Innehåll

Analys av badvatten

Prov och kontroll av badvatten­kvaliteten görs under bad­säsongen. Proverna kontrolleras sedan på Görväln­verkets labo­ratorium.

Strandbad

Vattnet kontrolleras genom mikro­biologisk undersökning. Halten Escherichia coli och Intestinala enterokocker i ett vattenprov bestäms. Dessa bakterier finns naturligt i tarmkanalen. Om de före­kommer i badvattnet indi­kerar de förorening och risk för närvaro av andra sjuk­doms­framkallande organ­ismer.

Under prov­tagningen vid strand­baden undersöks också temperatur, sikt­djup och eventuellt märkbara stör­ningar på vatten­kvaliteten. Om det skulle finnas tecken på föroreningar i badvattnet, till exempel avvikande färg eller lukt, mycket alger, så kan analys­omfattningen utökas.

Plaskdammar

På plask­dammarnas vatten görs dels mikro­biologisk, dels kemisk undersökning. Man kontrollerar antalet hetero­trofa bakterier, vilket ger en uppfattning om totalantalet bakterier i bassängen.

Den kemiska under­sökningen omfattar:

  • turbiditet (grumlighet) visar hur filtrering av partiklar fungerar i bassängens renings­anläggning.
  • färgtal ger uppfattning om hur genom­siktligt vattnet är.
  • kemisk syre­förbrukning ger mått på mängden organiskt material i vattnet, det vill säga hur "smutsigt" vattnet är.
  • pH-värde är en egenskap i vattnet som bland annat påverkar klor­eringens effektivitet.
  • kloröverskott visar hur kloreringen fungerar

Plask­dammarnas vatten filtreras och kloreras kontinuerligt för att förhindra bakterie­tillväxt i vattnet.

Utlåtanden som laboratoriet ger är:

  • tjänligt
  • tjänligt med anmärkning
  • otjänligt

Utlåtandet "tjänligt med anmärkning" är en signal om att vattnet kan vara på väg att bli dåligt, men det innebär ingen ökad hälsorisk att bada i vattnet.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp