Innehåll

Frågor och svar om bygglov

På den här sidan samlar vi vanliga frågor och svar om bygglov.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Hur lång tid det tar beror på vad det är du ska göra och vilka förutsättningar som finns för ditt hus eller din tomt. Generellt kan man säga att det tar 4-­­­10 veckor att få ett besked, förutsatt att vi på kommunen har fått in alla handlingar vi behöver för att kunna fatta ett beslut.

Vad kommer mitt bygglov att kosta?

Vad det kostar att få ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga eller hur stort du ska bygga. Den exakta avgiften bestäms först efter att din ansökan har prövats, men i guiderna på sidan Behöver jag bygglov eller anmälan? anges ungefärliga kostnader för de olika åtgärderna.

Den fullständiga taxan för byggnadsnämndens verksamhet hittar du här, Bygglovtaxa Pdf, 190 kB..

Jag har ansökt om lov. När får jag fakturan?

Du blir inte fakturerad förrän du har fått ditt beslut. Hur lång tid det tar innan du får din faktura varierar, men vad du kommer att få betala står i beslutet.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt för att samhällets krav ska uppfyllas. Här kan du läsa mer om kontrollplanen.

Vad är ett startbesked?

Startbeskedet är klartecknet från kommunen om att en åtgärd som kräver lov eller anmälan får påbörjas. Du får alltså inte börja bygga innan du har fått ett startbesked.

Varför behöver jag skicka in en kontroll­plan innan jag har fått bygglov?

Oavsett om du ansöker om bygglov eller gör en anmälan för att få ett startbesked behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan. Den behöver vi för att vi ska kunna ta ett beslut. Om du inte skickar in ett förslag till kontrollplan måste du komplettera din ansökan eller anmälan.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Normalt sett behöver du en kontrollansvarig för allting som kräver bygglovsansökan eller anmälan med undantag för vissa enklare ärenden. Om du känner att du behöver en kontrollansvarig får du såklart anlita en även för enklare ärenden.

Du behöver inte kontrollansvarig för:

  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus
  • Uthus, garage och andra små byggnader
  • Murar och plank
  • Mindre markåtgärder
  • Fasadändringar
  • Skyltar och ljusanordningar

Detta gäller om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

Här kan du läsa mer om kontrollansvarig

Vad menas med "fack­manna­mässigt utfört"?

Alla ritningar som skickas in måste vara fackmanna­mässigt utförda. De behöver inte vara gjorda av en arkitekt, men de ska vara lika välgjorda och korrekta som om en arkitekt hade gjort dem. På sidan Ritningar och blanketter kan du läsa mer och titta på en instruktions­film.

Vad händer om jag bygger utan tillstånd?

Om du inte ansöker om tillstånd innan du bygger kan du få en byggsanktionsavgift (straffavgift). Du kan även behöva riva det du har byggt, så det är ingenting vi rekommenderar. Läs mer under Olovligt byggande.

Får jag stycka av min tomt?

Om din fastighet omfattas av en detaljplan är minsta tillåtna tomtstorlek ofta reglerad i den. Det är till Lantmäteriet man vänder sig för att ansöka om en fastighetsreglering. Lantmäteriet.

Vad menas med väsentlig?

För en- och tvåbostadshus inom detaljplan finns vissa undantag från lovplikten för fasadändringar. Under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs det inte bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Väsentligheten bör bedömas i relation till ändringen av byggnadens utseende och inte till ändringarna i sig. Det innebär att lovplikten inte bör bedömas till exempel utifrån kulörförändringen som sådan utan utifrån effekten på byggnaden, som kan variera mycket mellan olika byggnader.

För att veta om undantaget från lovplikt gäller måste det göras en bedömning i varje enskilt fall om den tänkta förändringen väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Om byggnaden eller området har en speciell, enhetlig eller tidstypisk karaktär krävs det oftast en mindre ändring för att karaktären ska ändras väsentligt än för andra byggnader eller områden.

Jag vill bygga någonting bygg­lov­­befriat närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Behöver jag ett skriftligt med­givande från grannen eller räcker det med ett muntligt?

Medgivandet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas starkt eftersom det annars inte går att bevisa.

När jag vill bygga en bygglov­befriad åtgärd nära tomt­gränsen måste jag fråga grannen. Men hur gör jag om det är kommunen som äger marken?

Om kommunen äger marken måste du alltid ansöka om bygglov om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vart vänder jag mig om jag vill ändra en detalj­plan?

Om du vill ändra en detalj­plan kan du söka planbesked hos planenheten. I ett plan­besked får du svar på om planenheten har för avsikt att inleda en planändring eller inte. Här kan du läsa mer om hur du begär planbesked.

Behöver jag bygglov för att anordna en uteservering?

Du behöver inte bygglov för uteservering. Däremot behöver du ansöka om tillstånd hos polisen. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för uteserveringar.

Krävs det bygglov för sprängning?

Du behöver inte bygglov för sprängning. Däremot måste du ha tillstånd från polisen. Det är du själv som ansvarar för att tillstånd finns, att arbetet utförs enligt de regler som finns och att inga omkringliggande fastigheter skadas.

Behöver jag bygg­lov för att anpassa ett hus till flykting­förläggning/asyl­boende eller HVB-hem?

För att svara på den frågan behöver vi en verksamhets­beskrivning. I den ska det framgå antal boende, hur länge de bor där, eventuella vårdbehov och om det är tillfälligt eller permanent.

Krävs det bygglov för att fälla träd?

Du behöver inte bygglov, men det finns ett par områden i kommunen som har detalj­planer där det krävs marklov för trädfällning, till exempel Säby kulle, delar av Stäket och Bolinder strand. Det ska i så fall framgå av din detaljplan.

Handlingar som ska lämnas in med ansökan är:

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det skyddade området är vanligtvis 100 meter från strandlinjen. I Järfälla har strandskyddet utökats till 300 meter längs Översjön, Säbysjön och de obebyggda delarna av Mälaren. Inom planlagt område är strand­skyddet helt eller delvis upphävt på land, till exempel vid Bolinder strand och vid båtklubbarna vid Lövholmen.

Inom strandskyddat område får man inte bygga nya byggnader. Man får inte heller göra saker som hindrar allmänheten från att vara i området.

Undantag från förbudet kan dock medges i vissa fall. Det kan gälla komplement­byggnader och ersättnings­byggnader. Undantag kan också göras för vatten­anknutna anläggningar och anläggningar som gynnar det rörliga friluftslivet, till exempel bryggor.

Byggherre - vem är det?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Om du ska bygga om din villa är det alltså du som är byggherre.

Vad menas med byggnadsarea?

Byggnadsarea är den yta på marken som en byggnad upptar. Skärmtak och över­byggda gårdar räknas därför in i byggnadsarean, men inte eventuell ovanvåning eller källare.

Detaljplanen reglerar hur stor del av din tomt som får bebyggas. Hur stor byggrätt du har varierar därför för olika områden.

Hur länge gäller ett bygglov?

När du fått ett beslut om bygglov måste du påbörja projektet inom 2 år från beslutsdatum och du ska slutföra ditt projekt inom 5 år.

Vart ska jag skicka min ansökan eller anmälan?

Det enklaste sättet att ansöka om bygglov eller göra en anmälan på är via vår e-tjänst. I e-tjänsten fyller du i kontaktuppgifter och information om den åtgärd som ansökan avser. Du bifogar också de handlingar och ritningar som behövs.

Ansök via e-tjänst

Ansökan/anmälan kan även skickas till:

bygglov@jarfalla.se

Ansökan/anmälan kan även postas till:

Järfälla kommun
Bygg- och miljöförvaltningen, Bygglovsavdelningen
177 80 Järfälla

Du kan också lämna in den till vår besökslokal på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp