Gå direkt till sidans innehåll

Markanvisnings­tävling Ormbacka B

Järfälla kommun har utlyst markanvisningstävling för bostadsbyggande av äganderätter och bostads­rätter inom gällande detalj­plan för Ormbacka B i Skälby. Området ligger i gränsen mellan Skälby och södra Veddesta mellan Viksjö golfklubb, Skälby bostadsområde och Veddesta, cirka 1,5 km från den framtida kollektivtrafik­noden i Barkarby med tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och bussar.

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2020-09-09 – 2020-10-21. Den deltagande exploatör som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att fram till 2020-12-16 förhandla med Järfälla kommun om att förvärva marken.

Detta är den första av två planerade markanvisningstävlingar i Ormbacka B.

Handlingar Ormbacka B etapp 1

Inbjudan markanvisningstävling Ormbacka B, etapp 1 (rev 2020-09-25)PDF

Detaljplan - bilaga 1PDF

Kvalitetsprogram - bilaga 2PDF

Checklista kvalitetsprogram - bilaga 3 (Excel)Excel

Checklista kvalitetsprogram - bilaga 3 (pdf)PDF

Markanvisningsavtal - bilaga 4PDF

Modellfil 1 över område Ormbacka B - bilaga 5

Modellfil 2 över område Ormbacka B - bilaga 5

Anbudsblankett - bilaga 6 (pdf)PDF

Anbudsblankett - bilaga 6 (Word)Word

Plankarta Ormbacka B (dwg)

Frågor och svar

2020-10-13: Fråga om in- och utfart

Fråga: Körbar utfart får inte anordnas väster om område A. Får körbar infart ordnas här eller ska in- och utfart samordnas öster om område A?

Svar: Enligt PBL omfattar utfartsförbudet även infart. In- och utfarter behöver samordnas öster om område A.

2020-10-13: Frågor om tvärställd parkering

Fråga: Får tvärställd parkering anordnas vid respektive radhus för område B?

Svar: Parkering ska utformas så att den helt ryms inom kvartersmarken och inte ”spiller ut” på allmän plats samt att parkeringsnormen uppfylls. Kommunen har ingen policy mot tvärställda parkeringar men bedöms även utifrån placering, omgivning osv.

Fråga: Läser för område C att kommunen gärna ser att in-/utfarter samordnas mellan radhusen. Hur ser ni på tvärställd parkering invid respektive hus här?

Svar: Samordningen av in-/utfarter önskas för att minska antalet in-/utfarter över gångbanan och om exploatören anser att det går att lösa med tvärställd parkering, liksom parkeringstalen kan det accepteras. Se även ovan.

2020-10-13: Fråga om parkering på prickmark

Fråga: Får parkering förläggas på prickmark för område B och C?

Svar: Ja, parkering får anläggas på prickmark, det är endast byggnad som inte får uppföras inom prickmarken.

2020-10-13: Fråga om fasad på radhus

Fråga: För radhus står att individuella radhus i en länga ska variera i kulör. Om vi väljer att inte måla radhusen och istället jobbar med trä i ”naturkulör”, är det OK att uppnå samma effekt genom tex mönster i fasaden för att uppnå samma intention om variation?

Svar: Intentionen med att radhusen ska ha olika kulör är för att få en variation inom radhuslängan vilket går att uppfylla även på andra sätt till exempel genom material-, ljus- och skuggverkan. Andra "naturkulörer" går även att åstadkomma genom behandling av träet och val av träslag.

2020-10-09: Fråga om områdens storlek

Fråga: Vilken area har de olika områdena i markanvisningstävlingen?

Svar: Ytorna är enligt detaljplanen följande, A: 1836m2 B: 1994m2 C: 1684m2. Områdena är inte avstyckade och mindre ändringar kan komma att ske i samband med förrättningen.

2020-10-06: Fråga om storlek på radhus

Fråga: Radhus i tre våningar blir ganska stora om man utgår från en klassisk utformning, och speciellt om man kan lägga till en inredd vind. Hur har kommunen tänkt kring det och finns det möjlighet att rita in en lägenhet i de översta våningarna?

Svar: Kommunen ser att det i detta område ska vara ”klassiska radhus” där det inte finns lägenheter i de översta våningarna. Anbud med det inritat kommer inte att diskvalificeras men det kommer att tas med i bedömningen. Kommunen har i planarbetet utgått från ett fotavtryck för radhusen om 55-65 kvm med exempelvis Silverdal som referens. Anbudsgivare kan rita på bebyggelse inom detaljplanens bestämmelser och sätter själva pris för byggrätten utifrån vad de anser är ett rimligt pris.

2020-10-05: Fråga om DWG och nivåkurvor

Fråga: Kan inte hitta någon dwg med nivåkurvor, befintliga hus, fornlämningar mm på. Det vore bra att ha.

Svar: Det är en grundkarta som önskas, men eftersom det pågår projektering för området och mycket kommer att ändras vore det fel att skicka ut den informationen. Preliminär höjdsättning m.m. finns i modellfilerna.

2020-10-05: Fråga om planritning och situationsplan

Fråga: Det står att planritning ska redovisas separat utöver de två A4-sidorna. Avser det en situationsplan eller önskas även bostadsplaner?

Svar: Kommunen avser att situationsplan bifogas anbudet.

2020-09-29: Fråga om ytparkering

Fråga: Kan vi välja ytparkering för flerbostadshusen istället för garage

Svar: Val av typ av parkeringslösning för samtliga områden görs av exploatören under förutsättning att kommunens riktlinjer kan följas i övrigt, tex grönytefaktor, dagvattenhantering mm samt planbestämmelser.

2020-09-29: Fråga om redovisning av grönytefaktor

Fråga: I checklistan står att koncept för växtlighet och grönytefaktor ska redovisas. Att beräkna grönytefaktor är ett relativt omfattande arbete för att var i ett så tidigt skede och kräver kompetens från landskapsarkitekt. Stämmer det att ni vill ha grönytefaktorn redovisad?

Svar: I anbudet vill vi att redovisning görs för hur grönytefaktorn kan uppfyllas, men ingen beräkning av grönytefaktor behövs i anbudet. Kommunen vill att det ska framgå i anbudet att grönytefaktorn kan uppnås i senare skede men det behöver inte redovisas i detalj vilka lösningar som krävs för att uppnå grönytefaktorn.

2020-09-29: Fråga om förskolemiljö

Fråga: Under rubriken Förskolemiljö ska byggherren bekräfta att förskolans placering redovisats, dess entré, storlek på gård mm. Är det relevant i denna anbudstävling?

Svar: Nej, det är inte aktuellt i denna anbudstävling och framgår i inbjudan i sista stycket under punkten ”Gestaltning” på sidan 4.

2020-09-25: Fråga om checklista

Fråga: I inbjudan, står inget om att checklistan ska lämnas in i markanvisningstävlingen, däremot står att bedömningen i tävlingen kommer att ske efter bebyggelsens efterlevnad av checklistan. Går det att förklara lite närmare vad som menas?

Svar: Checklistan ska fyllas i avseende rubrikerna ”markanvisning” och bifogas till anbudet, se även reviderad inbjudan.

2020-09-17: Fråga om hyresrätt

Fråga: Tror du att vi kan lämna för hyresrätt?

Svar: För den här tävlingen kommer endast anbud med bostadsrätt/äganderätt accepteras.

2020-09-16: Fråga om den "röda delen" i detaljplanen

Fråga: Jag undrar om det går att få mer information kring vad som kommer att hända med ”den röda” delen i detaljplanen? Kommer den att komma ut som en egen tävling, eller hur kommer ni att hantera den?

Svar: ”Den röda” delen i detaljplanen är planlagt för skola/förskola, vårdboende/äldreboende och bostäder. Under detaljplanarbetet har främst förskola/skola varit aktuellt men beslut och byggnation måste anpassas i tiden när tillräckligt elevunderlag finns och bevakas av barn- och ungdomsnämnden. Det är även barn- och ungdomsnämnden som beslutar om verksamheten i så fall ska drivas i privat eller kommunal regi. Därefter beslutar kommunfullmäktige om byggnaden ska uppföras av kommunen i egen regi eller om det ska ske genom en så kallad hyresavtalsupphandling.

2020-09-16: Fråga om antal exploatörer

Fråga: Jag tänkte för säkerhets skull fråga om det är tänkt att en exploatör får alla tre områden eller om det är tänkt att tre exploatörer skulle få var sitt område?

Svar: För denna markanvisningstävling ser vi att det är en exploatör som tilldelas samtliga tre områden.

Kontakt

Frågor om markanvisningstävlingen kan ställas skriftligen till exploateringsingenjör Hannah Linngård, hannah.linngard.K@jarfalla.se.

Senast uppdaterad: 2020-09-08

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp