Innehåll

Miljö- och klimatarbete

Järfälla arbetar brett inom området miljö och klimat. Ett flertal styrdokument är framtagna för att driva på arbetet och en uppföljning av arbetet görs för att följa utvecklingen.

Järfälla kommuns miljöplan

Som grund för kommunens miljöarbete finns en miljöplan för åren 2023-2030 som omfattar Järfälla som geografiskt område och kommunen som organisation. Miljöplanen utgår från de regionalt prioriterade miljömålen och gäller parallellt med andra kommunala planer som översiktsplan, avfallsplan, kemikalieplan och cykelplan. Den innehåller mål inom minskad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö, giftfri vardag, ett rikt växt- och djurliv samt hållbar konsumtion och hög miljömedvetenhet.

Läs och ladda ner miljöplanen här Pdf, 6.6 MB.

Klimatneutral kommun

Järfälla har som mål att bli en klimatneutral kommun senast år 2030. För att nå dit krävs stora ansträngningar och Järfälla arbetar aktivt på olika sätt för att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser.

Läs mer om kommunens klimatarbete

Uppföljning av miljö- och klimatarbetet

Miljöbarometern

I Miljöbarometern kan du följa kommunens arbete med bland annat miljöplanen, avfallsplanen, klimat- och energiplanen och kemikalieplanen.

Miljöbarometern

Koldioxidbudget

Järfälla var 2017 första kommun i Sverige att ta fram en koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten visar hur mycket koldioxid kommunen har kvar att släppa ut för att vi ska kunna begränsa jordens uppvärmning.

Järfällas koldioxidbudget (graf)

Järfällas koldioxidbudget (PDF)

Energi- och klimatrådgivning

Järfälla erbjuder en opartisk och kostnadsfri rådgivning inom området energi och klimat för privatpersoner, företag och organisationer.

Läs mer om energi- och klimatrådgivningen

Arbetet med kemikalier

Järfälla kommun har en vision om en giftfri vardag och strävar efter att minska antalet kemikalier som finns i omlopp. Det finns en politiskt antagen kemikalieplan för ökad medvetenhet kring kemikalier och för att med konkreta åtgärder nå målen om en Giftfri vardag i Miljöplanen. Genom aktiva val och krav vid inköp ska de ämnen med störst hälso- och miljöpåverkan väljas bort.

Läs mer om kemikalier och kemikalieplanen

Arbetet med avfall

Järfälla har en avfallsplan som innehåller en beskrivning av hur mycket avfall som produceras i kommunen, hur det behandlas, vad kommunens mål för avfallshantering är och en handlings­plan för att vi ska uppnå målen.

Läs mer om arbetet med avfall

Miljödiplomering

Järfälla kommuns miljödiplomering är en metod för att bygga upp ett miljöledningssystem och organisera en verksamhets miljöarbete. Den bygger på standarden Svensk Miljöbas som är anpassat för små och medelstora företag och verksamheter. Alla Järfälla kommuns förvaltningar har ett eget miljödiplom och arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan.

Läs mer om miljödiplomering här

Leva hållbart

Det finns mängder av val vi kan göra i vardagen som påverkar miljön och klimatet på ett positivt sätt. För att ställa om till ett hållbart vardagsliv behöver vi fokusera på de områden som har störst påverkan: maten, resorna, boendet, samt vad vi konsumerar. Även vad vi investerar våra sparpengar i spelar stor roll.

Nedan kan du läsa mer om hur du kan leva mer hållbart. Du kan även göra ett test för att se hur just dina val påverkar klimatet.

Hur kan jag minska min klimatpåverkan? (naturvardsverket.se)

Testa dig själv och se vilka koldioxidutsläpp just din livsstil orsakar (WWF)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp