Gå direkt till sidans innehåll

Över­sikts­plan

Kommunens över­sikts­plan täcker hela kommunens yta och redovisar kommun­ens vilja för den framtida mark- och vatten­användningen i stora drag. Över­sikts­planen är inte juridiskt bindande men ska vara väg­ledande för beslut om mark- och vatten­användningen samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Omslag översiktsplan Järfälla kommun

Järfällas gällande översiktsplan

Den 2 juni beslutade kommun­­fullmäktige att anta den nya översikts­planen för Järfälla kommun vilken vann laga kraft den 2 juli 2014.

Översiktsplanen är kommun­ens samlade strategi för hur mark- och vatten­områden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. I översiktsplanen redovisas de mål, principer och avvägningar som ska visa vägen för beslut om framtidens Järfälla.

Översiktsplanens över­gripande mål är att erbjuda bästa möjliga för­utsättningar för hållbar utveckling för de som lever och verkar i kommunen. Den över­gripande principen är att Järfälla ska växa med kvalitet genom att ta ansvar för kommunens del av regionens tillväxt och samtidigt ta vara på och utveckla kommunens bebyggelse-, natur-, kultur- och rekreations­värden.

Ladda ner Översiktsplan Järfälla - nu till 2030PDF

Fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden

Läs mer om processen att ta fram en översiktsplan på Boverkets webbplats

Senast uppdaterad: 2018-01-05

Upp