Innehåll

Smarta växter i klimatets tjänst

Nyplanterad vide, juni 2022

Nyplanterad vide, juni 2022

På en del av ytorna mellan Byleden och Björkebyvägen kommer det under några år att växa vide. Planteringen hoppas vi resulterar i en bättre markmiljö i området.

Denna plantering görs genom projektet ”Smarta växter i klimatets tjänst” (SVIKT). Projektet ska utreda förutsättningar för, och nyttan av, klimatanpassning. Planteringen ska bidra till kunskap om hur mark och vatten i storstadsnära områden kan renas på ett klimateffektivt sätt.

Vad innebär projektet SVIKT?

På de öppna ytorna mellan Byleden och Björkebyvägen fanns det under stora delar av 1900-talet handelsträdgårdar med växthus och frilandsodlingar. Verksamheterna har påverkat marken och har bidragit till markföroreningar. Det finns till exempel arsenik, bly och rester av bekämpningsmedel i marken.

För att minska mängden föroreningar och för att hindra att dessa sprids vid ett förändrat klimat har Järfälla planterat vide inom området. Vide är växter som är bra på att ta upp föroreningar och binda koldioxid. Det är ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att sanera mark.

Vad händer på området?

  • Plantering av 40 000 meterhöga sticklingar av vide på en yta av ca 1 hektar (vår/sommar 2022).
  • Underhåll av planteringen.
  • Anläggning av en sandbank för att främja biologisk mångfald genom att skapa livsmiljöer för insekter.
  • Provtagningar och analyser av jord och biomassa för att undersöka växternas upptag av föroreningar.

Projektet SVIKT tar slut under hösten 2023 men planteringen fortsätter att växa, rena marken, fördröjer vattenmassor vid skyfall och skapar boplats åt både insekter och smådjur. Kommunen söker ytterligare bidrag för att driva och utveckla projektet.  

Risk med det förorenade området

Marken och vattnet i området är förorenat av både metaller och bekämpningsmedel.

  • Plocka/ät inte växter, bär och svampar som växer inom området.
  • Låt inte barn gräva och leka i jorden i området – att få i sig jord bedöms som den största risk att utsättas för skadliga mängder av bly på lång sikt och av arsenik på kort sikt.

Deltagare i projektet

Projektet finan­sieras av myndigheten Vinnova. I pro­jektet deltar Järfälla kommun, Clean Nature och Barkarby Science. Järfälla kommun är projektansvariga, Clean Nature är ansvariga för plantering och underhåll av växterna och Barkarby Science är framför allt ansvariga för att kommunicera resultatet från projektet.

Clean Nature

Barkarby Science

Läs mer om kommunens arbete med biologisk mångfald och aktuella naturvårdsåtgärder.

Biologisk mångfald

Aktuella naturvårdsåtgärder

Sviktplanta

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp