Gå direkt till sidans innehåll

Biologisk mångfald

Närbild på blommor på ett fält

Den biologiska mångfalden med alla dess arter, livsmiljöer och funktioner utgör grunden för alla ekosystem. Kommunen arbetar på olika sätt för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och de grönblåa strukturerna i landskapet.

För att kunna bevara och utveckla den biologiska mångfalden i Järfälla är en förutsättning att det finns lämplig kunskap som fångar in olika delar av mångfalden. Var finns det områden med höga naturvärden? Var finns det förekomster av naturvårdsarter, och vilka är dessa? Vilka behov av skötsel är knutna till biotoperna och artförekomsterna? Finns det områden som är ekologiskt särskilt känsliga och var finns i så fall dessa?

Ytterligare en förutsättning för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden är att kunskapen som finns kommer ut i organisationen och används i samhällsplaneringens olika delar samt i förvaltningen av kommunens verksamheter.

Järfällas översiktsplan - från nu till 2030

I kommunens översiktsplan ”Växa med kvalitet, översiktsplan Järfälla - nu till 2030”, skriver vi: ”En ny handlingsplan för ökad biologisk mångfald kan behövas för att klara flera av de nationella miljömålen och för att ge berikande naturupplevelser i park- och naturområden.”

Under perioden 2015-2018 togs därför fram olika kunskapsunderlag och naturvärdesbedömningar som ligger till grund för den handlingsplan som antogs i tekniska nämnden 2018-06-20.

Gå till Järfällas översiktsplan

Läs mer om vårt arbete

Handlingsplanen för ökad biologisk mångfald i JärfällaPDF

Järfälla kommuns naturvärdesinventering PDF

Ansvarsarter och särskilt viktiga naturvårdsarter i JärfällaPDF

Ekologiskt särskilt känsliga områdenPDF

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp