Innehåll

Källtorpsvägen 79

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Kallhäll 6:89, belägen i Bolinderbyn/Skogstorp i Kallhäll. I planförslaget möjliggörs en avstyckning för att kunna uppföra ett nytt enbostadshus.

Diarienummer: Kst 2021/441
Fastigheten Kallhäll 6:89
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

460x260

Vad händer just nu

Detaljplanen är ute på granskning mellan 18 mars och 7 april 2024.

Granskning pågår just nu. Om du har synpunkter som du vill ska beaktas ska du skicka dem skriftligen inom tiden för samråd eller granskning. De skriftliga synpunkterna ska ha inkommit senast den 7 april 2024 via e-post eller som brev med vanlig post.

Mejla oss på kommunstyrelsen@jarfalla.se

Skicka brev till: Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla

Märk din skrivelse med Dnr Kst 2021/441 Yttrande över detaljplan för Källtorpsvägen 79. Uppge även ditt namn och din fastighet eller adress i skrivelsen.

 

Bakgrund och syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt småhus (villa) på fastigheten Kallhäll 6:89, som därmed avses styckas av till två fastigheter. Inom planområdet finns idag ett befintligt bostadshus med verksamhet i bottenvåningen vilket fortsatt möjliggörs genom användningen hantverk och kontor. Huvudändamålet för planen är bostäder, men även hantverk och kontor möjliggörs.

460x260

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen .

Planarkitekt: Astrid Barla
Telefon: 08-580 292 56
E-post: astrid.barla@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Utredningar

Handlingar från tidigare planskeden

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp