Gå direkt till sidans innehåll

Vinnare utsedd i markanvisnings­tävling i Barkarbystaden

Resona Utveckling AB är vinnare i Järfälla kommuns markanvisningstävling för kvarter 11, etapp IV i Barkarbystaden.

Järfälla kommun och Resona Utveckling AB har tecknat avtal om markanvisning för kvarter 11 i Barkarbystaden etapp IV. Här ska Resona bygga kontor, lokaler för co-working, restaurang, café, bostäder och co-living som tillsammans skapar förutsättning för en livfull och dynamisk stadsmiljö.Vy från Barkarbystadens tunnelbana på Sveatorget mot Resonas kvarter med co-living-del samt restaurang och café. I kvarteret finns ett stort antal studiolokaler i gatuplan som kan användas till småkontor, butiker och konstnärsateljéer. (Visionsbild: DinellJohansson och Resona Utveckling AB)

Under perioden 18 mars - 10 augusti 2020 har en markanvisningstävling pågått för kvarter 9 och 11 i Barkarbystaden etapp IV.

Vinnare kvarter 11

För kvarter 11 har Resona Utveckling AB utsetts till vinnare. Järfälla kommun och Resona har skrivit markanvisningsavtal och Resona utvecklar kvarteret om totalt 27 000 kvm BTA med

  • Kontor/co-working: 4 600 kvm
  • Studiolägenheter: 840 kvm
  • Lokaler för restaurang, kafé, butiker och konstnärsateljéer: 1 400 kvm
  • Bostäder: 15 500 kvm
  • Co-living: 4 100 kvm

Premierande har varit att Resonas tävlingsbidrag skapar ett positivt blickfång i stadsrummet. Kvarterets innehåll och utformning är väl genomtänkt och skickligt bearbetat i proportion, rytm och gestaltning. Byggnaderna tar avstamp i en traditionell utformning, samtidigt som kvarterets asymmetriska och komplexa fotavtryck tas upp på ett lekfullt och rationellt sätt som åstadkommer en tilltalande symmetri. De olika delarna med bostäder, kontor och co-living får en variation med strama och lekfulla inslag, delarna ges egna identiteter inom en väl sammanhållen och harmonisk helhet. Kvarterets innehåll med butiker, lokaler och kontor bidrar till en levande stad.

Pressmeddelande: Resona vinner markanvisningstävling i Barkarbystaden

Vinnare kvarter 9

Vinnare är ej utsedd. Dialog pågår med byggherrar om markanvisningsavtal.

Om markanvisningstävlingen - bakgrund

Markanvisningstävlingen för kvarter 9 och 11 i Barkarbystaden etapp IV har pågått under perioden 18 mars - 10 augusti 2020.

Markanvisningstävlingen avser byggande av kontor, lokaler för centrumverksamhet, vårdverksamhet och bostäder i form av bostadsrätter eller ägandelägenheter vid tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Här finns goda kommersiella möjligheter och bra lägen för restaurang och caféverksamhet. Kommunens mål är att få en attraktiv bebyggelse som tillför dynamik och stadsliv till den nya staden som växer fram.

De exploatörer som bäst uppfyller tävlings­förutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under en period förhandla med Järfälla kommun om att förvärva aktuell fastighet.

För fastigheterna har detaljplan för Barkarbystaden IV vunnit laga kraft 2019-07-14.

Frågor och svar

Frågor och svar som kommit in under perioden för markanvisningstävlingen redovisas nedan. Klicka på frågan så visas svaret.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta 

2020-07-03: Fråga om likviditetsrating

Fråga: Ni har i inbjudan skrivit att ni eftersöker en likviditetsrating som inte är äldre än två månader. Vi är inte säkra på vad är likviditetsrating är, kan ni utveckla vad ni söker?

Svar: Det vi efterfrågar är ett utdrag som visar på att ni inte har någon betalningsanmärkning och att ni har likviditet, exempelvis ett UC-utdrag. Ni ska kunna visa att det egna bolaget i sig självt eller genom moderbolag, borgenär, samarbetspartner eller dylikt, har ekonomisk stabilitet och hållbarhet för att kunna genomföra projektet.

2020-07-02: Fråga om solstudie

Fråga: I checklistan nämns solstudie för vårdagjämning och sommar. Detta nämns inte i redovisningskraven. Vill ni att detta inlämnas?

Svar: Kommunen ställer inte krav på att en solstudie ska redovisas i tävlingen. Kommunen kommer dock att ställa det kravet i ett senare skede vilket kan innebära att ett förslag måste omarbetas för att kunna uppfylla bra solförhållanden. Det är en fördel om solstudier görs i ett tidigt skede.

2020-07-02: Fråga om redovisning av fasader

Fråga: Hur många fasader i skala 1:400 ska redovisas? Är det samtliga tre eller enbart fasaden mot Barkarbyvägen?

Svar: Redovisning ska ske av samtliga fasader på kvarteret.

2020-06-30: Fråga om utdrag ur belastningsregistret

Fråga: Ska intressent lämna in utdrag ur belastningsregistret vid inlämnande av anbud i markanvisningstävling gällande kvarter i Barkarbystaden IV?

Svar: Det är tillräckligt att de i anbudshandlingarna intygar att anbudsgivaren inte har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller skattebrott. För den intressent markanvisning blir aktuell kan kommunen komma att begära utdrag ur belastningsregistret.

2020-06-25: Fråga om checklistan är av allmän karaktär

Fråga: En punkt i checklistan rör byggnation av nätstation. Vad vi kan se finns inget underlag för nätstation i materialet för kvarter 11. Beror detta på att checklistan är av allmän karaktär för samtliga kvarter? Om inte vill vi gärna ta del av underlag för krav på nätstation för att kunna omhänderta denna på ett bra sätt. Samma gäller punkterna för byggnation av förskola.

Svar: Det stämmer att checklistan är generellt formulerad. Om punkter i checklistan inte är relevanta för ett kvarter enligt bestämmelser i detaljplanen ska de inte fyllas i.

2020-06-25: Fråga om hur man fyller i checklistan: markanvisning och bygglov  

Fråga: När vi ifyller i checklistan ska samtliga punkter fyllas i under Markanvisning och Bygglov eller är det enbart punkterna för Markanvisning som ska ifyllas i detta skede?

Svar: Det är endast punkter under Markanvisning som ska fyllas i i nuvarande skede, det framgår av läsanvisningarna på sidan 2 i checklistan.

2020-06-09: Fråga om Flygfältsvägen klassificeras som lokalgata eller huvudgata  

Fråga: Klassificeras Flygfältsvägen som en lokalgata eller huvudgata? Frågar eftersom vi undrar över lägsta höjd på sockelvåning längs denna gata, är den 3,5 eller 4,5 m?

Svar: Flygfältsvägen är båda lokalgata och huvudgata. Klassificering beror på vilken del som avses. 

Den del av Flygfältsvägen som kvarter 11 gränsar mot klassificeras som huvudgata enligt detaljplan för Barkarbystaden III.

Den del av Flygfältsvägen vid kvarter 9 klassificeras som lokalgata enligt detaljplan för Barkarbystaden IV. 

Sockelhöjden är dock inte direkt beroende av klassificering av gata utan beror på egenskapsbestämmelser i detaljplanen. För delen vid kvarter 11 gäller den generella bestämmelsen med en lägsta sockelhöjd om 3,5 m. Det beror på att denna del inte omfattas av egenskapsbestämmelsen f1. Det är alltså möjligt att uppföra en sockelvåning som är 4,5 m hög här då det överstiger den lägsta möjliga höjden om 3,5 m.

2020-06-03: Fråga om att omvandla kvartersmark till allmän plats i
kvarter 11 

Fråga: Är det tillåtet att ge en del av kvartersmark till allmän plats för att skapa en byggnad med bättre arkitektonisk form?

Svar: Det är inte tillåtet att ge en del av kvartersmarken till allmän platsmark.

2020-06-02: Fråga om placering av fasad i sockelvåningen i kvarter 11 

Fråga: Angående placeringen till fasad i sockelvåningen i kvarter 11. Linjerna som visar kvarters gräns verkar inte följa någon symmetri, speciellt på hörnet till höger. De är en märklig blandning av linjer och kurvor vilket leder till att byggnadens fasad får en konstig form.

I detaljplanen står det: ”Byggnaders fasad ska i sockelvåningen placeras mot gräns för allmän plats om inget annat anges. Sockelvåningen ska, utan släpp, vara sluten mot allmän plats om inget annat anges”

Kan vi flytta allmäns gräns mot vårt kvarter ett par meter och ha raka symmetriska hörnor istället för kurvor på sockelvåningen? Eller måste vi följa gränsen som redovisas i detaljplanen?

Vi undrar för att nästan alla andra kvarter i kartan verkar ha raka hörn och det hade varit fint med en gemensam karaktär i gestaltning av hörnbyggnader. Det kom som idé stadsdelen Eixample i Barcelona var i varje kvarter är hörnen avfasade i 45 graders vinkel för att bilda öppna ytor diagonalt över varje korsning.

Skulle det vara tillåtet att tolka detaljplanen så?

Svar: Gräns för allmän plats avser just det som redovisas i plankartan. Kvartersmark utgör inte allmän plats. I många delar av planområdet i Barkarbystaden III och IV så återfinns det raka eller avfasade hörn som inramar gaturummet i korsningarna, även om skalan är mindre än i exempelcis Eixample.

Just detta kvarter ligger i skärningspunkten mellan många gator och platsbildningar. Det möter i sin västra del upp mot ett öppet torg med en ovaloid stationsbyggnad samt utgör ett viktigt blickfång utmed Barkarbyvägen i det stora öppna stadsrummet som bildas av torg och gaturum. I den östra delen möter kvarteret upp mot kantiga triangulära rum och utgör ett viktigt blickfång i ett större stadsrum med platsbildningar och gator. Kvarteret på norra sidan av Barkarbyvägen (kvarter 3) har motsvarande rundning i den korsningen där det ställs samma krav.

Vi anser att det är viktigt att dessa hörn utförs med stor omsorg.

2020-06-01: Fråga om referenser 

Fråga: Ni har i inlämningskraven angett två referenser. Är kravet att dessa referenser är byggaktörens egna? Kan det vara projekt ritade av arkitektkontoret som tävlar tillsammans med byggaktören, men uppförda av annan aktör? Ska referenserna vara färdigställda? Kan det vara projekt i detaljplane-skede?

Svar: Kommunen hindrar inte någon från att delta i markanvisningstävlingen. Eftersom genomförbarhet är en viktig bedömningsfaktor finns en risk att avsaknad av färdigställda referensprojekt eller redovisning av referensprojekt genomfört av annan aktör påverkar bedömningen negativt. Att lämna referensprojekt som inte är färdigställda eller inte egna ger dock kommunen ett bedömningsunderlag jämfört med att inte lämna referenser alls.

2020-05-20: Fråga om dagligvaruhandel 

Fråga: Hur ser kommunen på etablering av dagligvaruhandel i kvarter 11? Vi känner till att det planeras för en dagligvarubutik i ett angränsande kvarter.

Svar: Det planeras för en större dagligvarubutik i detaljplanen för Barkarbystaden III, i kvarteret väster om kvarter 11. Frågan gällande behov och möjlighet till dagligvaruhandel inom detaljplanen för Barkarbystaden IV har utretts i planskedet och det kvarter som anses lämpligt med hänsyn till trafikföring är det kvarter som ligger öster om den östra tunnelbaneuppgången.

2020-05-20: Fråga om förskola 

Fråga: Är det möjligt att planera för förskola i kvarter 11?

Svar: Kvarter 11 saknar planbestämmelsen S1, förskola, och är inte aktuellt för förskola.
Det finns tre lägen inom detaljplanen som har utretts som möjliga för förskola med hänsyn till friytefaktor, trafik och liknande. Det är kvarter 4, 12 och 15. Se sid 16 i planbeskrivningen.  

2020-04-30: Fråga om hyresrätter 

Fråga: Är det tillåtet att bygga hyresrätter till 7 500 kr/kvm ljus BTA? Eller måste det vara bostadsrätt/äganderätt i flerbostadshus?

Svar: I denna tävling är det bostadsrätter och/eller äganderätter som gäller. Möjligheten finns alltid för er att lämna in ett så kallat orent anbud, men beslutet om att göra det ligger hos er.

2020-04-24: Fråga om gatulinjer och dwg-fil 

Fråga: I plankartan ligger några x-reffade underlag som jag inte får fram. Framför allt är det gatulinjer jag är intresserad av. 

Svar: Gatulinjerna är baserade på en förprojekteringsfil mellan granskning och antagande som sedan är ”städad” för illustrationssyften. Gatulinjerna kan inte användas för att uppskatta angöringsfickor, uteserveringar, lastzoner, entréer och liknande i projektet eftersom vidare projektering pågår, men de kan självklart användas i underlag för illustrationer. Aktuell fil i dwg format finns nedan.

Gatulinjer i dwg-format 

2020-03-26: Fråga om vårdverksamhet i kvarter 9

Fråga: Vilken typ av vårdverksamhet ser kommunen framför sig i kvarter 9?

Svar: Vi tänker oss någon form av familjecentral, läkarhus, vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatri eller liknande. Planbestämmelsen D är för att möjliggöra en större vårdcentral med provtagningsmottagning eller läkarhus, motsvarande läkarhuset vid Odenplan i Stockholm.

2020-03-23: Fråga om hyresrätter

Fråga: Finns det intresse för kommunen att sälja marken för hyresrättsetablering och i så fall till vilket pris? 

Svar: Nej, hyresrätter är inte aktuellt i denna markanvisningstävling. Det är bostadsrätter och/eller äganderätter som avses. 

2020-03-18: Fråga om äldreboende

Fråga: Inkluderar markanvisningstävlingen äldreboende?

Svar: Nej, tävlingen inkluderar inte äldreboende.


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp