Gå direkt till sidans innehåll

Invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället.

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

Hos Naturvårdsverket hittar du samlad information om invasiva främmande arter, hur du kan rapportera in fynd och förslag på vad du kan göra för att minska spridning av dessa arter.

Till Naturvårdsverkets sida om invasiva främmande arter

Hur arbetar Järfälla kommun med dessa arter?

I Järfälla finns förekomster av de EU-listade växtarterna jätteloka och jättebalsamin. Även arter som parkslide, jätteslide, vresros, blomsterlupin och signalkräfta förekommer.

Kommunen arbetar sedan många år med bekämpning av jättelokan på kommunal mark. Under 2019 påbörjades även bekämpning av jättebalsamin och parkslide.

Vet du en plats där invasiva arter förekommer?

En viktig faktor för att lyckas med bekämpningen av invasiva främmande arter är att ha så bra kännedom som möjligt om samtliga platser där arterna förekommer. Meddela gärna om du ser eller känner till fyndplatser för dessa arter, så bidrar du till att minska spridningen.

Rapportera in observationer av invasiva främmande arter

Skadliga arter på privat mark

Du som markägare ansvarar för att bekämpa invasiva främmande arter på din egen mark eller i eget vatten. Kommunen ansvarar för åtgärder på den mark och det vatten som kommunen äger.

Senast uppdaterad: 2020-05-29

Upp