Innehåll

Markanvisningstävling Söderhöjden, område A

Välkommen att delta i markanvisningstävling för bostadsbyggande av bostads­rätter och äganderätter inom gällande detalj­plan för Söderhöjden i sydöstra Jakobsberg.

Markanvisningstävlingen avser ett område om ca 4900 kvadratmeter med möjlighet att bygga bostäder i form av bostadsrätt eller äganderätt. Området ligger på gång- och cykelavstånd till Jakobsbergs centrum med dess buss- och pendeltågsstation (under 1,5 km) och på andra sidan E18 ligger handelsområdet Barkarby och den starkt framväxande Barkarbystaden. I och med den nya planerade tunnelbanesträckan kommer området ligga inom ett avstånd av två kilometer till tunnelbanestation Barkarbystaden.

Detaljplanen för området vann laga kraft den 5 juni 2020.

Tävlingsperiod

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2021-11-22 till och med 2022-01-24. Den deltagande byggherre som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger byggherren ensamrätt att under ett år efter tecknandet av markanvisningsavtalet förhandla med Järfälla kommun om att förvärva aktuell fastighet.

Handlingar

Inbjudan till markanvisningstävling Pdf, 2.3 MB.

Bilaga 1: Detaljplan Pdf, 800.8 kB.

Bilaga 2: Kvalitetsprogram Pdf, 10.3 MB.

Bilaga 3: Checklista för kvalitetsprogram Excel, 24.2 kB.

Bilaga 4: Anbudsblankett Word, 30.3 kB.

Kontakt

Frågor om markanvisningstävlingen kan ställas skriftligen till exploateringsingenjör Kristian Barsom, kristian.barsom@jarfalla.se.

Illustration med tävlingsområdet. Illustration tagen från planbeskrivningen.

Illustration med tävlingsområdet till höger i bild. Illustration tagen från planbeskrivningen.

Frågor och svar

Frågor och svar som kommit in under perioden för markanvisningstävlingen kommer att redovisas nedan.

2021-12-12 Fråga om byggstart

Fråga: Är det möjligt att byggstarta 2023 eller måste denna del invänta andra delar/pågående projekt?

Svar: Det är fullt möjligt att byggstarta 2023 och denna del behöver inte invänta andra delar/pågående projekt. Enligt vår preliminära tidsplan kan byggstart som tidigast tänkas ske runt maj/juni 2023.

2021-12-15 Fråga om markparkering

Fråga: På illustrationsbilden finns det markparkering inritad, får de tillhöra de nya bostäderna?

Svar: Markparkeringen som är inritad i illustrationsbilden är befintlig parkering och tillhör grannfastigheten Järfällahus AB, vilket kommer förbli deras markparkering.

2021-12-15 Fråga om garage

Fråga: Ingår garage i största BTA eller är det exkluderat?

Svar: Garage ingår i största BTA.

2021-12-17 Fråga om parkering

Fråga: Gällande parkering/garage, är det endast de nya bostädernas parkering som skall rymmas i garaget?

Svar: Ja, det är endast de nya bostädernas parkering som skall rymmas i garaget

2021-12-17 Fråga om ytstorlek

Fråga: Enligt detaljplanen är största bruttoarean 4700 kvm, avser detta BTA ljus (exkl garage)?

Svar: Den största bruttoaren (4700 kvm) avser inte ljus BTA och i dessa 4700 kvm inkluderas garaget.

2022-01-14 Fråga om miljörum

Fråga: Det finns idag ett miljörum/återvinning på befintlig fastighet men den är inte utmärkt i illustrationen. Ska den vara kvar eller ska den flyttas? Om ja, vem bekostar denna flytt?

Svar: Miljöhuset kommer att flyttas till en ny plats inom fastigheten Jakobsberg 2:1994 (som ägs av Järfällahus AB). Flytten förväntas vara åtgärdad innan april 2022 och det är Järfällahus AB som ansvarar för och bekostar denna flytt.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp