Innehåll

Fakta och tips för ett miljövänligt båtliv

Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till fritidsbåtsverksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment.

Många båtbottenfärger innehåller bekämpningsmedel (biocider) för att motverka påväxt av havstulpaner, musslor och alger på skrovet. Dessa ämnen är inte bara skadliga för de organismer som man vill bekämpa, utan även för oss människor.

Inga biocidinnehållande båtbottenfärger är tillåtna i Mälaren

Ämnen som koppar, zink och tributyltenn (TBT) finns i färger med bekämpningsmedel (biocider) och är giftiga för mark- och vattenlevande organismer. Det finns inga färger idag som inte innebär risker för miljö och människors hälsa. TBT är förbjudet sedan 1989, men finns framförallt i äldre båtbottenfärger och kan läcka ut från gamla lager färg.

Har du din båt i en insjö som till exempel Mälaren så är inga biocidinnehållande båtbottenfärger tillåtna. Vi rekommenderar därför att man istället använder sig av de alternativa tekniker som finns för att hålla båten fri från påväxt, exempelvis genom mekanisk eller fysisk rengöring.

Sanering av båtbotten

För att du som båtägare ska kunna säkerställa att din båt inte läcker ut kemikalier till omgivningen är det viktigt att du så snart som möjligt ser till att sanering av båtbotten görs från biocidfärger. Detta anses som särskilt viktigt om du har en äldre båt som bottenmålats med biocidfärger, då risken för att båtskrovet kan innehålla TBT är större.

För mer information och exempel på hur du kan gå tillväga vid sanering av din båt, se nedan publikation från Transportstyrelsen:

Giftfri båtbotten – så här gör du Pdf, 1.7 MB.

Förvaring på egen tomt

Förvarar och underhåller du båten på egen tomt riskerar du att sprida skadliga kemikalier till marken vilket innebär risk för negativ påverkan på växter, djur och egenodlade bär och grönsaker. Var därför försiktig vid underhållsarbete av din båt, då du till exempel målar eller tar bort färg. Tänk på att slipdamm och färgrester är farligt avfall och ska samlas upp och lämnas till närmaste återvinningscentral.

Båttvätt

Om du ännu inte sanerat din båt från biocidhaltiga bottenfärger innebär det stora risker för spridning av föroreningar även då du tvättar din båt. Därför bör dessa båtar alltid tvättas över en spolplatta med avancerad rening. Tvätt av båtar som har målats med biocidfärger bör heller inte ske på mark eller över vatten utan att tvättvattnet tas om hand.

Om din båt däremot har sanerats från biocidfärger eller om botten är omålad kan du istället göra något av följande förslag för att hålla båten fri från påväxt:

 • Tvätta din båt vid en rekommenderad borsttvätt, se länk nedan.
 • Använd skrovskyddsduk som sluter tätt kring båtskrovet och förhindrar påväxt.
 • Om möjlighet finns, lyft din båt i båtlyft de perioder du inte använder båten.
 • Använd båtbottenfärger som med hjälp av fysikaliska egenskaper förhindrar påväxt genom exempelvis ett syrefritt skikt.

Båtmiljö.se kan du i en webbkarta se var befintliga borsttvättar och spolplattor finns.

Latrinavfall

Sedan den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma sitt latrinavfall från fritidsbåtar i vattnet. Latrinavfallet ska istället tömmas i särskilda tömningsstationer.

Karta över befintliga tömningsstationer - läs på transportstyrelsens webbplats

Tips till dig som har båt

 • Sanera din båt från biocidhaltiga bottenfärger.
 • Håll din båt ren och undvik onödiga kemikalier.
 • Skydda dig mot hälsofarliga kemikalier och använd skyddsutrustning vid underhållsarbeten.
 • Kör miljöanpassat och optimera din båts motor för bästa effekt.
 • Använd rätt och rent bränsle. Se upp med spill till omgivningen.
 • Ta hand om ditt farliga avfall.
 • Använd avsedda tömningsstationer för ditt latrinavfall.

Om du vill läsa mer

Ren båtbotten, bra uppläggning samt skötsel utan onödiga och skadliga tillsatser Pdf, 1 MB.

Ett hållbart båtliv för alla Pdf, 1.4 MB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp