Innehåll

Ormbacka C

Detaljplanens syfte är att möjliggöra småhus i en klimatanpassad bebyggelsestruktur i Ormbacka etapp C.

Diarienummer: Kst 2020/85
Delar av fastigheterna Skälby 46:1 och 46:31
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

460x260

Vad händer just nu


Förslaget bearbetas.

Bakgrund och syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra 60 - 80 småhus i ett område med trädgårdsstadskaraktär. I området tas kultur- och naturmiljövärden tillvara. En offentlig park skapas som stärker kopplingen till omkringliggande natur- och bäckområde. Syftet är också att skapa en klimatanpassad bebyggelsestruktur där Veddestabäcken ges utrymme att svämma över.

Ett kvalitetsprogram för gestaltning ingår som bilaga till detaljplanen. Detta redovisar kommunens ambitioner och mål i miljö- och gestaltningsfrågor både för allmän platsmark och kvartersmark.

460x260

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Erika Fagerberg Lewenhaupt, planarkitekt
08-580 285 28
Erika.Fagerberg.Lewenhaupt@jarfalla.se

Carin Gebenius, exploateringsingenjör
Carin.Gebenius.k@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Laga Kraft

Antagande

Granskningshandlingar

Utredningar

Handlingar från tidigare planskeden

Samråd

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp