Innehåll

Solceller/solpaneler

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga.

Behövs bygglov?

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (se länk till karta nedan)
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Kontrollera om din fastighet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område via Järfällakartan

Solenergianläggningar kan kräva anmälan

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Läs mer på Boverket

Järfällas kulturmiljöplan

Solkarta

Energirådgivningen erbjuder en karta över hur mycket solen skiner på olika ställen i Järfälla.

Solkarta över Järfälla

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan i skala 1:400
  Som visar vilken byggnad solpanelerna placeras på.
 2. Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningar som visar var solpanelerna ska placeras. Kom ihåg mått och lutning.
 3. Produktinformation
  Produktblad eller liknande som visar hur solpanelerna ska infästas, kulör och andra detaljer.
 4. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Från och med årsskiftet 2017/2018 är bygglov och startbesked för solpaneler avgiftsbefriat. Detta för att gynna miljövänliga energikällor.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp