Innehåll

Regler och villkor för avfall

Här hittar du information om regler, lagar och villkor för avfalls­hanteringen. Här finns även doku­menten som ligger till grund för hur avfalls­hanteringen fungerar i kommunen och vilka avfallsregler som gäller.

Fastighets­innehavarens ansvar

Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet på och i fastigheten, och är i enlighet med fastighets­taxeringslagen skyldig att betala avfallsavgift enligt denna avfallstaxa. Fastighets­innehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfalls­utrymmen, hämtnings­vägar med mera återfinns i kommunens renhållnings­ordning.

Avgiftsskyldigheten gäller för alla fastigheter som är be­byggda. Avgiftsskyldighet vid abonnemang föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta. Ändring av ägande­förhållanden, avfalls­mängd, behållares placering eller annan ändring som kan ha betydelse för beräkning av avfallsavgiften ska anmälas till kommunen. Ny avgift ska gälla från och med den dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie fakturerings­tillfälle.

Avfallstaxa

I avfallstaxan beskrivs vilka tjänster som erbjuds inom avfalls­hantering i kommunen. De innehåller information om avgifter och tilläggs­tjänster. Kommunens avfallstaxa är miljöstyrande. 27 kap. 5 § miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfalls­hantering främjas.

Läs avfallstaxan här (pdf) Pdf, 516 kB.

Taxan ska:

  • styra mot målen i kommunens ren­hållnings­ordning.
  • stimulera miljömässigt riktig avfallshantering.
  • stimulera en god arbetsmiljö.
  • styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan.
  • ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad.
  • finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna för avfalls­hanteringen och är antagen av kommun­fullmäktige. Det är alltså kommunens regler för hur du ska göra med ditt avfall.

Avfallsföreskrifter Pdf, 5.2 MB.

Begrepp inom avfallstaxa, föreskrifter och riktlinjer

Nedan hittar ni de vanligaste begreppen i avfallstaxan, föreskrifter och riktlinjer. Fler begrepp hittar ni i föreskrifterna.

Grundavgift
Avgift som ska bidra till kostnaderna för drift och underhåll av återvinnings­centraler, behandling av avfall som lämnas på återvinnings­centralerna, insamling och behandling av farligt avfall och batterier samt kostnader for avfalls­planering, utveckling, information, administration och kundservice.

Tömningsavgift
Avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av hushålls­avfall.

Enbostadshus
En- och tvåbostadshus (inkl. parhus och radhus) med enskild sophämtning.

Flerbostadshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar
Bostadshus med mer än två lägenheter och sam­fälligheter med gemensam sophämtning.

Verksamheter
Affärer, restauranger, skolor, förskolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende.

Abonnemang
Regelbunden tömning enligt bestämt intervall eller efter behov.

Extrahämtning
Beställning av tjänst utöver abonnemang eller vid ej schemalagd hämtning.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp