Innehåll

Radon

Radon i våra bostäder kan komma från marken, från den egna brunnens vatten eller från byggnads­material, så kallad blå- eller lättbetong. Det är en gas som varken syns eller luktar och som kan orsaka lungcancer. Rökare och barn tillhör de största risk­grupperna.

I Järfälla finns huvudsakligen normal- och lågriskmark. Det finns små lokala variationer med förhöjda halter som gör det olämpligt att generalisera riskbedömningar områdesvis. I marken finns alltid till­räckligt mycket radongas för att ställa till problem om gasen kommer in i huset och för att säkert veta vilka radonhalter som finns i bostaden bör man göra en långtidsmätning i varje bostad.

Radon i enbostadshus

Radon i flerbostadshus

Radon i enbostadshus

Mätning

Mätningen ska göras under flera månader inom perioden 1 oktober - 30 april. Snabbare mätning avråds, en korttidsmätning ger endast indikativa värden och har stor felmarginal.

Bedömning av mätvärden

Referensvärdet för radongas i luft i inomhusluften i bostäder är 200 Bq/m3 Rn (årsmedelvärde).
Vi rekommenderar att man gör förnyad radonmätning i sitt hus om det har gått mer än tio år sedan senaste mätning, om man har gjort några förändringar i husgrunden, till exempel rörgenomdragningar, eller om man har förändrat husets ventilation.

För att åtgärda höga värden

Om du gjort mätning i ditt hus och resultatet visar på halter som överskrider referensvärdet bör du åtgärda problemet. Vi rekommenderar att du vänder dig till en ackrediterad konsult.

Radon i fler­bo­stads­hus

Kravet på radon­undersökning av Järfällas flerbostadshus faller under fastighetsägarens egen­kontrollansvar. Det betyder att fastighetsägare ska kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägen­heter för människors hälsa eller miljön.

Mät radonhalten

Eftersom radon är farligt för hälsan är fastighetsägare skyldiga att se till att halterna inte överstiger
referens­värdet. Om halten ligger över referensvärdet ska det åtgärdas, vilket oftast kan ske förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt.

Vilket referensvärde gäller?

200 Bq/kubikmeter högsta tillåtna radonhalt i bostäder.

Hur mycket ska mätas?

Vi uppmanar fastighets­ägarna att mäta alla lägen­heter direkt på mark utan källare och 20 procent av övriga bostäder i varje byggnad. Mät i bostäder på varje våningsplan i byggnaden och välj i första hand de bostäder som ligger intill hiss-och/eller ventilationsschakt.

Övrigt

Strålsäkerhetsmyndigheten

Boverket

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp