Innehåll

Så behandlas din bergvärme­anmälan

Din anmälan be­handlas normalt sett inom 2-3 veckor från att anmälan kom in. Sedan får du ett beslut om god­kännande, med de villkor som vi be­dömer är aktuella för din borrning. Det är viktigt att du infor­merar din installatör om beslutet. 

Även grannar som hörts i ärendet har rätt att överklaga beslutet, om de motsatt sig godkännandet av anlägg­ningen. Om en granne över­klagar beslutet (inom tre veckor) så får du inte utföra anläggningen förrän läns­styrelsen beslutat i över­klagningsärendet.

För stora bergvärme­anläggningar kan mängden färdig­blandad vätska i kollektor­kretsen överstiga 1000 liter. Då måste du ha tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Anmälan görs till Brandkåren Attunda.

Brandkåren Attunda

Efter borrningen

När borrningen är klar skriver borrföretaget ett så kallat brunns- och borrprotokoll. Detta dokument är borrfirman enligt lag skyldig att skicka in till Sveriges Geologiska undersökning (SGU) för registrering i det nationella brunnsarkivet. Protokollet skrivs i tre exemplar och du som kund ska få ett.

För vissa större anläggningar då mängden köldmedia motsvarar mer än 14 ton koldioxid-ekvivalenter är du också köldmedie­rapporterings­skyldig. Det framgår i så fall av ditt beslut. 

Upplysning

I vår handläggning av din anmälan om bergvärmeanmälan så tittar vi på om det planerade borrhålet ligger i närheten av en tidigare miljöfarlig verksamhet, som kan ha orsakat föroreningar i mark eller grundvatten. Beroende på förutsättningarna kan handläggningen då ta längre tid, och eventuellt kräva komplettering på undersökningar eller särskilda försiktighetsåtgärder som oftast innebär extra kostnader.

Avgift 

Avgiften för anmälan om installation av bergvärmepumpsanläggning för en- och tvåfamiljshus debiteras för 3 timmars handläggningstid, vilket motsvarar 4 152 kronor för år 2024. Handläggningstid utöver dessa tre timmar debiteras per timme. Timavgiften är, för år 2024, 1 384 kronor per timme.

Avgiften för anmälan om installation av bergvärmepumpsanläggning för annan värmepumpsanläggning än en- och tvåfamiljehus debiteras med 1 384 kronor per timmes nedlagd handläggningstid.

Om miljö- och bygglovs­nämnden anser det motiverat att utföra tillsyn av anlägg­ningen tas avgift för tillsyn ut om 1 384 kronor per timme.

Taxan har beslutats av kommunfullmäktig 2020-11-23, § 226, Kst 2020/443 och är indexuppräknad enligt beslut av miljö- och bygglovsnämnden 2023-12-12. Taxan gäller från 2024-01-01.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp