Innehåll

Dagvatten och länshållnings­vatten

Orenat dagvatten och länshållningsvatten kan förorena våra vattendrag. För att minska belastningen på våra vatten­drag och minska översvämningsriskerna vid regn ställer Järfälla kommun krav på hur dagvatten och länshållningsvatten ska om­händertas.

Krav på dagvatten­hantering

Dagvatten är regn-, smält- och spolvatten som avleds från tak, gator och andra ytor. När tidigare naturmarker ersätts av hårdgjorda ytor, så som vägar och hustak, ökar mängden dagvatten som måste omhändertas och ledas till ett närliggande vattendrag. Dagvattnet för med sig föroreningar från de ytor som de rinner över och som sedan följer med vattnet ut till vattendraget. För att skydda våra vattendrag mot föroreningar samt minska risken för översvämningar behöver dagvattnet renas och fördröjas.

Olika vattendrag är olika känsliga för föroreningar och höga flöden. För att för­tydliga vilka åtgärder som kan vara nödvändiga utifrån de olika vatten­dragens behov har riktlinjer tagits fram för dagvattenhantering. Riktlinjerna vänder sig bland annat till kommunens samhällsplanerare och till enskilda fastighetsägare och byggherrar.  

Det finns även riktlinjer som ställer krav på hanteringen av det läns­hållnings­vatten som kan uppstå vid markarbete samt informationsmaterial som beskriver hur du som enskild fastighetsägare kan göra för att hantera dagvattnet inom den egen fastigheten.

Övergripande strategier för dagvattenhanteringen

  • Dagvattnet ska omhändertas på ett sådant sätt att det inte riskerar att orsaka översvämningar av nedströms liggande områden.
  • Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt.
  • Dagvatten ska inte medföra att vatten­dragets status försämras eller att gällande miljö­kvalitetsnormer inte uppnås.
  • Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i land­skapet,
  • Dagvatten ska avledas avskilt från spillvatten.

Våra riktlinjer för dagvattenhantering Pdf, 1.3 MB.

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Pdf, 2.6 MB.

Faktablad om dagvatten Pdf, 231.3 kB.

Anmälan om ny eller ändring av dagvattenanläggning Pdf, 253 kB.

Riktlinjer för läns­hållnings­vatten

I samband med schaktning, sprängning och liknade markarbeten uppkommer i vissa fall så kallat läns­hållnings­vatten som kan innehålla närings­ämnen och andra ämnen som kan påverka närliggande vatten­drag negativt. För att minska problemen som utsläpp av läns­hållnings­vatten medför ställs krav på rening och andra åtgärder vid större mark­arbeten. I specifika fall kan vattnet anslutas till spillvattennätet (se kommunens riktlinjer för länshållningsvatten nedan). Järfälla kommun följer då de riktlinjer som Stockholm Vatten och avfall samt Käppala har satt upp.

Nedan kan du läsa riktlinjer för läns­hållnings­vatten för Järfälla kommun, Stockholm vatten och avfall samt Käppala. Du kan också hämta blanketten för anmälan om planerad läns­hållning eller en blankett för inrapportering av analys­resultat från prov­tagning av läns­hållnings­vatten. 

Våra riktlinjer för läns­hållnings­vatten Pdf, 1.3 MB.

Stockholm vatten och avfall, riktlinjer för länshållningsvatten

Käppala, riktlinjer för länshållningsvatten

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp