Gå direkt till sidans innehåll

Markanvisnings­tävling Barkarbystaden

- två kvarter vid tunnelbanan

Med tanke på den senaste tidens utveckling av covid-19 har vi efter önskemål förlängt tiden för markanvisningstävlingen till den 10 augusti. Se inbjudan nedan för ny tidplan. Välkommen att delta.

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 18 mars - 10 augusti 2020 och avser två blivande fastigheter i Barkarbystaden etapp IV, kvarter 9 och 11.

Markanvisningstävlingen avser byggande av kontor, lokaler för centrumverksamhet, vårdverksamhet och bostäder i form av bostadsrätter eller ägandelägenheter vid tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Här finns goda kommersiella möjligheter och bra lägen för restaurang och caféverksamhet. Kommunens mål är att få en attraktiv bebyggelse som tillför dynamik och stadsliv till den nya staden som växer fram.

Anbudsgivare kan lämna ett tävlingsförslag per kvarter men kan endast få markanvisning för ett av kvarteren eftersom Järfälla kommun vill ha olika exploatörer i området. De expoatörer som bäst uppfyller tävlings­förutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under en period förhandla med Järfälla kommun om att förvärva aktuell fastighet.

För fastigheterna har detaljplan för Barkarbystaden IV vunnit laga kraft 2019-07-14.

Frågor och svar

Frågor om markanvisningstävlingen kan ställas till och med kl 15, fredagen den 31 juli 2020. Svarstid på upp till en vecka kan förekomma. Under ordinarie semesterveckor kan svarstiden vara längre. 

Har du en fråga går det bra att ställa den till

Frågor och svar visar vi här nedan allteftersom de kommer in. Klicka på frågan så visas svaret.

2020-06-01: Fråga om att omvandla kvartersmark till allmän plats i
kvarter 11 

Fråga: Är det tillåtet att ge en del av kvartersmark till allmän plats för att skapa en byggnad med bättre arkitektonisk form?

Svar: Det är inte tillåtet att ge en del av kvartersmarken till allmän platsmark.

2020-06-01: Fråga om placering av fasad i sockelvåningen i kvarter 11 

Fråga: Angående placeringen till fasad i sockelvåningen i kvarter 11. Linjerna som visar kvarters gräns verkar inte följa någon symmetri, speciellt på hörnet till höger. De är en märklig blandning av linjer och kurvor vilket leder till att byggnadens fasad får en konstig form.

I detaljplanen står det: ”Byggnaders fasad ska i sockelvåningen placeras mot gräns för allmän plats om inget annat anges. Sockelvåningen ska, utan släpp, vara sluten mot allmän plats om inget annat anges”

Kan vi flytta allmäns gräns mot vårt kvarter ett par meter och ha raka symmetriska hörnor istället för kurvor på sockelvåningen? Eller måste vi följa gränsen som redovisas i detaljplanen?

Vi undrar för att nästan alla andra kvarter i kartan verkar ha raka hörn och det hade varit fint med en gemensam karaktär i gestaltning av hörnbyggnader. Det kom som idé stadsdelen Eixample i Barcelona var i varje kvarter är hörnen avfasade i 45 graders vinkel för att bilda öppna ytor diagonalt över varje korsning.

Skulle det vara tillåtet att tolka detaljplanen så?

Svar: Gräns för allmän plats avser just det som redovisas i plankartan. Kvartersmark utgör inte allmän plats. I många delar av planområdet i Barkarbystaden III och IV så återfinns det raka eller avfasade hörn som inramar gaturummet i korsningarna, även om skalan är mindre än i exempelcis Eixample.

Just detta kvarter ligger i skärningspunkten mellan många gator och platsbildningar. Det möter i sin västra del upp mot ett öppet torg med en ovaloid stationsbyggnad samt utgör ett viktigt blickfång utmed Barkarbyvägen i det stora öppna stadsrummet som bildas av torg och gaturum. I den östra delen möter kvarteret upp mot kantiga triangulära rum och utgör ett viktigt blickfång i ett större stadsrum med platsbildningar och gator. Kvarteret på norra sidan av Barkarbyvägen (kvarter 3) har motsvarande rundning i den korsningen där det ställs samma krav.

Vi anser att det är viktigt att dessa hörn utförs med stor omsorg.

2020-06-01: Fråga om referenser 

Fråga: Ni har i inlämningskraven angett två referenser. Är kravet att dessa referenser är byggaktörens egna? Kan det vara projekt ritade av arkitektkontoret som tävlar tillsammans med byggaktören, men uppförda av annan aktör? Ska referenserna vara färdigställda? Kan det vara projekt i detaljplane-skede?

Svar: Kommunen hindrar inte någon från att delta i markanvisningstävlingen. Eftersom genomförbarhet är en viktig bedömningsfaktor finns en risk att avsaknad av färdigställda referensprojekt eller redovisning av referensprojekt genomfört av annan aktör påverkar bedömningen negativt. Att lämna referensprojekt som inte är färdigställda eller inte egna ger dock kommunen ett bedömningsunderlag jämfört med att inte lämna referenser alls.

2020-05-20: Fråga om dagligvaruhandel 

Fråga: Hur ser kommunen på etablering av dagligvaruhandel i kvarter 11? Vi känner till att det planeras för en dagligvarubutik i ett angränsande kvarter.

Svar: Det planeras för en större dagligvarubutik i detaljplanen för Barkarbystaden III, i kvarteret väster om kvarter 11. Frågan gällande behov och möjlighet till dagligvaruhandel inom detaljplanen för Barkarbystaden IV har utretts i planskedet och det kvarter som anses lämpligt med hänsyn till trafikföring är det kvarter som ligger öster om den östra tunnelbaneuppgången.

2020-05-20: Fråga om förskola 

Fråga: Är det möjligt att planera för förskola i kvarter 11?

Svar: Kvarter 11 saknar planbestämmelsen S1, förskola, och är inte aktuellt för förskola.
Det finns tre lägen inom detaljplanen som har utretts som möjliga för förskola med hänsyn till friytefaktor, trafik och liknande. Det är kvarter 4, 12 och 15. Se sid 16 i planbeskrivningen.  

2020-04-30: Fråga om hyresrätter 

Fråga: Är det tillåtet att bygga hyresrätter till 7 500 kr/kvm ljus BTA? Eller måste det vara bostadsrätt/äganderätt i flerbostadshus?

Svar: I denna tävling är det bostadsrätter och/eller äganderätter som gäller. Möjligheten finns alltid för er att lämna in ett så kallat orent anbud, men beslutet om att göra det ligger hos er.

2020-04-24: Fråga om gatulinjer och dwg-fil 

Fråga: I plankartan ligger några x-reffade underlag som jag inte får fram. Framför allt är det gatulinjer jag är intresserad av. 

Svar: Gatulinjerna är baserade på en förprojekteringsfil mellan granskning och antagande som sedan är ”städad” för illustrationssyften. Gatulinjerna kan inte användas för att uppskatta angöringsfickor, uteserveringar, lastzoner, entréer och liknande i projektet eftersom vidare projektering pågår, men de kan självklart användas i underlag för illustrationer. Aktuell fil i dwg format finns nedan.

Gatulinjer i dwg-format 

2020-03-26: Fråga om vårdverksamhet i kvarter 9

Fråga: Vilken typ av vårdverksamhet ser kommunen framför sig i kvarter 9?

Svar: Vi tänker oss någon form av familjecentral, läkarhus, vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatri eller liknande. Planbestämmelsen D är för att möjliggöra en större vårdcentral med provtagningsmottagning eller läkarhus, motsvarande läkarhuset vid Odenplan i Stockholm.

2020-03-23: Fråga om hyresrätter

Fråga: Finns det intresse för kommunen att sälja marken för hyresrättsetablering och i så fall till vilket pris? 

Svar: Nej, hyresrätter är inte aktuellt i denna markanvisningstävling. Det är bostadsrätter och/eller äganderätter som avses. 

2020-03-18: Fråga om äldreboende

Fråga: Inkluderar markanvisningstävlingen äldreboende?

Svar: Nej, tävlingen inkluderar inte äldreboende.


Senast uppdaterad: 2020-03-18

Upp