Innehåll

Fettavfall

Fett sätter igen avlopps­ledningarna och är därför viktigt att hantera rätt så att det inte kommer ut i ledningarna. Blir det stopp i avlopps­ledningen måste fettet tas bort med högtrycks­tvätt eller skäras bort, vilket är kostsamt och tids­krävande.

För att undvika stopp i avlopps­systemet behöver du sortera bort fettet och slänga det i restavfallet eller använda en fettavskiljare.

Hantering av fettavfall

Fett som har använts vid matlagning ska inte hällas direkt ner i avloppet utan hanteras separat och lämnas till fettåtervinning.

Boende i villa/rad­hus/parhus/lägen­het

Överblivet fett som uppkommer i hushållet ska inte hällas ut i avloppet. Olja och matfett stelnar och kan ge upphov till beläggning i ledningsnätet. Mindre mängder fett, till exempel från en stekpanna kan du torka bort med hushålls­papper som sorteras som mat­avfall.

Större mängd fett, till exempel olja från fritering ska samlas upp i en behållare. För att underlätta hanteringen finns det en fettratt som kan användas. Den skruvas på en pet-flaska och fettavfallet hälls i flaskan som sedan sorteras som restavfall när den är full, då går det till förbränning och energi­utvinning i form av fjärr­värme och el. Tratten kan återanvändas flera gånger och finns att hämta hos servicecenter på Riddar­platsen 5. 

Fastighetsägare lägenhetshus

Ansvaret för att riktvärdet för högsta fetthalt i avlopps­vattnet är på rätt nivå ligger på den som har abonne­manget för vatten och avlopp, som oftast är fastighets­ägaren. Om problem orsakat av fett uppstår i ledningarna eller pumpstationer kan krav komma att ställas på omedel­bar installation av fett­avskiljare på fastigheten som orsakade problemet samt debiteras för omkostnader i och med åtgärder för stoppet.

Beställ abonnemang för fettavfall genom att skriva till oss

Beställ enstaka hämtning av fettavfall genom att skriva till oss

Företag/verk­samhet

Utsläpp av fettavfall får inte överstiga 50 mg fett per liter vatten. Företag och andra verksamheter med livsmedels­hantering som hanterar fett ska därför lämna förbrukat eller överblivet fett till åter­vinningen. I verk­samhets­lokalen är det krav på att en fettavskiljare är installerad som samlar upp det fett som följer med tvätt- och diskvatten.

Fettavskiljare separerar fett från till exempel slam och tyngre partiklar så att fettet kan tas om hand, och ska vara utformad och dimensionerad enligt svensk standard EN1825 och uppfylla de allmänna kraven enligt Boverkets byggregler.

Avstånd mellan tömnings­fordonet och anläggningen som ska tömmas ska vara så kort som möjligt och bör inte överstiga tio meter. För nyproduktion och ombyggnation ska avståndet inte överstiga 10 meter. Sug­höjden bör inte överstiga sex meter. Installationen kräver bygglov och tillhör fastighetens vatten och avloppsinstallation.

Fettavfallet är ett hushålls­avfall som hämtas av kommunen.

Läs om fettavskiljare för livsmedelsverksamhet

Ansök om dispens från krav på fettavskiljare eller förlängd hämtningsintervall

Exempel på verksamheter som behöver ha fettavskiljare

  • restauranger
  • gatukök
  • charkuterier
  • konditorier
  • livsmedelsindustrier
  • mottagningskök
  • storkök

Kostnader för tömning av fettavskiljare var fjärde vecka

Tjänst

Pris

Hämtningsavgift, upp till 3 m³

386 kr

Hämtningsavgift, tillägg per påbörjad kubikmeter över 3 m³ 

110 kr

Behandlingsavgift

430 kr/m³

Tillägg för bestämt klockslag för hämtning, +/- en halvtimme 

280 kr

Tillägg för extra hämtning

420 kr

Tillägg för akuthämtning inom 24 timmar på vardagar

1 500 kr

Tillägg för jourtömning på helg 

3 970 kr

Tillägg för Slangdragning över 10 meter, per påbörjad 10 meter 

180 kr

Bomkörning, när hämtning inte har kunnat ske

880 kr

Beställ abonnemang för fettavfall genom att skriva till oss

Beställ enstaka hämtning av fettavfall genom att skriva till oss

Frågor och svar om Järfällas nya entreprenör för tömning av fettavfall

Akut tömning

För akut hämtning kan du kontakta servicecenter.

Kontakta servicecenter

Akut tömning under helger

Kontakta vår entrepenör Ohlssons. Du kan ringa dem på 08-12 80 82 00 eller mejla till ohlssons.mitt@ohlssons.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp