Gå direkt till sidans innehåll

Ananasvägen

Detaljplanen för Ananasvägen avser att möjliggöra för seniorboenden i form av sex parhus.

Diarienummer: Kst 2019/211
Del av fastigheten Viksjö 9:1

460x260

Vad händer just nu?

Arbete pågår med en ny detaljplan för Ananasvägen. Syftet med detaljplanen är att pröva om det är lämpligt att bygga bostäder i form av 6 parhus i ett skogs­parti på del av fastigheten Viksjö 9:1. Parhusen kan uppföras i två våningar varav en i suterräng. Kommunen äger marken och avser att sälja marken, vilket regleras i mark­anvisnings­avtal. Genom ett marköverlåtelseavtal avser kommunen säkerställa att byggaktören bygger seniorboenden. Byggaktören ska även stå för kostnaderna för anläggning av ett utegym på allmän plats i närområdet.

Öppet hus den 25 juni

Välkommen till öppet hus den 25 juni 2020, klockan 17 – Gräsmattan mellan Ananasvägen 1 och Ananasvägen 3 i Viksjö.

På grund av Covid-19 hålls öppet hus utomhus för att vi ska kunna hålla avstånd till varandra och inte bidra till smittspridning.

Representanter från byggaktören samt tjänstemän från samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla kommun kommer att finnas tillgängliga för information och för att kunna svara på frågor.

Planprocessen

Bakgrund och syfte

Kommun­styrelsen beslutade 2019-04-08, § 45, att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Viksjö 9:1. Planen avser att möjliggöra för seniorboenden i form av sex parhus. Området ligger öster om Ananasvägen.

Upplysningar om plan­förslaget

Samråd pågår under tiden 23 juni 2020 – 4 augusti 2020.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 4 augusti 2020 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se

Märk din skrivelse med kst 2019/211 Yttrande över Detaljplan för Ananasvägen.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planhandläggare Erik Blomquist
Telefon: 08-580 226 54
Mejl: erik.blomquist@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Marija Pavlovic
Telefon: 08-58 282 89
Mejl: marija.pavlovic@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planhandlingar

Senast uppdaterad: 2020-03-17

Upp