Gå direkt till sidans innehåll

Del av Terrängvägen

Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg 2:731 och 2:732

Detaljplanen är antagen

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-01, § 84 att anta rubricerad detaljplan. Protokollet har justerats och tillkänna­givandet har anslagits på kommunens anslagstavla den 5 juni 2020. Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljö­domstolen i Stockholms län. Skicka överklagandet till kommunen som vidarebefordrar det till Mark- och miljödomstolen.

Järfälla kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
177 80 JÄRFÄLLA

Märk skrivelsen ”Överklagan detaljplan Del av Terrängvägen, Kst 2019/209”.

Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast den 2 juli 2020 (det vill säga tre veckor från den dag då tillkännagivande om justeringen av protokollet med antagandebeslutet har satts upp på kommunens anslagstavla).

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange till exempel paragraf i protokollet eller planens beteckning. Ange också varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen samt texta namn, postadress och telefon­nummer. Om du anlitar ombud kan ombudet under­teckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Planprocessen

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planhandläggare Erik Blomquist, telefon: 08-580 226 54, e-post: erik.blomquist@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2020-06-08 13.06 • Storlek: 190.1 kB

  2. Senast ändrad: 2020-06-08 13.04 • Storlek: 290.8 kB

  3. Senast ändrad: 2020-06-08 13.04 • Storlek: 4.2 MB

  4. Senast ändrad: 2020-06-08 13.04 • Storlek: 245.8 kB

Granskningshandlingar

  1. Senast ändrad: 2020-01-29 11.48 • Storlek: 1.4 MB

  2. Senast ändrad: 2020-01-29 11.48 • Storlek: 7.1 MB

  3. Senast ändrad: 2020-01-29 11.48 • Storlek: 282.1 kB

  4. Senast ändrad: 2020-01-29 11.48 • Storlek: 348.5 kB

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2020-04-28 09.31 • Storlek: 911.6 kB

Plansamråd

  1. Senast ändrad: 2019-09-23 17.14 • Storlek: 178.5 kB

Senast uppdaterad: 2019-09-23

Upp