Innehåll

Översiktsplan 2050

Järfälla ska växa klimatsmart och hållbart. Samtidigt ska vi vara en sammanhållen och levande kommun för alla som bor och verkar här. För att lyckas med det tar vi just nu fram en ny översiktsplan som lägger grunden för vårt framtida arbete. Här har vi samlat information till dig som är nyfiken vad det innebär.

Vad är en översiktsplan, egentligen?

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden inom kommunens gränser ska användas samt hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. I översiktsplanen redovisas de mål, principer och avvägningar som ska visa vägen för beslut om framtidens Järfälla.

Ladda ner vår nuvarande Översiktsplan Järfälla - nu till 2030

Samråd pågår

Just nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan som dessutom ska finnas tillgänglig digitalt. Järfällas nuvarande plan från 2014 behöver uppdateras för att inkludera nya mål och förutsättningar som påverkar kommunens utveckling, men även anpassas för att leva upp till nya lagkrav.

Ta del av förslaget till vår nya, digitala översiktsplan för Järfälla 2050

Ta del av alla samrådshandlingar och utredningar

Lämna synpunkter om översiktsplanen

Om du har synpunkter som du vill ska beaktas ska du skicka dem skriftligen inom tiden för samråd eller granskning. De skriftliga synpunkterna för samrådet ska ha inkommit senast den 6 juli 2024 via vår enkät, e-post eller som brev med vanlig post.

Hur ser tidsplanen för arbetet ut?

Järfälla har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som sträcker sig till 2050. Arbetet inkluderar flera skeden, där den färdiga översiktsplanen beräknas bli antagen under 2025.

Utöver samråd och granskning, som är reglerade enligt plan och bygglagen, har vi valt att bjuda in till en omfattande dialog i ett tidigt skede av processen. Dialogerna hjälpte oss att få in ett så brett underlag som möjligt för att kunna möta identifierade utmaningar för en hållbar och klimatneutral utveckling i kommunen. Bland annat bjöds föreningar och företagare in, men även representanter för olika medborgargrupper som seniorer och funktionsvarierade. Vi höll också en barnhearing för att lyfta barnperspektivet i den nya planen.

Den tidiga dialogen skedde under vår, sommar och tidig höst 2023. Efteråt har materialet sammanställts och arbetats in i förslaget till Översiktsplan som går ut på samråd under sommaren 2024. Därefter förväntas granskning ske under våren 2025 och planen vinna laga kraft under hösten 2025.

Målbilder: Järfälla år 2050

År 2050 kan kännas långt borta. För att göra framtidsvisionen mer konkret, har vi tagit fram fyra målbilder som beskriver Järfällas utveckling mer i detalj:

 • Ett klimatpositivt och innovativt samhälle.
 • Rustat för framtiden med stärkta natur- och vattenmiljöer.
 • En attraktiv stadskärna och kommundelar med tydlig identitet.
 • Inkluderande och levande boendemiljöer.

Omvärldsfaktorer som påverkar Järfälla inför år 2050

 • Stockholmsregionen kommer att få cirka 700 000 nya invånare fram till år 2050, vilket ger ökat behov av bostäder, infrastruktur samt mark för service och arbetsplatser.
 • En obalanserad bostadsmarknad hindrar unga från att flytta hemifrån och påverkar tillgången på studentbostäder samt boende för samhällsviktiga yrkesgrupper. Om det inte finns billiga lägenheter så kan inte äldre flytta från sina hus, vilket i sin tur förhindrar att barnfamiljer kan flytta in.
 • Järfälla kommun har signerat Viable Cities klimatkontrakt om att bli klimatneutralt till 2030, samtidigt som vi växer i storlek.
 • Klimatförändringar kan leda till mer varierande väderförhållanden med fler värmeböljor, kraftigare skyfall och ökade översvämningar.
 • En osäker omvärld med krig i Ukraina och ökad protektionism ställer krav på ett starkt totalförsvar och hög självförsörjningsgrad.
 • Ökade inkomstklyftor i samhället leder till segregation och ett utanförskap som ger en grogrund för kriminalitet.
 • Näringslivet påverkas av teknikutveckling och nya vanor.
 • En minskad biologisk mångfald och utrotningshot mot svenska arter kan påverka vår livsmedelsförsörjning.

Nyfiken och vill veta mer?

Projektgruppen berättar gärna mer om översiktsplanen och arbetet framåt.

Mejla oversiktsplan2050@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp