Innehåll

Källtorpsvägen 79

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Kallhäll 6:89, belägen i Bolinderbyn/Skogstorp i Kallhäll. I planförslaget möjliggörs en avstyckning för att kunna uppföra ett nytt enbostadshus.

Diarienummer: Kst 2021/441
Fastigheten Kallhäll 6:89
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

460x260

Vad händer just nu

Detaljplanen är ute på samråd mellan 1 december och 23 december 2022.


De senaste planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på denna sida, tillsammans med information om hur du kan lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även utställda i kommunens servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum och i Kallhälls bibliotek, Gjutargränd 8 i Kallhälls centrum under samrådstiden.


Bakgrund och syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny byggrätt för enbostadshus på fastigheten Kallhäll 6:89, som därmed kan styckas av till två fastigheter. Bostadshuset med den befintliga verksamheten, glasmästeri, möjliggörs fortsatt genom att detaljplanen tillåter hantverk och kontor i den nuvarande huvudbyggnaden.

Lämna synpunkter på planförslaget

Samråd pågår just nu. Om du har synpunkter som du vill ska beaktas ska du skicka dem skriftligen inom tiden för samråd eller granskning. De skriftliga synpunkterna ska ha inkommit senast den 23 december 2022 via e-post eller som brev med vanlig post.

Mejla oss på kommunstyrelsen@jarfalla.se

Skicka brev till: Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla

Märk din skrivelse med diarienummer Kst 2021/441 Yttrande över detaljplan för Källtorpsvägen 79.
Uppge även ditt namn och din adress/fastighet i skrivelsen.

Information om behandling av dina personuppgifter

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen .

Teresa Westman, planarkitekt
Telefon: 08-580 298 91
E-post: teresa.westman@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

Utredningar

Handlingar från tidigare planskeden

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp