Gå direkt till sidans innehåll

Djursjukhus vid Kassavägen

460x260

Detaljplan för djursjukhus, del av fastigheten Veddesta 2:1

Kommun­styrelsen beslutade 2019-06-03 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen. Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra ett nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen.

Förslaget innebär att marken bebyggs med ett djursjukhus med lokaler för klinisk verksamhet, kontor samt butik i bottenvåning. Inom markområdet kommer en personal- och besöksparkering samt hundrastgård att uppföras för användning av sjukhusgäster och besökande i området.

Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 i dess lydelse efter den 1 juli 2017. Ett standardförfarande kan tillämpas när planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Louise Forsvik, telefon: 08-580 226 58, e-post: louise.forsvik@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Linda Karlsson, telefon 08-580 226 88, e-post: linda.j.karlsson@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad: 2019-06-20

Upp