Gå direkt till sidans innehåll

Träd­fällning

Kommunen äger och förvaltar större delen av Järfällas skogar och naturreservat. Järfälla kommun tar ned skadade träd som utgör en säkerhets­risk om de växer i närhet av tomtmark, parkvägar eller stora grusvägar inom kommun­ägda natur­reservat.

Trädfällning på kommun­ägd park- och natur­mark

Järfälla kommun tar ned skadade träd som utgör en säkerhetsrisk om de växer i närhet av tomtmark, parkvägar eller stora grus­vägar inom kommun­ägda natur­reservat.

Trädfällnings­avtal krävs för privat­personer och sam­fälligheter

Samfälligheter, bostads­rätts­föreningar och privat­personer kan under vissa för­utsättningar få teckna ett trädfällnings­avtal gällande träd som växer på naturmark, utanför viktiga park- och när­skogspartier samt utanför naturreservaten. I avtalet ges då möjlighet att själv bekosta nedtagning av träd som upp­levs skapa otrygghet eller skuggar kraftigt.

En förutsättning för ned­tagning av träd är att det finns ett demokratiskt majoritetsbeslut i fören­ingen/samfällig­heten/styr­elsen.

Trädfällning i skogen

Allt virke och ris som kommunen tar ur skogen flisas och säljs till olika energibolag. Försäljning av ved till privat­personer före­kommer inte. Döda träd och ris som finns i skogen och inte står nära gångvägar och tomter bevaras. Dessa träd är mycket viktiga för insekter som i sin tur ger föda åt fåglar.

Bild på en hög stubbe

På olika ställen inom naturreservaten finns det stubbar som är knähöga eller högre. Varför ser stubbarna ut så?

Knähöga eller högre stubbar är ett sätt att hämma stubbskottsbildning från fällda lövträd. Låga stubbar bildar stubbskott och sly. De skyddas av marken och av stubbens rothalsar, vilket gör dem svårare att komma åt och röja bort.

De höga stubbarna bildar inte lika mycket skott. Svampar och insekter frodas på stubben, och den börjar brytas ned. Bäst fungerar högstubbar på stammar som är minst 5 cm tjocka, där man lämnar önskade buskar eller träd orörda alldeles intill. På två år brukar man kunna se resultatet. Det kan se fult ut med stubbarna, men här kan kommunen spara mycket pengar genom att slippa röja sly så ofta. Det är också lättare välja ut vad som ska sparas vid röjning.

Djur och människor slipper dessutom att skada sig på tunna, vassa röjsågsstubbar som döljs av gräs eller snö nära marken.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp