Gå direkt till sidans innehåll

Viksjö, del av Sandvik

Detaljplaner för kraftledningstråket etapp 1. Del av fastigheterna: Viksjö 3:569, 6:1, 3:11 och 6:358.

Karta över området.

Orienteringsbild. Rödmarkerad linje visar ungefärlig gräns för planområdena A, B, C och D. Planområdenas gränser kommer att justeras under planarbetet.

Bakgrund och syfte

Kommun­styrelsen beslutade 11 november 2019 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till nya detaljplaner för områdena A, B, C och D i Sandvik, Viksjö. Syftet med detaljplanerna är att pröva att komplettera områdena med småhusbebyggelse.

Mot bakgrund av att det forna kraftledningsstråket har avvecklats och till viss del ersatts med markkabel, har mark frilagts där en annan markanvändning nu kan bli möjlig. I och i anslutning till kraftledningstråket sträckning finns nu förutsättningen att pröva marken för bostadsändamål.

Detaljplanearbetet är en förutsättning för att hämta hem den medfinansiering kommunen lagt på avvecklingen av kraftledningarna och kabelförläggningen.

Vad händer nu?

Vi arbetar nu med att utreda platsens förutsättningar för att ta fram förslag till detaljplaner. I samrådet kommer förslagen att visas för allmänheten och det är då man har möjlighet att tycka till om förslagen och lämna synpunkter.

Preliminär tid för samråd är tidig höst 2021. Vi kommer att informera om när ett mer exakt datum finns.

Planprocessen

Vi tar fram förslag till detaljplan

Frågor och svar om detaljplanerna

Vad händer just nu i Viksjö, del av Sandvik?

Kommunen arbetar med att ta fram detaljplaner som undersöker möjligheterna att utveckla mark inom och i anslutning till kraftledningsstråket för bostäder. De bostadsformer som kommunen har med i planförslaget är olika former av småhus (såsom parhus, villor, radhus och kedjehus). Ny bebyggelse ska utgöra ett attraktivt inslag i Viksjö och skapa en ny årsring i området.

Fältarbeten kommer att utföras i område A den 10 september.

Vad är markanvisning?

En markanvisning har föregått arbetet med detaljplaner. En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst markområde för bebyggelse.

Vad är en detaljplan?

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. Processen med att ta fram detaljplaner heter planprocessen. Det är det arbetet som pågår nu för områdena A, B, C och D. 

Varför ska det byggas fler bostäder i Viksjö, del av Sandvik?

Eftersom kraftledningen i Viksjö har avvecklats och ersatts med en markkabel, har mark frilagts där kommunen har bedömt att det finns förutsättningar att pröva markanvändning för bebyggelse. Detaljplanearbetet är en förutsättning för att hämta hem den medfinansiering kommunen lagt på avvecklingen av kraftledningarna och kabelförläggningen.

Vilken typ av bebyggelse kommer det att bli?

Småhusbebyggelse planeras i området i form av radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor, med upplåtelseformen äganderätt/bostadsrätt.

Vilket underlag tas fram till detaljplanerna?

Till arbetet med att ta fram detaljplaner behövs utredningar och relevant planeringsunderlag tas fram i syfte att inhämta kunskap om platsen. Utredningar som normalt tas fram som underlag är bland annat geoteknisk utredning, dagvattenutredning och trafikutredning.

Vad är en barnkonsekvensanalys och varför behövs det?

Till samrådet tas en barnkonsekvensanalys fram som ett underlag till planarbetet. Syftet med en barnkonsekvensanalys är att beakta barns och ungas perspektiv i förändringar som föreslås.

Läs mer om barn och ungas medverkan i den fysiska planeringen här

Vem vänder jag mig till om jag vill veta mer om detaljplanerna?

Vill du veta mer om detaljplanerna kontakta vårt ser­vicecenter:

kontakt@jarfalla.se, tel: 08‑580 285 00

Telefontider
Måndag – Torsdag: 8.00‑16.45
Fredag: 8.00‑15.00
Dag före röd dag: 8.00‑13.00
Röd dag: Stängt

Besöksadress: Riddarplatsen 5 i Jakobsberg

Planarkitekter för projekten är Louise Forsvik och Suzanna Tsygankova.

När kan jag tycka till om detaljplanerna?

Det är i samrådet och i granskningen som allmänheten kan tycka till om planförslagen. Förslagen kommer då bland annat att visas på hemsidan.

Har jag möjlighet att påverka kommunens detaljplaner?


Berörda parter

Du har störst möjligheter att kunna påverka kommunens beslut om du kan anses vara berörd av den nya detaljplanen. Enligt praxis så anses fastighetsägare som har fastigheter inom, eller precis angränsande till, planområdet i regel vara berörda av detaljplanen.

Samråd och granskning

När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Under samrådet respektive granskningen har du möjlighet att framföra dina synpunkter på detaljplanen. Resultatet av samrådet redovisas av kommunen i en samrådsredogörelse, där alla synpunkter som förts fram ska framgå.

Efter samrådet – i granskningsskedet - ska kommunen visa planförslagen igen, som kanske har ändrats efter samrådet, och låta det granskas under minst två veckor. Granskningstiden ger er som är berörda en chans att föra fram eventuella synpunkter på de ändringar som kommunen tagit med i det nya förslaget.

När detaljplanen har antagits ska de berörda fastighetsägarna få ett meddelande om beslutet. En förutsättning för att du som fastighetsägare ska ha rätt att få beslutet skickat till dig är att du lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget under samråds- eller granskningstiden.

Överklaga

Om kommunen antagit detaljplanen utan att ha tagit någon hänsyn till dina synpunkter har du möjlighet att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Beslutet får överklagas av dem som beslutet angår om det gått honom eller henne emot (berörda sakägare). Överklagan ska göras till Mark- och miljödomstolen, men själva handlingen ska skickas in till kommunen. Överklagande ska ha inkommit inom 3 veckor från dess att beslutet anslogs på kommunens anslagstavla.

Upplysningar om planförslagen

Upplysningar och svar på frågor kring planförslagen lämnas av Servicecenter.

Kontakt: kontakt@jarfalla.se 08-580 285 00

Område A vid Hummelmoravägen

Planarkitekt: Louise Forsvik.
Projektledare/exploateringsingenjör: Anne-Marie Engman-Ott.

Område B vid Viksjöleden

Planaritekt: Louise Forsvik.
Projektledare/exploateringsingenjör: Caroline Cederholm.

Område C vid Hummelmoravägen

Planarkitekt: Louise Forsvik.
Projektledare/exploateringsingenjör: Caroline Cederholm.

Område D vid Hummelmoravägen

Planarkitekt: Suzanna Tsygankova.
Projektledare/exploateringsingenjör: Anne-Marie Engman-Ott.

Aktuella planhandlingar

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2020-04-24 15.52 • Storlek: 1.6 MB

  2. Senast ändrad: 2020-04-24 15.52 • Storlek: 1.1 MB

  3. Senast ändrad: 2020-04-24 15.52 • Storlek: 978.3 kB

Övriga handlingar

Markanvisning

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp