Innehåll

Klimatneutral kommun 2030

Järfälla har som mål att bli en klimatneutral kommun senast år 2030. För att nå dit krävs stora ansträngningar och Järfälla arbetar aktivt på olika sätt för att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser.

Klimatkontrakt

Järfälla kommun har signerat Europas första klimatkontrakt och arbetar därmed mot målet om en klimatneutral kommun år 2030. Kontraktet är ett nationellt initiativ och innebär att Järfälla tillsammans med flera andra städer och myndigheter åtar sig att snabba på omställningen till klimatneutrala städer genom smart teknik, hållbar samhällsplanering och samverkan med lokalt näringsliv och kommuninvånare.

Inför varje nytt år kommer klimatkontraktet att ses över och signeras på nytt. Den 8 december 2022 skrev kommunstyrelsens ordförande under den senaste versionen av kontraktet.

Järfälla kommuns klimatkontrakt Pdf, 366.5 kB.

Hur kan Järfälla nå målet om en klimatneutral kommun?

För att nå målet om en klimatneutral kommun krävs ett aktivt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Under nedanstående rubriker kan du läsa om några av kommunens projekt och planer som bidrar till att snabba på klimatomställningen.

Klimatneutrala Järfälla 2030

Järfälla kommun deltar i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Mellan 2019-2021 genomfördes projektet Klimatneutrala Barkarbystaden, som sedan breddades till att omfatta hela kommunen. Projektet Klimatneutrala Järfälla 2030 innebär ett intensivt samarbete mellan kommunen, näringslivet, akademin och Järfällas invånare och flera satsningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi genomförs.

Läs mer om Klimatneutrala städer 2030

Handlingsplanen för klimatneutrala Barkarbystaden 2030

Järfälla har tagit fram Handlingsplanen för klimatneutrala Barkarbystaden 2030, med syfte att konkretisera och snabba på arbetet mot målet om en klimatneutral stad. Handlingsplanen innehåller 42 föreslagna klimatåtgärder inom områdena energi, mobilitet, klimatneutral byggnation, innovation och samverkan samt klimatanpassning och kolsänkor. Handlingsplanen antogs av kommunstyrelsen i slutet av 2021.

Läs Handlingsplanen för klimatneutrala Barkarbystaden Pdf, 17.2 MB.

Klimatanpassning av samhället

Klimatanpassning innebär att vi gemensamt i samhället rustar oss för de negativa konsekvenser som en ökad temperatur kommer innebära. Arbetet har inletts i Järfälla men eftersom allvarliga klimateffekter blivit verklighet runtom i Sverige de senaste åren måste arbetet stärkas ytterligare. I juni 2022 tog därför Järfälla fram en klimatanpassningsplan som förklarar hur vi ska arbeta med att klimatanpassa kommunen.

Läs mer om hur du klimatanpassar ditt boende

Läs Klimatanpassningsplanen Pdf, 5.2 MB.

Klimat- och energiplanen

Klimat- och energiplanen är det övergripande styrdokumentet för Järfälla kommun och dess bolag inom kommunens miljömål Minskad klimatpåverkan. Planen tar avstamp i internationella och nationella klimatåtaganden samt regionala strategier.

Läs klimat- och energiplanen Pdf, 556 kB.

Öka elektrifieringen i Järfälla

Elektrifieringsstrategin utgår från Järfällas Klimat- och energiplan. Det övergripande målet är att laddbara fordon och arbetsmaskiner ska kunna köras utan hinder i och genom kommunen. Strategin ska revideras under 2023 för att möjliggöra fler laddstolpar i kommunen.

Läs elektrifieringsstrategin Pdf, 468.6 kB.

Främja trähusbyggande

En trähusstrategi för Järfälla kommun är framtagen och beslutad i kommunfullmäktige år 2020 med syftet att visa hur trähusbyggandet kan öka, vilket främjar en hållbar stadsutveckling och bidrar till att kommunen möter miljö- och klimatmålen i den kommunala översiktsplanen och miljöplanen. Järfälla har ambitionen att kunna genomföra alla typer av byggnader i trä oavsett funktion, innehåll eller arkitektoniskt uttryck.

Läs trähusstrategin Pdf, 13.2 MB.

Minskade transporter med hjälp av CERO

Järfälla kommun har under flera år använt metoden CERO för att minska utsläppen från interna tjänsteresor och privata resor till och från jobbet. Metoden går ut på att kartlägga och analysera befintliga resor, arbeta fram en handlingsplan med åtgärder som ska leda till minskade utsläpp från resor samt en uppföljande undersökning hur resorna har förändrats. Framtagna åtgärder visar både en potentiell minskning av koldioxid och minskning av kostnader.

Med utgång från koldioxidbudgeten för Järfälla kommun som togs fram 2017 har ett samarbete startats med några av de största företagen i Järfälla för att minska deras medarbetares koldioxidutsläpp från resor till och från jobbet. Företagen har använt CERO-metoden för att kartlägga resor till och från jobbet och därefter tagit fram ett gemensamt mål och en gemensam handlingsplan med åtgärder för hur företagen ska minska koldioxidutsläppen från deras resor.

Hållbar masshantering

Järfälla kommer att bygga 14 000 bostäder fram till 2035 som en del av Stockholmsöverenskommelsen. Exploatering och byggnation genererar schaktmassor som behöver hanteras på ett hållbart sätt. I februari 2024 antog Järfälla en masshanteringsstrategi som går ut på att minimera uppkomsten och öka återanvändningen av massor. Det leder till att mängden avfall och växthusgasutsläpp minskar, kostnader för transporter och inköpskostnader av nya fyllnadsmassor minskar och det skapar även en tryggad materialförsörjning.

Läs mer om lokal masshanteringsstrategi Pdf, 1.9 MB.

Nätverk och medlemskap

Järfälla är medlem i Klimatkommunerna, en förening som samlar de kommuner och regioner vars klimatarbete ligger i framkant med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder.

Läs mer om Klimatkommunerna

Uppföljning av klimatarbetet

Kommunen följer kontinuerligt upp klimatarbetet och genomförandet av de beslutade klimatåtgärderna i olika planer och styrdokument.

Miljöbarometern

I Miljöbarometern kan du följa kommunens arbete med bland annat miljöplanen, klimatanpassningsplanen, klimat- och energiplanen och handlingsplanen för klimatneutrala Barkarbystaden 2030.

Miljöbarometern

Koldioxidbudget

Järfälla var 2017 första kommun i Sverige att ta fram en koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten visar hur mycket koldioxid kommunen har kvar att släppa ut för att vi ska kunna begränsa jordens uppvärmning.

Järfällas koldioxidbudget (graf)

Järfälla koldioxidbudget (PDF)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp