Innehåll

Par­kerings­norm

För att säkerställa att ett visst grundutbud av parkering finns vid ny­exploatering och om­byggnad har Jär­fälla kommun tagit fram en parkerings­norm som anger ett minimum av det parkerings­utbud som fastigheten ska erbjuda.

Det är varje enskild bygg­herres ansvar att bedöma sitt verkliga behov. Tomten ska ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon.

Riktlinjerna i parkerings­normen ligger till grund för parkerings­frågorna i detalj­planeskede vid ny­explo­ateringar samt ska följas vid bygglovskede vid ny- och ombyggnad.

Kommunen har delats in i zoner som skapats utifrån närhet till kollektivtrafik och service samt bebyggelsens önskade täthet utifrån den senaste översiktsplanen. De mer centrala zonerna har lägre krav på antalet bil­parkeringsplatser än vad de yttre områdena har. Till varje zon finns tillhörande par­kerings­tal för cykel och bil.

Möjlighet till mer flexibla parkeringstal för bil finns genom tillhandahållande av bilpoolsplatser samt, om möjlighet finns, samnyttjande mellan olika verksamheter. I zonerna A+ och A erbjuds också möjligheten till fria parkeringstal. I det fallet krävs emellertid kraftfulla åtgärder inom områdena kollektiv­trafik och cykel för att klara fastighetens mobilitets­behov.

Naturreservaten ingår inte i zon­indelningen eftersom dessa lyder under särskilda föreskrifter. Vid om- och ny­byggnad i natur­reservat ska alltid särskild utredning göras där bedömning om parkerings­behov ska klar­läggas.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp