Gå direkt till sidans innehåll

Par­kerings­norm

För att säkerställa att ett visst grundutbud av parkering finns vid ny­exploatering och om­byggnad har Jär­fälla kommun tagit fram en parkerings­norm som anger ett minimum av det parkerings­utbud som fastigheten ska erbjuda.

Det är varje enskild bygg­herres ansvar att bedöma sitt verkliga behov. Tomten ska ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon.

Riktlinjerna i parkerings­normen ligger till grund för parkerings­frågorna i detalj­planeskede vid ny­explo­ateringar samt ska följas vid bygglovskede vid ny- och ombyggnad.

Kommunen har delats in i zoner som skapats utifrån närhet till kollektivtrafik och service samt bebyggelsens önskade täthet utifrån den senaste översiktsplanen. De mer centrala zonerna har lägre krav på antalet bil­parkeringsplatser än vad de yttre områdena har. Till varje zon finns tillhörande par­kerings­tal för cykel och bil.

Möjlighet till mer flexibla parkeringstal för bil finns genom tillhandahållande av bilpoolsplatser samt, om möjlighet finns, samnyttjande mellan olika verksamheter. I zonerna A+ och A erbjuds också möjligheten till fria parkeringstal. I det fallet krävs emellertid kraftfulla åtgärder inom områdena kollektiv­trafik och cykel för att klara fastighetens mobilitets­behov.

Naturreservaten ingår inte i zon­indelningen eftersom dessa lyder under särskilda föreskrifter. Vid om- och ny­byggnad i natur­reservat ska alltid särskild utredning göras där bedömning om parkerings­behov ska klar­läggas.

Upp