Innehåll

Fettavfall

Fett kan vara problematiskt eftersom det sätter igen avlopps­ledningarna, och därför är det viktigt att hanteras rätt så att det inte kommer ut i ledningarna.

Blir det stopp i avlopps­ledningen måste fettet tas bort med högtrycks­tvätt eller skäras bort, vilket är både kostsamt och tids­krävande.

Fett är även en resurs som kan användas för att bland annat producera biogas. Järfälla kommun ansvarar för att hämta fettavfall från fastighetsägare som har fettavskiljare och kombitankar.

Boende i villa/rad­hus/parhus/lägen­het

Överblivet fett som uppkommer i hushållet ska inte hällas ut i avloppet. Mindre mängd fett från till exempel en stekpanna kan du torka bort med hushålls­papper och slänga i matavfallspåsen. Större mängd fett, till exempel olja från fritering kan samlas upp i en behållare och återvinnas.

För att underlätta hanteringen vid större mängder fett så finns det trattar som man kan skruva på en pet-flaska. Fettratten kan återanvändas flera gånger och finns att hämta hos kommunens servicecenter på Vasaplatsen 13. Matfettet som samlats upp i flaskan, kan du lämna in på Görvälns återvinningscentral.

  • Om du bor i villa/radhus/parhus kan du lämna ditt matfett som du har samlat i en uppmärkt flaska, i den röda miljöboxen och hämtas tillsammans med el- och farligt avfall. Boxhämtning beställer du via e-tjänsten.
  • Om du bor i lägenhet i ett flerbostadshus kan du lämna ditt matfett, som du har samlat i en uppmärkt flaska, i ett FA- (farligt avfall) skåp som bör finnas i ditt miljörum.

Fastighetsägare med livsmedelsverksamhet

Ansvaret för att fetthalten i avlopps­vattnet inte överstiger det reglerade riktvärdet för utsläpp till kommunens ledningar ligger på den som har abonne­manget för vatten och avlopp, vilket vanligtvis är fastighets­ägaren. Utsläpp av fettavfall får inte överstiga 50 mg fett per liter avloppsvatten.

Den vanligaste anledningen till att det blir högre halter i avloppsvattnet från fastigheter härleder oftast till att det finns livsmedelsverksamheter i fastigheten. Finns det livsmedelsverksamheter i fastigheten så ska de ha fettavskiljare eller ibland kombitankar med fett- och matavfall installerade som separerar fettet.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att det finns fettavskiljare installerade till livsmedelsverksamheter. Det är viktigt att de är rätt dimensionerade i enlighet med kommunens krav. Fettavskiljare separerar fett från till exempel slam och tyngre partiklar så att fettet kan tas om hand, och ska vara utformad och dimensionerad enligt svensk standard EN1825 och uppfylla de allmänna kraven enligt Boverkets byggregler.

Om problem orsakat av fett uppstår i ledningarna i anslutning till fastigheten eller pumpstationer nedströms, kan krav komma att ställas på omedel­bar installation av fett­avskiljare på fastigheten som orsakade problemet samt debiteras för omkostnader i och med åtgärder för stoppet.

Beställ abonnemang för fettavfall (e-tjänst)

Beställ enstaka hämtning av fettavfall genom att skriva till oss

Företag/verk­samhet

I verksamheter där fett hanteras ansvarar verksamheten för att så lite fett som möjligt hamnar i avloppet. Exempelvis så ska verksamheterna säkerställa att de har fettavskiljare som är dimensionerad efter behovet. De ska ställa krav på att fastighetsägaren servar den i enlighet med tillverkarens anvisningar. I livsmedelsverk­samhets­lokalen är det även krav på att en fettavskiljare är installerad som samlar upp det fett som följer med tvätt- och diskvatten. De ska även säkerställa att fett i exempelvis fritöser lämnas till fettåter­vinningen.

Även mobila livsmedelsverksamheter som Foodtrucks och liknande ska säkerställa att diskvatten omhändertas där det finns fettavskiljare eller liknande system.

Läs om fettavskiljare för livsmedelsverksamhet

Ansök om dispens från krav på fettavskiljare eller förlängd hämtningsintervall

Exempel på verksamheter som behöver ha fettavskiljare

  • restauranger
  • gatukök
  • charkuterier
  • konditorier
  • livsmedelsindustrier
  • mottagningskök
  • storkök

Kostnader för tömning av fettavskiljare var fjärde vecka

Tjänst

Pris

Hämtningsavgift, upp till 3 m³

470 kr

Hämtningsavgift, tillägg per påbörjad kubikmeter över 3 m³ 

140 kr

Behandlingsavgift

430 kr/m³

Tillägg för bestämt klockslag för hämtning, +/- en halvtimme 

350 kr

Tillägg för extra hämtning

760 kr

Tillägg för akuthämtning inom 12 timmar på vardagar

1 830 kr

Tillägg för jourtömning på helg 

4 860 kr

Tillägg för Slangdragning över 10 meter, per påbörjad 10 meter 

200 kr

Bomkörning, när hämtning inte har kunnat ske

980 kr

Beställ abonnemang för fettavfall (e-tjänst)

Beställ enstaka hämtning av fettavfall genom att skriva till oss

Akut tömning

För akut hämtning kan du kontakta servicecenter.

Kontakta servicecenter

Akut tömning under helger

Kontakta vår entrepenör Ohlssons. Du kan ringa dem på 08-12 80 82 00 eller mejla till ohlssons.mitt@ohlssons.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp