Innehåll

Terrängvägen 20A

Karta Terrängvägen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en ny byggrätt i form av ett enbostadshus på befintlig villafastighet. Fastigheten som planförslaget omfattar står idag obebyggd. Till den föreslagna byggrätten hör även komplementbyggnad i form av garage och förråd.

Diarienummer: Kst 2023/69
Fastigheten Jakobsberg 2:2607
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Vad händer just nu

 

Detaljplanen är ute på samråd mellan 6 december – 22 december 2023.

De senaste planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på denna sida, tillsammans med information om hur du kan lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även utställda i kommunens servicecenter på Vasaplatsen 13 i Jakobsbergs centrum under samrådstiden.

Samråd pågår just nu. Om du har synpunkter som du vill ska beaktas ska du skicka dem skriftligen inom tiden för samråd eller granskning. De skriftliga synpunkterna ska ha inkommit senast den 22 december 2023 via e-post eller som brev med vanlig post.

Mejla oss på kommunstyrelsen@jarfalla.se

Skicka brev till: Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla

Märk din skrivelse med Dnr Kst 2023/69 Yttrande över detaljplan för Terrängvägen 20A. Uppge även ditt namn och din fastighet eller adress i skrivelsen.

Bakgrund och syfte

Planförslaget möjliggör uppförandet av ett enbostadshus på befintlig villafastighet. Fastigheten ligger i en befintlig villamiljö och är idag obebyggd. Det nya enbostadshuset möjliggörs framför den befintliga bebyggelsen, närmast Terrängvägen. En förutsättning är att det nya bostadshuset ska harmonisera med sin omgivning avseende placering, storlek och gestaltning. Fastigheten kommr i samband med förslaget att få egen infart från Terrängvägen, vilket medför att befintligt dagvattendike behöver kulverteras.

Planarkitekt Astrid Barla
Telefon: 08-580 292 56
E-post: astrid.barla@jarfalla.se


Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Astrid Barla, planarkitekt
Telefon: 08-580 292 56
E-post: astrid.barla@jarfalla.se

Aktuella handlingar

 

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp