Innehåll

Klimatneutrala Järfälla 2030

Senast år 2030 ska Järfälla vara en klimatneutral kommun med noll nettoutsläpp av växthusgaser från energianvändning, byggnation, transporter och avfall. Är det ens möjligt?

– Ja, absolut, det är fullt möjligt och vi har höga ambitioner, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla.

Fjärde bästa miljökommun i Sverige

Tidigare i år rankade tidningen Aktuell Hållbarhet Järfälla till fjärde bästa miljökommun i Sverige och bäst av alla i Stockholmsregionen.

– Vi har höga ambitioner i Järfälla och det är mycket glädjande att Järfälla nu rankas som bästa Stockholmskommun och fjärde bästa miljökommun i Sverige. Vi arbetar aktivt inom ett stort antal områden för att snabba på omställningen och bland annat har vi genom vårt deltagande i Viable Cities och att vi har signerat Klimatkontrakt 2030, Europas första klimatkontrakt, tagit täten i klimatomställningen, säger Emma Feldman, som är kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Klimatkontrakt

Förutsättningarna att nå en klimatneutral kommun senast 2030 är bra. Järfälla har signerat Europas första klimatkontrakt och arbetar därmed mot målet om en klimatneutral kommun år 2030. Kontraktet är ett nationellt initiativ och innebär att Järfälla tillsammans med flera andra städer och myndigheter åtar sig att snabba på omställningen genom smart teknik, hållbar samhällsplanering och samverkan med lokalt näringsliv och kommuninvånare.

Inför varje nytt år ses klimatkontraktet över och signeras på nytt. Den 8 december 2021 skrev kommunstyrelsens ordförande under den senaste versionen av kontraktet.

Järfälla kommuns klimatkontrakt

Hur kan Järfälla nå målet om en klimatneutral kommun?

För att nå målet om en klimatneutral kommun krävs ett aktivt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Här är några av våra projekt och planer som bidrar till att snabba på klimatomställningen.

Klimatneutrala Järfälla 2030

Järfälla kommun deltar i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Mellan 2019-2021 genomfördes projektet Klimatneutrala Barkarbystaden, som sedan breddades till att omfatta hela kommunen. Projektet Klimatneutrala Järfälla 2030 innebär ett intensivt samarbete mellan kommunen, näringslivet, akademin och Järfällas invånare och flera satsningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi genomförs.

Här kan du läsa mer om Klimatneutrala städer 2030

Handlingsplanen för klimatneutrala Barkarbystaden 2030

Järfälla har tagit fram "Handlingsplanen för klimatneutrala Barkarbystaden 2030", för att konkretisera och snabba på arbetet mot målet om en klimatneutral stadsmiljö. Handlingsplanen innehåller 42 föreslagna klimatåtgärder inom områdena energi, mobilitet, klimatneutral byggnation, innovation och samverkan samt klimatanpassning och kolsänkor. Handlingsplanen antogs av kommunstyrelsen i slutet av 2021.

Här kan du läsa Handlingsplanen för klimatneutrala BarkarbystadenPdf, 17.2 MB.

Klimat- och energiplanen

Klimat- och energiplanen är det övergripande styrdokumentet för Järfälla och dess bolag inom kommunens miljömål "Minskad klimatpåverkan". Planen tar avstamp i internationella och nationella klimatåtaganden samt regionala strategier.

Läs klimat- och energiplanenPdf, 556 kB.

Främja trähusbyggande

En trähusstrategi för kommunen är framtagen och beslutad i kommunfullmäktige år 2020 för att visa hur trähusbyggandet kan öka. Det främjar en hållbar stadsutveckling och bidrar till att kommunen möter miljö- och klimatmålen i den kommunala översiktsplanen och miljöplanen. Järfälla har ambitionen att kunna genomföra alla typer av byggnader i trä oavsett funktion, innehåll eller arkitektoniskt uttryck.

Här kan du läsa trähusstrateginPdf, 1.9 MB.

Minskade transporter med hjälp av CERO

Järfälla har under flera år använt metoden CERO för att minska utsläppen från interna tjänsteresor och privata resor till och från jobbet. Metoden går ut på att kartlägga och analysera befintliga resor, arbeta fram en handlingsplan med åtgärder som ska leda till minskade utsläpp från resor samt en uppföljande undersökning hur resorna har förändrats. Framtagna åtgärder visar både en potentiell minskning av koldioxid och minskning av kostnader.

Med utgångspunkt från koldioxidbudgeten för Järfälla kommun som togs fram 2017 har ett samarbete startats med några av de största företagen i Järfälla för att minska deras medarbetares koldioxidutsläpp från resor till och från jobbet. Företagen har använt CERO-metoden för att kartlägga resor till och från jobbet och därefter tagit fram ett gemensamt mål och en gemensam handlingsplan med åtgärder för hur företagen ska minska koldioxidutsläppen från deras resor.

Nätverk och medlemskap

Järfälla är medlem i Klimatkommunerna, en förening som samlar de kommuner och regioner vars klimatarbete ligger i framkant med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder.

Läs mer om Klimatkommunerna

Uppföljning av klimatarbetet

Vi följer kontinuerligt upp klimatarbetet och genomförandet av de beslutade klimatåtgärderna i olika planer och styrdokument.

Miljöbarometern

I Miljöbarometern kan du följa kommunens arbete med miljöplanen, avfallsplanen, klimat- och energiplanen, kemikalieplanen samt handlingsplanen för minskat matsvinn.

Miljöbarometern

Koldioxidbudget

Järfällas koldioxidbudget

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp