Gå direkt till sidans innehåll

Så behandlas din bergvärme­anmälan

Din anmälan be­handlas normalt sett inom 2-3 veckor från att anmälan kom in. Sedan får du ett beslut om god­kännande, med de villkor som vi be­dömer är aktuella för din borrning. Det är viktigt att du infor­merar din installatör om beslutet. 

Även grannar som hörts i ärendet har rätt att överklaga beslutet, om de motsatt sig godkännandet av anlägg­ningen. Om en granne över­klagar beslutet (inom tre veckor) så får du inte utföra anläggningen förrän läns­styrelsen beslutat i över­klagningsärendet.

För stora bergvärme­anläggningar kan mängden färdig­blandad vätska i kollektor­kretsen överstiga 1000 liter. Då måste du ha tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Anmälan görs till Brandkåren Attunda.

Brandkåren Attunda

Efter borrningen

När borrningen är klar skriver borrföretaget ett så kallat brunns- och borrprotokoll. Detta dokument är borrfirman enligt lag skyldig att skicka in till Sveriges Geologiska undersökning (SGU) för registrering i det nationella brunnsarkivet. Protokollet skrivs i tre exemplar och du som kund ska få ett.

För vissa större anläggningar då mängden köldmedia motsvarar mer än 14 ton koldioxid-ekvivalenter är du också köldmedie­rapporterings­skyldig. Det framgår i så fall av ditt beslut. 

Avgift 

För bergvärmeanmälan tar kommunen ut en avgift för att täcka kostnaderna för hand­läggning. Avgiften faktureras i efterhand.

För 2020 är anmälnings­avgiften för:

  • bergvärme­pumps­anläggning avsedd för 1-5 borrhål 4 800  kr.
  • bergvärmepumps­anläggning avsedd för fler än 5 borrhål 7 200 kr
  • övriga anläggningar utgår timavgift om 1 200 kr/timme

Om miljö- och bygglovs­nämnden anser det motiverat att utför tillsyn av anlägg­ningen tas avgift för tillsyn ut om 1 200 kr/timme.

Senast uppdaterad: 2020-03-24

Upp