningen av allmän platsmark i förhållande till kvartersmark. Utformningen påverkar möjligheten till en god avfallshantering, såsom framkomlighet och angöring för sopbilen.

Kommunens Tekniska Handbok

Avfall Sveriges Handbok för Avfallsutrymmen

Branschorganisationen Avfall Sverige har också tagit fram en handbok som beskriver hur avfallshanteringen kan utformas.

Avfall Sveriges Handbok för Avfallsutrymmen

Boverket - avfalls­hantering

Boverkets dokument "Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk" ger dig inspiration och väg­ledning vid planering och byggande av avfalls­utrymmen, åter­vinnings­stationer och åter­vinnings­centraler.

Boverket Avfallshantering (pdf) Pdf, 6.6 MB.

Planering vid nybyggnation

Här hittar du en film som förklarar hur du ska göra om du planerar att bygga nytt, för att undvika arbetsmiljö­problem. Filmen visar både bra och dåliga exempel för lämnaren och hämtaren av avfall.

Planering vid nybyggnation (film)

Planering vid ombyggnation

Nedan presenteras VA och avfallsavdelningens process vid ombyggnation av avfallsutrymmen som bland annat beskriver när bygglovsprocessen ska påbörjas. Information om hur ni ska gå till väga vid nybyggnation får ni från exploateringskontoret och/eller bygglovsavdelningen. Informationen nedan riktar sig bara till befintliga fastigheter som ska bygga om avfallsutrymmen.

Process vid ombyggnation av avfallsutrymmen

1. Kartlägg avfallsflöden

Om ni funderar över att bygga om era avfallsutrymmen är det första ni behöver göra att kartlägga era avfallsflöden och uppskatta hur mycket avfall som uppstår/kommer uppstå på er fastighet.

Det enklaste är att ta en titt i er behållare innan tömning sker. Ni kan även kontakta kommunen för att få information om hur det brukar se ut. Tänk på att om ni kommer införa fler avfallsfraktioner kan framförallt mängden restavfall minska, men att denna minskning brukar ske över tid.

Vi rekommenderar även att man tittar på Avfall Sveriges schabloner, se Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

2. Ta fram förslag på avfallshantering

Utifrån de avfallsflöden som kartlagts välj det avfallssystem som skulle passa ert behov. Det är vanligt att man behöver titta på 2-3 olika alternativ och jämföra dem med varandra. I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen beskrivs olika avfallssystem, deras för- och nackdelar samt förutsättningar.

I detta skede räcker det att ert förslag beskriver avfallshanteringen översiktligt samt att det framgår var ni föreslår att avfallsutrymmet placeras.

Vid ombyggnation, där fastigheten fortfarande kommer användas, kan ni även behöva planera för en tillfällig avfallshantering. I detta skede är det även bra att börjar planera för hur ni ska kommunicera kommande förändringar till de som vistas på fastigheten.

3. Kontakta VA- och avfallsavdelningen

Skicka ert förslag på ny avfallshantering till VA- och avfallsavdelningen så återkommer vi med feedback. Om ni vill kan vi boka in ett möte på plats hos er för att gå igenom förslaget.

4. Kontakta bygglovsavdelningen

Nybyggnad av miljöhus kräver bygglov och det kan även krävas bygglov för upplag om en grupp med flera avfallsbehållare placeras tillsammans. Kontakta bygglovsavdelningen för att stämma av om de förändringar ni vill genomföra kräver bygglov. Mer information om bygglov finns på bygglovs hemsida.

Vad vill du bygga eller ändra?

5. Projektera nya avfallshanteringen

Nu är det dags att ta fram bygglovshandlingar/ritningar och bestämma er för antal och vilka behållare som ska beställas.

6. Skicka in bygglov och invänta startbesked

Om avfallslösningen kräver bygglov gör ni er ansökan via bygglovs e-tjänst.

E-tjänst Bygglov - söka bygglov och anmälan

Efter det behöver ni invänta startbesked och 4 veckors verkställighetstid innan en lovpliktig åtgärd får påbörjas.

Ifall bygglov inte behövs räcker det med att ni stämmer av det ni projekterat med VA- och avfallsavdelningen.

7. Beställ och bygg nya avfallsutrymmen

När ni fått startbesked och 4 veckors verkställighetstid passerat/ni stämt av det ni projekterat med VA- och avfallsavdelningen kan ni lägga era beställningar och bygga ert nya avfallsutrymme.

8. Kontakta VA- och avfallsavdelningen

Innan det nya avfallsutrymmet tas i drift behöver ni kontakta VA- och avfallsavdelningen så att utrymmet kan besiktigas. Syftet är framförallt att säkerställa att hämtningspersonalens arbetsmiljö är bra, men det är även ett tillfälle där vi kan ge er feedback om något behöver korrigeras innan utrymmet kan tas i drift.

9. Ta nya avfallsutrymmet i drift

Kontakta kommunen för att beställa de avfallsabonnemang ni behöver och bestäm när avfallsutrymmet tas i drift. En preliminär beställning kan oftast läggas när ni kontaktar kommunen för att besiktiga avfallsutrymmet.

10. Utvärdera

Utvärdera hur det nya avfallsutrymmet fungerar, t.ex. genom att stämma av fyllnadsgraden av era behållare inför tömning. Om behov finns kontakta kommunen för att justera tömningsfrekvensen och/eller antal behållare. Tänk på att avfallsflödena kan ändras över tid.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp