Gå direkt till sidans innehåll

Mark­anvisnings­tävling
Barkarby­staden etapp IIIB, kvarter 15 och 16 

Välkommen att delta i markanvisningstävling för två bostadsbyggnadsprojekt som ligger nära den framtida tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Målet är att få en attraktiv bostads­bebyggelse som tillför dynamik och stadsliv till den nya staden som växer fram.

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2019-06-10 till och med 2019-08-30 och avser två blivande fastigheter i Barkarbystaden etapp IIIB, kvarter 15 och 16.

Markanvisnings­tävlingen avser byggande av bostäder med lokaler för verksamheter i botten­­våningarna, alternativt kommersiella koncept i kombination med levande botten­våningar. Det största kvarteret, kvarter 15, ska inrymma en integrerad förskola. Kommunens mål är att få en attraktiv bostadsbebyggelse som tillför dynamik och stadsliv till den nya staden som växer fram.

Deltagande exploatör kan lämna ett tävlingsförslag per fastighet men kan endast få mark­anvisning för en av fastigheterna eftersom Järfälla kommun vill ha olika byggherrar i kvarteren. De exploatörer som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under ett år förhandla med Järfälla kommun om att förvärva aktuell fastighet.

För fastigheterna har detaljplan för Barkarbystaden III vunnit laga kraft 2019-01-16. Etapp IIIB är den andra etappen som anvisas inom detalj­planeområde III av Barkarbystaden.

Inlämning av tävlingsförslag

Tävlingsförslag ska ha inkommit i ett förseglat kuvert till Järfälla kommun senast klockan 15, fredagen den 30 augusti 2019.

Tävlingsförslag skickas till
Järfälla kommun
Kommunstyrelsens kansli
Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

eller lämnas i receptionen på
Järfälla kommun Servicecenter
Riddarplatsen 5
Jakobsbergs centrum

Tävlingsförslag ska märkas "Markanvisningstävling Barkarbystaden IIIB, kvarter X", där x är namnet på aktuellt kvarter.  


Tävlingsförslag ska innehålla följande handlingar:

  • Ifylld blankett, Bilaga 2.
  • Undertecknade personers fullmakt att företräda exploatören vid markanvisningstävling.
  • Registreringsbevis för exploatören.
  • Dokument som visar att exploatören uppfyller grundkriterierna i punkt 8 i denna inbjudan.
  • Koncept redovisat i pappersformat på A4 och ritningar i pappersformat på A3, samt i digitalt format (pdf) på usb-minne.
  • För kvarter 16 ska erbjudet pris i kronor per kvadratmeter ljus BTA för ägarlägenheter anges.
  • Tidplan för genomförande.

Frågor och svar

Frågor om markanvisnings­tävlingen för Barkarbystaden, etapp IIIB, kvarter 15 och 16 kan ställas till och med 2019-08-16. Svarstid på upp till en vecka kan förekomma. 

Har du en fråga går det bra att ställa den till 

Frågor och svar visar vi här nedan allteftersom de kommer in. Klicka på frågan så visas svaret. 

2019-08-13:  Fråga om den planerade förskolan

Fråga: Skulle det vara möjligt att placera den planerade förskolan i kvarter 15?

Om bostäderna i kv 15 upplåts med äganderätt kan kommunen (eller annan aktör) köpa förskolelokalerna som egna fastigheter istället för att hyra av bostadsrättsförening. Är detta av intresse?

Svar: Den planerade förskolan ska placeras i kvarter 15. Kvarter 15 är till skillnad från kvarter 16 planlagd för detta ändamål.

Om förskolelokalen upplåts med äganderätt kan kommunen hyra lokalen av den part som äger förskolelokalen. Kommunen har inte på förhand tagit ställning till möjligheten att förvärva äganderätten till lokalen. Något sådant ställningstagande hinner inte ske under tävlingsperioden.

2019-08-07: Fråga om projektbeskrivning

Fråga: Det står att man skall lämna in en kortfattad projektbeskrivning om 3 stycken A4-sidor innehållande koncept, hållbarhetsaspekter m.m. Får man beskriva konceptet på både fram och baksidan?

Svar: Kommunen önskar att den kortfattade beskrivningen som ska inlämnas, innehållande beskrivning av koncept, kvantifierad information med kvadratmeteruppgifter och antal lägenheter, material, färgsättning, byggnadsteknik och hållbarhetsaspekter, redovisas på max 3 sidor i A4-format.

Till beskrivningen ska ritningar bifogas i A3 enligt angivna skalor och innehåll. Någon begränsning av antalet sidor för de bifogade ritningarna finns inte.

2019-07-10: Fråga om fasaderna

Fråga: Behöver vi redovisa fasaderna mot innegården?

Svar: Det är inte obligatoriskt att redovisa fasadritningar mot innergård, om gårdsfasad syns på perspektivbild bör gestaltningsprinciper som exempelvis fasadmaterial, färg och fönstersättning framgå så att perspektivbilden inte innehåller tomma volymer och ytor.

2019-07-04: Fråga om användningsgräns

Fråga: Finns det en användningsgräns för förskolan inom kvarter 15? Gäller ”S1” för hela tomten?

Svar: S1 gäller inom hela kvarter 15. Förskolan ska integreras i övrig bebyggelse, som utöver förskola, får bestå av bostäder, kontor och centrumbebyggelse. 

2019-06-28: Fråga om förlängd svarstid

Fråga: Går det att få förlängd svarstid eftersom byggsemestern infaller under tävlingstiden?

Svar: Kommunen är medveten om att tävlingsperioden infaller under semestermånad och har anpassat svarstiden utifrån detta. Sista dag för inlämning är 2019-08-30.

2019-06-28: Fråga om redovisning av referensprojekt

Fråga: Gällande kvarter 15. Det står att exploatören ska redovisa minst ett färdigställt och väl genomfört referensprojekt. Vi är en ny aktör på marknaden där våra två första projekt färdigställs under året och nästa. Får vi delta?

Svar: Kommunen hindrar inte någon att delta i markanvisningstävlingen. Eftersom genomförbarhet är en viktig bedömningsfaktor finns det risk att avsaknad av färdigställda referensprojekt påverkar bedömningen negativt. Att lämna referensprojekt som inte är färdigställda ger dock kommunen ett bedömningsunderlag jämfört med att inte lämna referenser alls.

2019-06-18: Fråga om andel hyresrätter i kvarter 15 och eventuellt äldreboende

Fråga: Gällande kvarter 15. Det står att inslag av hyresrätter för en riktad målgrupp kan medges i mindre omfattning. Hur stor andel av kvarterets BTA får avsättas för detta? Och är även äldreboende önskvärt?

Svar: Huvudinriktningen är bostadsrättsbebyggelse. Då kvarteret även ska innehålla lokaler i bottenvåning och en kommunal förskola medges hyresrättsbostäder för riktad målgrupp i mindre omfattning. Detta för att tillsammans med lokalerna kunna utgöra en enhet med rationell förvaltningen. Kommunen är inte beredd att i förväg kvantifiera inslaget av hyresrättsbostäder i andel av kvarterets BTA.

Äldreboende bedöms inte inrymmas i detaljplanens användningsbestämmelser för det aktuella kvarteret.

2019-06-12: Fråga angående hyresrätter i kvarter 15

Fråga: Gällande kvarter 15. Det står att utgångspunkten för bostadsdelen är bostadsrätter med eventuella inslag av hyresrätter för en riktad målgrupp. Om man vill delta och bedömer att hyresrätt är en attraktivare upplåtelseform för bostäderna givet marknadsläget, ska man lämna in ändå eller avstå?

Svar: Kommunen har inte för avsikt att teckna markanvisningsavtal omfattande endast hyresrätter inom kvarter 15 i denna tävling. Avser ni endast bygga hyresrätter (mot riktad målgrupp) får ni antingen avstå eller lämna in ett förslag i samarbete med någon annan part, där den andra parten står för bostadsrättsbyggandet.

Senast uppdaterad: 2019-08-07

Upp