Innehåll

Järfälla 2050: Målbilder

År 2050 kan verka långt borta. För att göra framtidsvisionen mer konkret har vi tagit fram fyra målbilder som beskriver Järfällas utveckling mer i detalj.

Målbild: Ett klimatpositivt och innovativt samhälle

År 2050 är Järfälla en klimatpositiv kommun där de få växthusgaser som släpps ut balanseras genom upptag i skog, mark och ny teknik. Den obebyggda marken har stärkt funktion som kolsänka vilket bidrar till kommunens klimatpositivitet.

Järfälla har utvecklats till ett regionalt center för företag inom grön tillväxt. Innovation, information och teknikutveckling har bland annat lett till att Järfälla kan erbjuda hållbara mobilitetslösningar. Detta har bidragit till ökad livskvalitet, stärkt folkhälsa och komfort genom ökad tillgänglighet, renare luft och minskat trafikbuller.

Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet genomsyrar hela kommunen, där återbruk, förnybara material och effektiv avfallshantering är viktiga delar hela vägen från personlig konsumtion till samhällsplanering, byggnadsmaterial och masshantering. Lokal energiproduktion återfinns på flera platser i kommunen. All planering och utveckling görs utifrån ett helhetstänk som främjar effektiva resursflöden, som utbyte av restvärme, kyla och solenergi mellan bostadsområden och verksamheter. Detta har bidragit till att optimera hållbarheten i både bostadsbyggandet och stadsplaneringen i Järfälla kommun.

Målbild: Rustat för framtiden med stärkta natur- och vattenmiljöer

År 2050 är Järfälla rustat för att hantera klimatförändringar och andra samhällskriser genom en ekologisk resiliens, stärkta ekosystemtjänster och en ökad självförsörjandegrad för att trygga bland annat dricksvattenproduktion, matproduktion och hantering av extrema vädersituationer.

Natur och grönska tillåts ta plats i den byggda miljön som blomstrar med multifunktionella vatten- och grönytor och som bidrar till både biologisk mångfald, rekreationsvärden och ett effektivt marknyttjande. Stråk av grönska i den bebyggda miljön skapar både mervärde och svalka för människor och ger möjligheter för arter och djur att röra sig mellan olika naturområden. Vattendrag slingrar sig genom landskapet och ges utrymme att översvämmas vid högre flöden.

Vatten- och naturmiljöerna är fria från föroreningar och har ett rikt växt- och djurliv. Viktiga landskapssamband har stärkts och har med en genomtänkt utformning bidragit till att vända trenden från en minskande till en ökad biologisk mångfald. Järfälla har tagit tillvara på tillgängligheten till sina naturområden och har utvecklats till ett nav för naturrekreation där människor lätt kan ta sig till och vistas i våra vatten- och naturmiljöer, utan att det sker på bekostnad av natur- och kulturmiljövärden.

Målbild: En attraktiv stadskärna och kommundelar med tydlig identitet

I Järfälla är det nära till både grönska, Mälaren, det historiska landskapet och till täta innehållsrika stadsmiljöer med dynamik och liv mellan husen. I en god balans återfinns kommunens lugnare delar med varierande karaktär och hemtrevliga småhusmiljöer. Oavsett karaktär förenas de i en sammanhängande och variationsrik stad och genom Järfällas kärnvärden – natur och vatten. Var i kommunen man än befinner sig är det nära till både service, skola, fritidsaktiviteter och rekreation som nås genom attraktiva gång- och cykelstråk.

År 2050 har Barkarby, Veddesta och Jakobsberg utvecklats till en sammanhängande central stadskärna med en tydlig profil i Stockholmsregionen genom sitt innovativa fokus som attraherar besökare, näringsliv och arbetskraft lokalt, regionalt och storregionalt. Områdena inom stadskärnan har byggts ihop och länkas samman med trygga och gena sociala stråk där järnvägen och E18 inte längre utgör barriärer. De kommunala trafiklederna har omvandlats och fått en gatukaraktär med mer plats för människor. Stadskärnan har en tydlig urban karaktär med en blandning av funktioner som bostäder, arbetsplatser, handel och service. Torg, gator och parker är utformade som en del i staden med god tillgänglighet, hög kvalitet och placerade för att fånga upp flöden av människor från olika kommundelar.

Målbild: Inkluderande och levande boendemiljöer 

I Järfälla 2050 finns boenden för livets olika skeden med en variation av bostadstyper och storlekar. Kommundelarna erbjuder ett utbud av bostäder för olika inkomstnivåer, hushåll och åldrar som möjliggör en boendekarriär inom sin egen kommundel. Arkitekturen 2050 består i huvudsak av de byggnader och byggnadsverk som byggts fram till 2023, men präglas även av därefter tillkomna byggnader med varierad arkitektur. Oavsett om arkitekturen är äldre eller ny genomsyras den av återbruk, innovation och hållbarhet.

Bostadsområdena i Järfälla präglas av god granngemenskap, samhörighet och tillit, vilket gör Järfälla till en trygg och välkomnande plats. I grannskapet finns funktioner som möjliggör enkel delning av föremål och tjänster på lokal nivå som till exempel bilar, cyklar, trädgårdsredskap eller verktyg. Nära bostaden finns platser för att mötas, fira födelsedagar och traditioner, utöva sin hobby eller delta i föreningslivet. Den kommunala servicen är nära och lättillgänglig och den bebyggda miljön är utformad för att främja en trygg, jämlik och hälsosam livsmiljö. I bostadsområdena finns utrymme för barn, unga och vuxnas behov av idrott, kultur, utbildning och omsorg och med ytor för både spontana och planerade aktiviteter. De sammanknutna och hälsofrämjande boendemiljöerna är en av anledningarna till att Järfälla är en förebild för vad gäller inkluderande och levande boendemiljöer.

Här kan du läsa mer om utmaningarna för den fysiska utvecklingen i Järfälla

Här kan du lära dig mer om förutsättningarna i omvärlden och regionen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp