Innehåll

Avfallshantering, avfallsbehållare och sopskåp

Avfallsanordningar som placeras utomhus kan betraktas som ett upplag och kan då kräva bygglov beroende av omfattning. Avgörande för bedömningen av lovplikten blir vilken påverkan på omgivningen som anläggningens storlek och funktion ger.

Behövs bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov om du ska:

 • skapa en uppställningsplats för fler än tre normalstora sopkärl som står placerade tillsammans.
 • installera sopkasuner eller bottentömmande behållare, beroende av antal och storlek.
 • bygga ett nytt eller bygga om ett miljöhus eller annan byggnad avsedd för avfallshantering.
 • ändra användning från exempelvis en verksamhetslokal till avfallsutrymme.
 • ändra fasaden, exempelvis en ny dörr i fasaden där det inte tidigare funnits någon dörr.
 • ställa upp containers under en längre period (mer än 4 veckor).

Att tänka på

 • Fastighetsägaren ansvarar för att fastigheten har utrymmen för avfall och sopor samt att de uppfyller tekniska krav och krav på tillgänglighet.
 • Avfallsbehållare ska placeras så att inte utryckningsfordons framkomlighet försämras.
 • Personer med rörelse- och funktionshinder ska kunna nyttja avfallsbehållare vilket innebär att marken till avfallsbehållare ska vara hårdgjord och sopinkast placeras på 0,9 meters höjd.
 • Om tillfälliga avfallsbehållare/containrar skulle behöva placeras på allmän plats, till exempel gatumark eller parkmark, under en begränsad tid så krävs även markupplåtelse och tillstånd från polismyndigheten.

Mer information finns på Boverkets hemsida.

Boverket

Lämpliga förberedelser

 1. Ta reda på vad som gäller. Läs igenom informationen som finns tillgänglig på vår hemsida. Avfallsplanering vid ny- eller ombyggnation
 2. Rådgör med kommunens avfallsavdelning i god tid för att diskutera vad som lämpar sig bäst för ert område och för frågor kring avfallsutredning eller avfallsbeskrivning.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Ritar in kärlen/behållarna, byggnad eller tillbyggnad.
 2. Planritning, fasadritning, sektionsritning
  (om det rör sig om ny- eller tillbyggnad av miljöhus)
 3. Konstruktionsritning
  (om det rör sig om ny- eller tillbyggnad av miljöhus)
 4. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 5. Produktinformation
 6. Avfallsutredning eller avfallsbeskrivning beroende av omfattningen
 7. Om tillgänglighet försämras (exempelvis om avstånd mellan bostadsentréer och utrymmet för avfallshantering överstiger 50 meter) krävs motivering till avvikelsen och förklaring till hur god tillgänglighet ändå upprätthålls.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp