Innehåll

Markanvisningstävling: Förskola i Tallbohov

Markanvisningstävling för en förskola om runt 120 platser inom detaljplanen för Tallbohov pågick mellan den 3 juni och den 31 augusti 2021 och är således nu avslutad.

Tallbohov ligger i södra Jakobsberg mellan E18 och Söderhöjden i höjd med Barkarby handelsplats. Området möjliggör för 600 nya bostäder öster om Snapphanevägen och den befintliga byggnationen i området.

Inom detaljplanen finns fyra stycken exploatörer. I den södra delen av detaljplanen närmast förskolan bygger
Möller & Partners radhus och flerbostadshus och Toofab flerbostadshus.

Fastigheten ligger i direkt anslutning till Snapphanevägen vid infarten till det nya området. I närheten finns naturområden och söder om planområdet finns en större grönyta.

Kommunens anläggningar i området är utbyggda och kommer att finplaneras i ett senare skede samordnat med utbyggnad av kvartersmark i området.

Frågor och svar

Frågor och svar som kommer in under perioden för markanvisningstävlingen redovisas nedan. Har du en fråga är du välkommen att kontakta:

Hannah Linngård
hannah.linngard.k@jarfalla.se
070 693 01 61

2021-08-27 Planavgift, framtida operatör och utvärdering, fastighetens förutsättningar, inlämning av handlingar

Fråga:
I utkast till markanvisningsavtal anges att Bolaget ska erlägga planavgift i samband med bygglov. Hur stor är planavgiften?

Svar:
Kommunens dokument för plantaxa som ligger till grund för planavgiften är under uppdatering. Den tidigare versionen av dokumentet kan hittas här:

Taxa för plansamhet (pdf) Pdf, 318.2 kB.

Planavgiften beräknas nu på samma sätt som i tidigare dokument där grundformeln för beräkning av planavgift är mPBB x N x OF x PF där

mPBB "Milliprisbasbelopp"= en tusendels prisbasbelopp

N Justeringsfaktor (för Järfälla 1,3)

OF Objektfaktor (se tabell sid 12)

PF Planfaktor (se tabell sid 10)

 

Fråga:
Jag har full förståelse för att ni har angett riktlinjer på vad som max får lämnas in. Vi har dock tillsammans med vår arkitekt tagit fram mer material än de som anges i er inbjudan och som vi tycker beskriver på förskolan och den tänka verksamheten på ett bra sätt, exempelvis rörelseskisser. Är det något som gör att vi kan diskvalificeras eller få ”minuspoäng” i bedömningen?

Svar:
Kommunen kommer endast bedöma de handlingar som har angetts i inbjudan för vad som ska lämnas in. Det kommer inte ge minuspoäng men kommunen ser att det endast är angivna handlingar som lämnas in i anbudet.

 

Fråga:
Önskar ni inte information om aktören som ska driva förskolan? Vi tar fram våra förskolor i ett nära samarbete med den tilltänkta aktören och på så sätt säkrar vi barnperspektivet och framför allt verksamhetsperspektivet. I andra anbud har vi med en utförlig beskrivning av aktören och tänkt pedagogik.

Svar:
I denna markanvisningstävling gäller de förutsättningar som finns med i anbudet. Kommunen tar med sig synpunkterna för framtida tävlingar.

 

Fråga:
Tidplan - vad vi förstår vill ni endast ha våra kommentarer på den tidplan som finns med i förfrågan ("Förhållande till preliminär tidplan i denna inbjudan”). Önskar ni inte ha en detaljerad tidplan från oss från inlämningsdatum till att verksamheten flyttar in? Det brukar vara ett önskemål för att kunna avgöra genomförandekraften.

Svar:
I denna tävling är det förhållandet mot uppsatt preliminär tidplan i inbjudan som ska kommenteras av anbudslämnaren. Tidplanen är uppsatt utifrån erfarenheter inom kommunen och kommunens planeringshorisont. Kommunen tar med sig synpunkterna för framtida tävlingar.

 

Fråga:
Jag kan inte se att vi ska ha med planlösning någonstans i presentationen? Det borde vara intressant för er att se hur vi har tänkt att disponera den inre miljön. Det som står angivet är "ritning av typ situationsplan”, "1 st elevation där höjdsättning på omkringliggande mark och byggnad ska framgå” och "1 st illustration/vy”.

Svar:
Det är endast angivna handlingar i inbjudan som kommer utvärderas i denna tävling. Kommunen tar med sig synpunkterna för framtida tävlingar.

 

Fråga:
Har man tänkt på var förskolan har placerats då marken är en enda stor slänt. Måste vi plana ut fastigheten? Det går inte att uppnå Boverkets riktlinjer för tillgänglighet.

Svar:
Förskolans plats har studerats i planskedet och bedömts som möjlig att bebygga med en förskola. Det är upp till anbudsgivaren att utforma gårdsmiljö på ett sådant sätt att riktlinjer kan följas.

 

Fråga:

Ska alla handlingar som anges för ny bebyggelse finnas på en A4 sida eller är det särskilda dokument?

Svar:

För den föreslagna bebyggelsen (anbudet) ska beskrivning av frågor i inbjudan rymmas på en A4. Situationsplan, elevation och illustration/vy kan vara egna sidor och behöver inte inrymmas på samma A4.

 

Fråga:

Är det receptionen nedan som avses för inlämning i reception 2021-08-31?

Fås ankomststämpel 2021-08-31 om handlingarna lämnas in samma dag under receptionens öppettider?

Från kommunens hemsida:

Kommunhusets reception, Vasaplatsen 11, Jakobsberg

Nuvarande öppettider:

Måndag–torsdag

10.00–15.00

Fredag

10.00–14.00


Svar:

Anbudet ska lämnas in i receptionen på Vasaplatsen 11 med de öppettider som anges ovan och på kommunens hemsida. Ankomststämpling görs vid inlämning av handlingarna i receptionen den dag anbudet inkom.

2021-08-25 - Markpris, lastzon, prickmark, dagvatten, referensprojekt

Fråga: I ”Anbudsblankett markanvisning Förskola Tallbohov” anges i ruta ”Per per kvm BTA (Beräknat 1 500 kvm BTA)” ett belopp XXXX.

Är det detta belopp XXXX som sedan förs in i bilagt ”Markanvisningsavtal gällande Jakobsberg 18:36” § 4 stycke 2 första meningen så att denna mening då lyder enligt följande:

”Köpeskillingen för Fastigheten ska beräknas utifrån XXXX kronor per kvm bruttoarea (BTA) i bygglovet”?

Med andra ord är det då beloppet XXXX ovan och faktiskt antal BTA i bygglovet samt indexering av markpris som avgör köpeskillingen för fastigheten Jakobsberg 18:36.

Svar: Det pris som anges i anbudsblanketten under rubriken ”Pris per kvm BTA (beräknat 1 500 kvm BTA)” är det pris som sedan kommer anges i markanvisningsavtalet i meningen ”Köpeskillingen för Fastigheten ska beräknas utifrån [xxxx] kronor per kvm bruttoarea (BTA) i bygglovet.” Den totala summan för köpeskillingen regleras utifrån den BTA som godkänns i bygglovet och en indexreglering enligt § 4.1. Att priset ska ges beräknat på 1500 kvm BTA är för att få in prisuppgifter som är jämförbara mellan inkomna anbud.


Fråga: Går det att använda del av gatan som lastzon eller måste all lastning ske inom fastigheten?

Svar: Se svar på fråga 2021-08-23


Fråga: Man får inte bygga närmare än 2 m från Snapphanevägen, betyder det att man får bygga i fastighetsgräns mot övriga sidor?

Svar: Enligt detaljplanen finns inget hinder att bygga mot fastighetsgräns i övriga sträckor förutom mot Snapphanevägen. Det man behöver ha med sig är att kommunen inte accepterar några anläggningar på kommunal mark, ex grundläggning, takavvattning eller dörrslagning som går ut över/under den allmänna platsen.


Fråga: Finns det något som hindrar att man anlägger en damm som del av dagvattenhanteringen?

Svar: Förslagen ska utgå från kommunens dagvattenriktlinjer som inte begränsar hur en exploatör genomför fördröjning inne på den egna fastigheten. Eventuell övrig hantering eller anmälan till myndigheter som en följd av val av lösning ansvarar exploatören för vid genomförandet.


Fråga: Ska all information om referensprojekten rymmas inom samma A4 sida eller vill ni ha ritningar på planlösning och gårdsmiljö som separata bilagor?

Svar: Ja, alla information om referensprojekten ska inrymmas på samma A4 sida.

2021-08-23 Transporter, referenser, framtida operatör

Fråga: Är det ok för sopbil och lastbilstransporter att stå utanför fastigheten på lokalgatan under sophämtning och avlastning?

Svar: Kommunen ställer sig inte positiv till att angöring/avlastning för sopbilar och lastbilstransporter sker på lokalgatan utan ser att det sker inom den egna fastigheten.


Fråga: Avseende utemiljön för referenserna – skall det vara bilder eller ritningar?

Svar: Det är upp till anbudslämnare att bedöma hur gårdsmiljö redovisas inom angivna begränsningar för referensprojekten.


Fråga: Vill ni ha någon information om operatören för referenserna?

Svar: I inbjudan framgår att referensperson för drift av förskolan/verksamheten ska anges vilket också ger att operatören blir känd. Det är upp till anbudslämnaren att avgöra hur referensprojekten ska beskrivas.


Fråga: Behöver tilltänkt operatör anges i anbudet och kommer utvärdering av operatör att ske?

Svar: Tilltänkt operatör behöver inte anges i anbudet men kan anges om anbudslämnaren så vill. Prövning av kommande operatör görs genom Barn- och ungdomsnämnden enligt sedvanlig ordning. Markanvisningstävlingen kommer bedömas enligt de bedömningsgrunder som anges i inbjudan där operatör inte är en faktor.


Fråga: Är kommunen intresserade av att driva förskolan?

Svar: Drift av förskolan ska ge av en privat aktör.

2021-08-12 Fråga om bullernivåer

Fråga: Finns det en utförd bullerutredning?

Svar: Bullerutredning från planskedet finns på projektets hemsida "Tallbohov, Söderhöjden" under rubriken ”Utredningar – granskning”. Ingen fördjupad bullerutredning finns för förskolefastigheten.

Fråga: Kommer kommunen att godkänna bullernivåerna för en förskola utifrån den byggnation som finns idag? Bakgrunden till min fråga är att det bostadsområde med ”ljudabsorberande" flerbostadshus som planeras mellan förskolan och E18 inte verkar bli färdigt enligt vad som anges (Q2 2023) då de inte ens har påbörjat markarbeten. Det kommer inte att ha någon effekt att bygga ljudabsorbenter på förskoletomten.

Svar: Enligt den information som kommunen har från de exploatörer som bygger mot E18 kommer flerbostadshusen vara uppförda innan möjlig verksamhetsstart för förskolan med de ledtider som finns i marköverlåtelseprocessen för förskolan. Kommunen har angett att verksamhetsstart ska ske senast 1 april 2024 i inbjudan. Kommunen ser inte detta som en stor risk för förskolans verksamhetsstart. Om risken skulle falla ut får situationen hanteras men kommunen kan idag inte säga att man godkänner bullernivåerna för dagens bebyggelse då det är en myndighetsutövning från bygglovsenheten. Frågan måste då hanteras i sitt sammanhang.

2021-06-16 Fråga om tidigare förvaltning

Fråga: Gällande referensprojekt undrar vi om det är ett explicit krav att man måste ha uppfört och förvaltat två förskolor - eller om ett av dessa referensprojekt kan vara av annan ”typ” – men i motsvarande storlek (flerbostadshus, gruppbostad för funktionsnedsatta eller dylikt)?

Svar: Båda referensprojekten ska omfatta förskolor då förvaltning av en förskola inte kan likställas med förvaltning av bostad även om det är en samhällsfastighet ex äldreboende, gruppbostad eller dylikt.

2021-06-08 Fråga om referensprojekt

Fråga: Angående de referensprojekt som ska inlämnas. Innebär det att vi ska ha byggt det själva eller kan vi själva välja 2 projekt som någon annan har byggt som referens? Om det ska vara projekt vi byggt själva, räcker det med att någon av nyckelpersonerna i vår organisation har varit med, eller kräver det att bolaget har byggt dessa?

Svar: Syftet med referensprojekten är att visa att det finns kompetens inom bolaget att genomföra och driva en utbyggnad av förskola med alla de frågor det innebär. Referensprojekten ska antingen vara genomförda av bolaget eller att en nyckelperson i tänkt organisation tidigare drivit utbyggnad av förskola även om det skett inom annat bolag/verksamhet.

2021-08-06 Fråga om tidsfrist, referensprojekt, illustrationer och parkering

Fråga: Är det möjligt att få en förlängd tidsfrist för inlämning av anbud till denna tävling?

Svar: Nej, kommunen kommer inte förlänga tiden för inlämning av anbud till denna tävling.

Fråga: Man ska skicka med 2 referensprojekt, är det referensprojekt från byggherren eller verksamheten som avses?

Svar: Det är referensprojekt för byggherren som ska skickas in, se även svar på frågor daterade 2020-06-08 och 2020-06-16.

Fråga: Har husen runt om förskolan börjat byggas? Går det i så fall att få volymer på dessa? Det skulle vara bra för illustrationer.

Svar: Husen i närområdet har börjat byggas och är till viss del färdigställda. Då det är en exploatör som tagit fram handlingar och utför byggnationen har inte kommunen rätt att publicera underlaget. Illustrationer till anbudet kan genomföras utan omkringliggande bebyggelse eller som volymer i enlighet med detaljplanens bestämmelser användas.

Fråga: Vår erfarenhet är att ytor för parkering av föräldrars bilar i samband med lämning/hämtning ska vara av typen kantparkering. Parkering som förutsätter att man måste backa ut ska undvikas pga olycksrisken för att backa på ett barn. Är det även ok enligt er att ha kantparkering på lokalgatan för föräldrar med ovanstående motiveringar, vilket förutsätter att det blir en kombination av kommunens och den privata marken som används? Är det planerat att det ska vara trottoar på lokalgatan?

Svar: Parkering för samtliga behov ska ske inom fastighetsgränsen och inte kombineras med kommunala kantstensparkeringar. Gångbana är utbyggd mot förskolefastigheten. Ingen kantstensparkering har byggts.

Fråga: Kan handikapparkering vara en del av inlastningsytan? Vi har sett bra exempel på när det görs.

Svar: Kommunen ställer sig tveksam till hur en sådan lösning fungerar både praktiskt och juridiskt.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp