Innehåll

Så klimatanpassar du ditt boende

Redan idag kan vi märka av bland annat både ökade värmeböljor och översvämningar i Sverige. Hur kan du förbereda dig och ditt boende för att klara påfrestningarna?

Klimatförändringarna kommer att innebära stora kostnader för alla, men det är små summor jämfört med vad det kan kosta att återställa efter skador som inträffar på grund av klimatförändringarna.

Ditt ansvar vid olyckor

Ansvaret för skydd av egendom ligger i första hand på egendomens ägare. Det gäller alla fastighetsägare; såväl enskilda personer och företag som lokala och statliga myndigheter.

En villaägare eller en bostadsrättsförening har i dag ett ansvar och en skyldighet att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom mot översvämning, värmebölja, storm samt ras och skred. I ansvaret ingår även att vid behov återställa hus och tomt.

Fastighetsägaren ska också informera hyresgäster (eller bostadsrättsinnehavare) om vad de bör tänka på i detta sammanhang, till exempel vid förvaring av ägodelar i källaren kopplat till risker vid översvämning.

Fastighetsägaren ansvarar för att fastigheten är väl underhållen och för att hålla sig informerad om risker till följd av ett förändrat klimat och för att genomföra åtgärder inom en rimlig nivå. Ett annat viktigt riktmärke är att om en plats drabbats av översvämning tidigare så finns det risk för att det händer igen.

Så klimatanpassar du ditt boende

Vid kraftigt regn och översvämningar

 • Följ väderrapporten.
 • Säkerställ att huset är tätt, men att det kan andas: Täta tak, fönster, dörrar och andra öppningar som sprickor i källargolv och takpapp.
 • Installera översvämningsskydd i källare: Stängningsbar golvbrunn med mera.
 • Säkerställ att el- och fjärrvärmeundercentral säkras mot översvämning.
 • Överväg att bygga tak som skyddar källartrappor och garageportar.
 • Se till att vattnet kan rinna bort. Kolla att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade.
 • Kontrollera att dagvatten inte är kopplat till spillvatten eller leds till husgrundsdränering. Marken ska luta så att avrinning sker bort från husfasad.
 • Kan hårda ytor göras om till genomsläppliga ytor? Minska asfaltsytor eller ta bort betongplattor och ersätt med grus, gräs eller annan genomsläpplig yta.

Om olyckan är framme

 • Skydda fastigheten: Täta golvbrunnar, källarfönster och ventiler.
 • Flytta värdefulla föremål.
 • Stäng av strömmen och rör inga elektriska apparater.
 • Pumpa eller ös ut vatten snarast, vädra ur utrymmet och ställ in avfuktare i skadade utrymmen..

Efter en översvämning

 • Var försiktig när vattnet drar sig tillbaka. Byggnaden kan vara underminerad och fundament kan ha skadats. Det kan vara farligt att vistas i fastigheten till följd av risk för ras.
 • Rengör och desinficera allt som varit i kontakt med vattnet.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Undersök och dokumentera alla skador innan du börjar reparera.

Vid värmebölja - planera för svalka

 • Planera för skugga med träd och grönska i anslutning till fastigheter samt överväg gröna tak och fasader på flerbostadshus. Ökad grönska ger lägre inne- och utetemperaturer varma sommardagar, bättre motståndskraft mot översvämningar och inte minst ökad trivsel.
 • Installera solskydd och markiser samt eventuellt fjärrkyla.
 • Tänk på behov av svalka i samband med energieffektiviseringsåtgärder.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp