Innehåll

Kommunen tar över förpackningsinsamlingen - frågor och svar

Från och med den 1 januari 2024 ansvarar Järfälla kommun för förpackningsinsamlingen. Här svarar vi på frågor om vad det innebär för dig som bor eller verkar i Järfälla.

Frågor om vad förändringen innebär

Varför tog kommunen över insamlingen av förpackningar?

Regeringen beslutade sommaren 2022 att kommunerna från och med 1 januari 2024 ansvarar för insamlingen av förpackningar från producenterna. Skälen som anges är att man vill nå en bättre service, enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter som gör att mer avfall kan materialåtervinnas. Genom att ge kommunerna ansvar för insamlingen av förpackningar har man sett att det finns möjlighet till samordningsvinster med insamling av annat avfall.

Varför kommer fastighetsnära insamling av förpackningar införas?

Där det redan idag finns fastighetsnära insamling av förpackningar kan man se att andelen förpackningar som källsorteras är högre än där det inte finns fastighetsnära insamling av förpackningar. För att öka mängden förpackningar som återvinns beslutade regeringen att fastighetsnära insamling ska införas för alla bostäder.

Fastighetsnära insamling av förpackningar innebär att du lämnar dina förpackningar till återvinning i behållare som är placerade i nära anslutning till ditt boende.

Vad innebär det att Järfälla tagit över ansvaret för insamling av förpackningar?

Det innebär bland annat att kommunen tagit över ansvaret för återvinningsstationerna och hämtningen av förpackningar från de miljörum och andra avfallsutrymmen som redan har källsortering av förpackningar. För dig som privatperson innebär det inga större förändringar under 2024 utan du kan fortsätta att sortera dina förpackningar och slänga dem på samma plats som du gjort innan.

Kommunen sköter städningen av återvinningsstationer med egen personal och behållarna töms av entreprenörer som SÖRAB (kommunens avfallsbolag) upphandlat. Tömning av miljörum sker av transportörer som är godkända av kommunen. Tanken är att den insamling som redan fanns innan 2024 skulle kunna fortsätta utan avbrott. Fastighetsägare som redan har fastighetsnära insamling av förpackningar behöver säkerställa att deras nuvarande entreprenör är godkänd.

Från och med den 1 januari 2027 ska kommunen hämta förpackningar från alla bostäder. Fastighetsägare av flerbostadshus som inte redan har en plats för fastighetsnära insamling av förpackningar bör redan nu börja planera för detta.

Hur ser tidsplanen ut för införandet av förpackningsinsamling?

Från och med 1 januari 2024 tog kommunen över befintlig insamling av förpackningar, såsom insamlingen från återvinningsstationerna och de miljörum och andra avfallsutrymmen som redan har källsortering av förpackningar.

Till 1 januari 2027 ska kommunen ha infört insamling av förpackningar från alla bostäder, så kallad fastighetsnära insamling.

Vad är fastighetsnära insamling av förpackningar?

Fastighetsnära insamling av förpackningar innebär att du lämnar dina förpackningar till återvinning i behållare som är placerade i nära anslutning till ditt boende. För de flesta bostäderna innebär det att behållarna är placerade på samma plats som behållarna för rest- och matavfall.

Var ska jag slänga mina förpackningar framöver?

Du kan fortsätta att sortera och slänga dina förpackningar på samma plats som du har gjort innan. Till exempel på återvinningsstationen eller i ditt miljörum eller annat avfallsutrymme med källsortering av förpackningar.

Återvinningsstationer

Kommunen köpte återvinningsstationerna av FTI och tog över driften av dem vid årsskiftet. Det finns inga beslut om att ta bort någon återvinningsstation nu men vi kommer utvärdera driften av dem allteftersom den fastighetsnära insamlingen införs hos alla bostäder. Återvinningsstationerna kan därför komma att förändras framöver.

Miljörum och andra avfallsutrymmen

Järfälla kommun har kontaktat entreprenörerna som tömmer förpackningar från miljörummen och diskuterar hur hämtningen kan fortsätta som tidigare. Kontakta din hyresvärd/bostadsrättsförening ifall du har frågor om huruvida något kommer att ändras i ert miljörum.

Frågor om återvinningsstationer

Hur sköts städningen av återvinningsstationerna?

Genom att kommunen tagit över ansvaret för återvinningsstationerna samordnar vi städningen av stationerna med området runtomkring. Fram till och med års­skiftet var det olika aktörer som städar innanför och utanför återvinningsstationerna. Nu städas återvinningsstationerna av kommunens egen personal. Personalen åker runt till återvinningsstationerna utifrån både ett fastställt schema och de felanmälningar som skickas in till kommunens e-tjänst för felanmälan av återvinningsttationerna om att det behöver städas. Du hittar e-tjänsten här:

Gå till vår e-tjänst för felanmälan av våra återvinningsstationer

Hur felanmäler jag en återvinningsstation?

Du felanmäler en återvinningsstation via kommunens e-tjänst som du hittar här:

Gå till vår e-tjänst för felanmälan av våra återvinningsstationer

Vem städar återvinningsstationerna?

Det är Järfälla kommun (och alla andra kommuner) som ansvarar för städningen av sina återvinningsstationer. I Järfälla har vi valt att sköta städningen i egen regi då vi sedan tidigare har en avdelning som t.ex. sköter städningen i kommunens naturreservat.

Vem tömmer återvinningsstationerna?

SÖRAB har upphandlat tömning av återvinningsstationerna åt Järfälla kommun tillsammans med övriga kommuner som äger SÖRAB. De som vunnit upphandlingen är samma utförare som tömde åt FTI.

Vem hanterar felanmälningar av återvinningsstationerna?

Kommunen hanterar själva felanmälningar av återvinningsstationerna. Felanmälningar om att städning behövs skickas till vår egna personal. Felanmälningar om att tömning behövs skickar kommunen vidare till SÖRABs entreprenör. Du använder samma e-tjänst för alla olika typer av felanmälningar av återvinningsstationerna.

Det står fel information/telefonnummer på återvinningsstationerna?

Först under maj och juni har vi kunnat sätta upp nya klistermärken på återvinningsstationernas behållare. Detta kunde inte göras i vintras för när det är för kallt ute fäster inte klistret bra. I vintras satte vi upp nya skyltar på stolparna vid återvinningsstationerna. Ifall det fortfarande finns felaktig information på återvinningsstationerna får du gärna anmäla detta till vår e-tjänst:

Gå till vår e-tjänst för felanmälan av våra återvinningsstationer

Finns det kameror vid återvinningsstationerna?

Kommunen har fått tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten att sätta upp kameror vid följande återvinningsstationer. 

 • Björkebyskolan
 • Lantmäterivägen
 • Kallhälls station

Dessa är uppsatta och aktiverade sedan vintern 2023/2024.

Vad gör kommunen om någon skräpar ner/dumpar avfall på återvinningsstationerna nu när kamerorna satts upp?

Kommunen har inte tillgång till att se filmen. Kommunen har ett samarbete med polisen och vid misstanke om brott/brott som inträffar kommer polisen ha möjlighet att inhämta material som kan användas som underlag inför utredningarna som uppkommer.

Det här gäller för flerfamiljshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering

För dig som boende: Vad har hänt med hämtningen av förpackningar i vårt miljörum?

Genom att kommunen tecknat ett auktorisationsavtal med de flesta transportörer som även tidigare tömt förpackningar från miljörum har tömningen kunnat fortsätta som det har gjort tidigare. För frågor om eventuella förändringar i ert miljörum rekommenderar vi att du kontaktar din hyresvärd/förening för mer information.

För dig som fastighetsägare: Vad har hänt med hämtningen av förpackningar i vårt miljörum?

Genom att kommunen tecknat ett auktorisationsavtal med de flesta transportörer som även tidigare tömt förpackningar från miljörum har tömningen kunnat fortsätta som det har gjort tidigare. Som fastighetsägare behöver ni säkerställa att er transportör är godkänd av kommunen. Ni hittar en lista över godkända transportörer här:

Gå till vår sida där du hittar godkända transportörer

Auktorisationsavtalet sträcker sig fram till 2027. Hur insamlingen kommer upphandlas efter det är ännu inte beslutat.

Om er transportör inte blivit godkänd eller inte valt att ansöka?

Om transportören som hämtar förpackningar hos er inte blivit godkänd eller inte väljer att ansöka om att få tömma förpackningar i Järfälla behöver ni kontakta en ny transportör för att teckna ett nytt avtal med dem.

Behöver vi ha ett avtal med kommunen om hämtning om förpackningar?

Som hyresvärd eller bostadsrättsförening behöver man inte ha ett avtal med kommunen för hämtning av förpackningar. Man har i stället ett avtal, med en av kommunen godkänd, transportör som man som hyresvärd/bostradsförening har valt. Det man behöver göra är att rapportera till kommunen vilken hämtning man har av förpackningar så att man får avdrag på avfallsfakturan. Avdraget är 190 kr per lägenhet och år.

Man behöver ha sortering av av minst två av följande avfallsfraktioner:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Glasförpackningar, färgat glas
 • Glasförpackningar, ofärgat glas

Använd den här e-tjänsten för att rapportera in er förpackningsinsamling

Vi har ingen sortering av förpackningar i vårt flerfamiljshus, vad kommer att hända hos oss?

Från och med den 1 januari 2027 kommer det att vara obligatoriskt att ha en fastighetsnära insamling av förpackningar. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att tillhandahålla en plats, till exempel ett miljörum, där kommunens entreprenör kan hämta förpackningar. Det kan ta tid att planera och iordningställa en sådan plats, så har man inte redan en plats för fastighetsnära insamling av förpackningar är det bra att börja planera för detta.

Mer information om avfallsplanering vid ny- och ombyggnation hittar du här:

Gå till vår sida om avfallsplanering vid ny- eller ombyggnation

Du får gärna kontakta oss för att få hjälp och råd om hur ni kan utforma er sortering.

Kontakta oss här

Vi vill komma igång med källsortering av förpackningar i vårt flerfamiljshus, hur gör vi?

Vad roligt att ni vill komma igång med källsortering av förpackningar i ert flerfamiljshus. Här hittar ni bra information om hur ni kan utforma avfallsutrymmen som är bra att börja kolla igenom:

Gå till vår sida om avfallsplanering vid ny- eller ombyggnation

Avfall Sverige har även uppdaterat sin handbok för avfallsutrymmen under 2023 med anledning av de nya kraven på fastighetsnära insamling av förpackningar:

Läs Handbok för avfallsutrymmen hos Avfall Sverige

Om ni behöver göra ombyggnationer eller andra större förändringar kan ni kontakta en avfallskonsult för att få rådgivning. När ni har ett förslag/första utkast på hur ni skulle vilja utforma förpackningsinsamlingen hos er kontaktar ni oss för att stämma av utformningen innan ni går vidare i processen.

Så här kontaktar ni oss

Vad blir kostnaden för hämtningen av förpackningar från miljörum?

I Järfällas avfallstaxa för 2024 har vi infört ett grundavdrag på 190 kr per lägenhet och år i de flerfamiljshus där man har en fastighetsnära insamling av minst två av följande avfallsfraktioner:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Glasförpackningar, färgat glas
 • Glasförpackningar, ofärgat glas

De transportörer som har blivit godkända att hämta förpackningar i Järfälla får själva sätta sina priser för hämtning av förpackningar. Fastighetsägaren får själva välja vilken av de godkända transportörerna som man vill anlita.

Vad är en samlokaliserad verksamhet?

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare eller andra anordningar som hushåll, för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet. Det kan exempelvis handla om företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.

Om verksamheten inte delar avfallsbehållare och andra anordningar för hantering av avfall med hushåll betraktas verksamheten inte som samlokaliserad. Kommunen har då ingen skyldighet att hämta verksamhetens förpackningsavfall.

För dig som bor i villa eller radhus

Jag bor i en villa/ett radhus, hur kommer kommunen hämta förpackningar hos mig?

Införandet av fastighetsnära insamling för radhus och villor ligger ännu något år fram i tiden. Det finns många system och möjligheter inom avfallshantering för radhus och villor idag. Utredningar på Järfälla kommun pågår. Mer information kommer när det blir aktuellt.

Allmänna frågor om förpackningar och förpackningsinsamling

Vad är en förpackning? Vad är inte en förpackning?

En förpackning är det material som används för att skydda, hantera, leverera och presentera en vara. En mjölkkartong har t.ex. använts för att paketera produkten mjölk och är därmed en förpackning. En diskborste däremot är en produkt. På alla förpackningar står det hur de ska sorteras.

Vad sorteras som förpackningar och tidningar?

Förpackningar av metall, glas, plast och papper sorteras som förpackningar. Tidnings­papper, reklamblad och skriv-/ritpapper med mera lämnas som tidningar.

Förpackningar ska vara tomma och fria från mat­rester. De behöver inte vara rengjorda.

Om en förpackning består av olika material ska den delas upp och materialen lämnas sedan var för sig. Kan den inte delas sorterar man efter det material som förpackningen till största delen består av.

Läs sorteringsguiden hos SÖRAB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp