Innehåll

Över­klaga

Om du vill överklaga ett beslut om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked ska överklagan ha kommit in till oss senast tre veckor från den dag du har fått ta del av beslutet.

Du lämnar in en överklagan

I din överklagan ska du ange vilket beslut du vill överklaga och ärendets diarienummer. Skriv varför du anser att beslutet är oriktigt och hur du vill att det ska ändras. Om du har handlingar som stöder din uppfattning ska du skicka med dem.

Överklagan skickas till:

bygglov@jarfalla.se

Överklagan kan även postas till:

Bygg- och miljöförvaltningen
Bygglovenheten
177 80 Järfälla

När din överklagan kommer in kontrollerar vi så att den har kommit in i tid och kopplar ihop den med det aktuella beslutet. Sedan skickar vi vidare ärendet till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen handlägger ärendet

Hos Länsstyrelsen fördelas ärendet till en handläggare. Handläggaren är ofta en jurist men ofta deltar även arkitekter, antikvarier eller miljövetare.

Ett ärende kan av olika skäl ta både längre och kortare tid, men enligt regeringens mål ska:

  • 75 % av ärendena avgöras inom 4 månader
  • 90 % av ärendena avgöras inom 6 månader

När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.

Vad händer sedan?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen.

Tips och råd

  • Om du tycker att det verkar svårt att göra en överklagan kan du givetvis anlita ett ombud som hjälper dig.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp