Gå direkt till sidans innehåll

Järfällavägen-Kvarnvingevägen

Planområdets lokalisering

En ny detaljplan har tagits fram för Järfällavägen-Kvarnvingevägen, del av fastigheten Jakobsberg 2:849 och 2:2583 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra drygt 600 bostäder, butiker och kontor på västra sidan om järnvägsspåren i centrala Jakobsberg. Planen ska bidra till att Järfällavägen i avsnittet mellan stationsområdet och Frihetsvägen utvecklas som stadsgata med lokaler för butiker och närservice i bottenplan.

Målsättningen är att Järfällavägen ska upplevas som en livfull, innehållsrik, trygg och gångvänlig miljö. Genom ett utvecklat stråk knyts den nya södra stationsuppgången och Jakobsbergs centrum starkare samman med skol- och idrottsområdet samt Söderdalen.

Planförslaget var utställt på samråd under tiden 13 september till 19 oktober 2018.

Det finns en 3D-modell med volymer av Järfällavägen-Kvarnvingevägen och detaljplaneområdet för att visualisera hur det kan komma att se ut.

Process

Under plansamråd kan du lämna synpunkt på förslaget.

Standardförfarande

Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 i lydelse efter den 1 juli 2017. Ett standardförfarande kan tillämpas när planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Aktuella planhandlingar

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2018-09-11 10.06 • Storlek: 118.4 kB

 2. Senast ändrad: 2018-09-19 14.11 • Storlek: 28.8 MB

 3. Senast ändrad: 2018-09-11 10.06 • Storlek: 1 MB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2018-09-11 10.25 • Storlek: 3.7 MB

 2. Senast ändrad: 2018-09-11 10.10 • Storlek: 623.2 kB

 3. Senast ändrad: 2018-09-11 10.10 • Storlek: 694.3 kB

 4. Senast ändrad: 2018-09-11 10.10 • Storlek: 1.6 MB

 5. Senast ändrad: 2018-09-11 10.10 • Storlek: 940 kB

 6. Senast ändrad: 2018-09-11 10.10 • Storlek: 2 MB

 7. Senast ändrad: 2018-09-11 10.25 • Storlek: 4 MB

Tidigare planskeden

 1. Senast ändrad: 2018-09-11 10.11 • Storlek: 191.4 kB

 2. Senast ändrad: 2018-09-11 10.11 • Storlek: 30.4 kB

Kontakt

Christina Schröder, exploateringsingenjör (projektledare)
Telefon: 08-580 245 71
Mejl: Christina.Schroder@jarfalla.se

Suzanna Tsygankova, planarkitekt
Telefon: 08-580 239 61
Mejl: suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2018-09-12

Upp