Gå direkt till sidans innehåll

Bygg- och rivnings­­avfall

Tegelpannor, fönster, virke, sten

Kommunen hämtar inte bygg- och rivnings­avfall men du kan lämna det på Görväln eller anlita någon som hjälper dig. I många fall finns farliga ämnen för människa och miljö som måste sorteras ut och tas omhand separat som farligt avfall.

Exempel på byggavfall

 • Sten, jord, betong
 • Tegelsten, lättbetong, kakel
 • Klinker, betongkross, diskbänkar
 • Badkar, vattenburna radiatorer, rör
 • Ventilationstrummor, räcken, gips
 • Presenningar, målade och omålade brädor
 • Engångspallar, köks­inredning, karmar
 • Dörrar, masonit, spånskivor och andra träkonstruktioner
 • Plastband, frigolit, plastlister/karmar

Sorteringskrav

Sedan den 1 augusti 2020 gäller vissa krav vid sorteringen av bygg- och rivningsavfall. De nya kraven innebär bland annat att du som har bygg- och rivningsavfall ska sortera ut sex olika typer av avfall, och hålla dem skilda från varandra och från annat avfall.

Syftet med utsorteringskraven är att underlätta både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. Även du som samlar in bygg- och rivningsavfall sorterats ut på bygg- och rivningsplatser är skyldig att samla in de olika avfallstyperna separat.

De avfallssorter som sorteringskraven berör är:

 • gips
 • trä
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • metall
 • glas
 • plast

Även brännbart avfall ska sorteras ut.

Undantag från utsorteringskraven

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kan i det enskilda fallet ge dispens eller undantag från utsorteringskraven. Dispens får ges om avfall där det inte är möjligt att samla in och fördela de olika avfallstyperna separat, eller i de fall där det inte ger fördelar som överväger nackdelarna. För ansökan om dispens:

Dispens från utsortering av avfallPDF

Dessa bestämmelser är fastställda i Avfallsförordningen (2020:614).

Farliga ämnen i bygg- och rivningsavfall

I avfall som uppstår vid ny- och ombyggnation kan det i många fall finnas farliga ämnen för människa och miljö. Dessa farliga ämnen måste sorteras ut och tas om hand separat som farligt avfall. Du kan behöva experthjälp.

Om det finns farliga ämnen, till exempel freoner (CFC), PCB och kvicksilver i huset som ska rivas, byggas om eller saneras ska detta anmälas till kommunen, kontakta servicecenter. Det är därför viktigt att kontrollera byggnadens historik.

Broschyr om byggavfall

Mer om farligt avfall

Ansök om rivningslov

Kontakta servicecenter

Exempel på farliga ämnen i byggavfall

 • PCB – Samling av giftiga och svårnedbrytbara ämnen som användes i byggnadsmaterial (till exempel fog och isolering) tidigare. Sanering av PCB kräver anmälan till kommunen.
 • Asbest – Mineraler som tidigare använts i till exempel stålull, fix och fog till kakel, som brand­skydd i olika byggnads­delar och underskikt i plastmattor. Asbest är mycket farligt att inandas och kan ge upphov till cancer.
 • CFC-haltigt material är ozonnedbrytande. CFC är också en växthusgas. Materialet kan likna frigolit och kan finnas i isoleringar, flytande golv och cellplastskivor. Det kan även finnas i kylrum, kylaggregat och garageportar.
 • Elavfall såsom kablar, armaturer och så vidare.
 • Tryckimpregnerat trä.
 • Andra typer av ämnen som är farliga för miljö och människa

Förberedelser innan arbetet påbörjas

Eftersom att bygg- och rivningsavfall innehåller många olika ämnen och material behöver man planera vad man ska göra med avfallet och om det finns farligt ämnen.

Du kan behöva experthjälp för att inventera, transportera och säkerställa att avfallet kommer till en godkänd mottagning och tas om hand på rätt sätt. Det är viktigt med en god planering för att se till att avfallet inte skadar människa och miljö.

Om du anlitar entreprenör

Om en entreprenör anlitas är det viktigt att avtala i förväg om hur avfallet tas omhand och säkerställa att den som transporterar och den som tar emot avfallet har tillstånd för det. Kontrollera med läns­styrelsen att företagen har de tillstånd som krävs.

Fråga länsstyrelsen

Företag som transporterar avfall

Om ditt företag transporterar avfall finns det särskilda regler för detta. Länsstyrelsen har mer information.

Information från länsstyrelsen om hantering av avfall

Här kan du lämna byggavfall

Görvälns åter­vinnings­central

 • Du kan kostnadsfritt lämna max 3 m³ avfall med personbil (med eller utan kärra).
 • Maxvikt på fordon är 3,5 ton.
 • Det är endast "ägaren" till avfallet som personligen kan lämna det kostnads­fritt, du kan således inte skicka iväg det med byggfirman som till exempel renoverar ditt badrum.
 • Avfallet ska sorteras enligt anvisningar.
 • Företagsbilar debiteras enligt SÖRAB:s gällande taxa.

Lämna avfall på Görvälns återvinningscentral

Asbest

Privatpersoner får lämna upp till 2 kg avfall med asbest på Görvälns återvinningscentral. Företag och större mängder hänvisas till Löt avfalls­anläggning.

Hagby och Löt avfalls­anläggning

Företag och verksamheter kan lämna sitt bygg- och rivningsavfall till Hagby återvinnings­anläggning i Täby eller till Löt avfalls­anläggning i Vallentuna.

Alla företag måste betala för besöken genom klippkort, VISA-kort eller Mastercard.

Öppettider Hagby återvinningsanläggning

Öppettider Löt avfallsanläggning

Verksamhets­avfall

Betalning och priser för verksamhets­avfall

Senast uppdaterad: 2020-11-16

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp