Innehåll

Attefalls­åtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall göra så kallade attefalls­åtgärder, vilket är åtgärder som inte kräver bygglov. Om du bor i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt får du inte göra dessa åtgärder.

Kontrollera om din fastighet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område via Järfällakartan

Behövs bygglov?

Du behöver inte bygglov för att få utföra attefallsåtgärder, däremot behöver du ett startbesked.

Att göra en anmälan för att få ett startbesked är en liknande process som att söka bygglov. Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till.

Lämpliga förberedelser

 1. Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?
  Om du bor i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt så får du inte utföra några av attefalls-åtgärderna. Det finns även andra åtgärder, t.ex. fasadändringar så som att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som kräver bygglov och som bedöms mer restriktivt inom kulturhistoriskt värdefulla områden. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöplanen kan du kontakta servicecenter. Kontrollera om din fastighet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område via Järfällakartan
 2. Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

 • Situationsplan i skala 1:400
  Måttsätt byggnaden och ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden (höjden över den genomsnittliga medelvattennivån) för den färdiga golvnivån.
 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Konstruktionsritning
  Beskriv hur byggnaden kommer att vara konstruerad. Om du beställer ett färdigt hus kan leverantören i vissa fall hjälpa till med en sådan ritning.
 • Markplaneringsritning i skala 1:400
  Här redovisar du tomtens in- och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 • Grannars godkännande
  Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade byggnader och tillbyggnader placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Ett godkännandet måste då ges av samtliga lagfarna ägare till berörda fastigheter. Intyget ska bestå av underskrift, namnförtydligande och fastighetsbeteckning. Utöver intyget ska situationsplan, planritning och fasadritningar signeras. Om grannfastigheten ägs av en bostadsrättsförening eller samfällighet ska behöriga personer från styrelsen underteckna granngodkännandet. Avståndet till allmän platsmark (exempelvis parkmark eller gata som ägs av kommunen) får inte understiga 4,5 meter. 

Vilka är attefallsåtgärderna?

 1. Attefallshus 30 kvm
  Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad). Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov. Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 kvm tillsammans. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov. Om byggnaden ska användas som en bostad är det många krav som ska uppfyllas, bland annat att byggnaden har alla bostadsfunktioner, är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och brand- och energikraven m.m.
 2. Tillbyggnad 15 kvm
  Du får göra en tillbyggnad på din huvudbyggnad om max 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostads­husets taknockshöjd. Om tillbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.         
 3. Takkupor
  Max två takkupor får utföras på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att du inte har några befintliga takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallets längd. En lovbefriad takkupa får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, annars krävs bygglov. Att kapa en takstol innebär exempelvis ingrepp i den bärande konstruktionen vilket gör att bygglov krävs.                              
 4. Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus
  Du som har ett enbostadshus får inreda en ytterligare självständig bostad. Den nya lägenheten ska uppfylla kraven för bostadsändamål. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering m.m. Brandkravet innebär bland annat att bostäderna ska vara egna brandceller och ha brandavskiljande väggar, tak och golv. Tillgängligheten och funktionerna i det befintliga bostadshuset får inte försämras.

Vad kostar det?

Att få ett startbesked för en en attefallsåtgärd kostar ca 4000–11 200 kronor beroende vilken typ av åtgärd det gäller. Andra kostnader som kan tillkomma är avgift för utstakning och lägeskontroll samt VA-anslutningsavgift om det är ett attefallsbostadshus som ska uppföras.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 4 veckor.

Tips och råd

 • Om byggnaden ska användas som bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler. Läs mer i foldern Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus Pdf, 4.3 MB..
 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med från början går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp