Gå direkt till sidans innehåll

Buller, cisterner, läckage och borrkax

Under hela tiden för anläggnings­arbetet ska Naturvårds­verkets allmänna råd om buller från bygg­arbets­platser följas. Efter installationen får värmepumpen inte medföra högre ljudnivåer än vad som anges i Natur­vårds­verkets all­männa råd om externt industri­buller.

Oljecisterner

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att påfyllnadsskyddet och avluftningsledningen tas bort så att cisternen inte återfylls av misstag. Ett skrotningsintyg för cisternen ska skickas in, där det framgår vad som gjorts, av vem och när. Ta gärna kontakt med oss om något är oklart. 

Läckage

Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska du åtgärda läckaget eller felet så fort som möjligt och sanera det påverkade området. Kontakta också miljöskyddsenheten omgående. Efter ett läckage i en bergvärmepump är det lämpligt att länspumpa borrhålet för att minska risken för spridning i grundvattnet. 

Borrkax

Vid borrning får spolvatten inte släppas ut i dagvattenbrunnar eller på spillvattennätet. Spolvatten som orsakar nedsmutsning eller isbildning får inte släppas ut på allmän plats/mark, exempelvis gator. Om kommunen tvingas rensa i ledningsnätet, ordna med halkbekämpning eller städning på grund av utsläppt spolvatten faktureras detta dig som anmälare av installationen.

Mer information

Naturvårdsverket

Upp