Innehåll

Veddesta 5A

Detaljplanen för Veddesta 5A syftar till att vidareutveckla Veddesta till en levande blandstad med flera nya stadskvarter samt park, skola och gator.

Diarienummer: Kst 2022/65
Fastigheterna Veddesta 2:8, 2:9, 2:51 samt delar av fastigheterna Veddesta 2:1 och 2:33
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

460x260

Vad händer just nu

Just nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till detaljplan. Du kommer att få se förslaget och kunna lämna synpunkter när detaljplaneförslaget går ut på samråd.

Samråd förväntas ske under fjärde kvartalet 2023.

Bakgrund och syfte

Järfälla kommun har inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen åtagit sig att bygga 14 000 bostäder inom den nya tunnelbanans influensområde. Som en del i ledet att uppfylla åtagandet togs ett planprogram fram för Södra Veddesta som beskrev förutsättningarna för området att utvecklas till en blandstad. Planprogrammet togs fram 2015 och har efter det fördjupats med en strukturplan som är vägledande för områdets indelning i nya kvarter, parker, gator, förskolor och andra funktioner. Tre detaljplaner inom Södra Veddesta har redan antagits och vunnit laga kraft och en fjärde avses antas under 2023. Den föreslagna detaljplanen utgör därmed den femte i ordningen. Planområdet ligger norr om Veddestavägen och gränsar till detaljplanerna för Veddesta etapp 4 och 2.

Syftet med detaljplanen är att vidareutveckla Veddesta till en levande blandstad genom att planlägga nya stadskvarter varav ett med inbyggd sopsugsanläggning, delar av en park, kvarter för en skola samt en bit mark som behövs för att kunna realisera strukturplanens vision för Veddestavägen.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Andreas Winander Schönning, planarkitekt
Telefon: 08-580 285 53
E-post: andreas.winander.schonning@jarfalla.se

Erik Nord, exploateringsingenjör
Telefon 08-580 285 71
E-post: Erik.nord@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp